Ви­бо­ри у Сва­то­во­му. Без па­пір­ця

Єв­ген РИ­БАЛ­КО: «Якщо ко­мі­сії не пі­дго­тов­ле­ні, якщо є фор­маль­ні про­бле­ми з бю­ле­те­ня­ми, то в цьо­му вин­на вла­да, а не на­род»

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» -

При про­ве­ден­ні ви­бо­рів на схо­ді Укра­ї­ни до остан­ньо­го мо­мен­ту за­ли­ша­ла­ся ін­три­га про мо­жли­вий зрив ви­бор­чо­го про­це­су в Ма­рі­у­по­лі. Пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко за­пев­няв укра­їн­ців у не­об­хі­дно­сті за­без­пе­чи­ти ви­бо­ри в цьо­му звіль­не­но­му від бо­йо­ви­ків мі­сті. В одно­му зі сво­їх ви­сту­пів гла­ва дер­жа­ви на­віть на­звав Ма­рі­у­поль облич­чям Укра­ї­ни, але в день ви­бо­рів по­го­див­ся з тим, що ви­бо­ри в цьо­му мі­сті про­ве­сти не­мо­жли­во. При­чи­на — не­пра­виль­но на­дру­ко­ва­ні бю­ле­те­ні. Екс­пер­ти за­зна­ча­ють, що бю­ле­те­ні ста­ли тіль­ки фор­маль­ним при­во­дом для ці­єї від­мі­ни. Річ у тім, що в Ма­рі­у­по­лі «Ме­тін­вест» олі­гар­ха Рі­на­та Ахме­то­ва є під­при­єм­ством, яке не тіль­ки утво­рює бю­джет, але й істо­тно ма­те­рі­аль­но впли­ває на по­зи­цію еле­кто­ра­ту. У та­ких умо­вах про­ве­сти про­цес об’єктив­но­го во­ле­ви­яв­ле­н­ня справ­ді не уяв­ля­є­ться мо­жли­вим.

Істо­рія з не­пра­виль­ни­ми бю­ле­те­ня­ми зна­йшла своє про­дов­же­н­ня в Сва­то­во­му — мі­сті на пів­но­чі Лу­ган­ської обла­сті. У цьо­му ра­йон­но­му цен­трі, який у пря­мо­му ро­зу­мін­ні став ти­лом фрон­ту, ви­бо­ри бу­ло зір­ва­но. Згі­дно з офі­цій­ною ін­фор­ма­ці­єю, Сва­тів­ський мі­ськви­бор­чком при за­твер­джен­ні текс­ту ви­бор­чих бю­ле­те­нів при­пу­стив­ся по­мил­ки. На ви­бо­ри в Сва­то­во­му при­йшли 35,8% жи­те­лів мі­ста, але до­ки ко­мі­сії під­ра­хо­ву­ва­ли про­то­ко­ли, ТВК вже ви­зна­ла ви­бо­ри в мі­сті та­ки­ми, що не від­бу­ли­ся.

Пред­став­ни­ки «УКРО­Пу» у не­ді­лю вве­че­рі по­ві­до­ми­ли, що в Сва­то­во­му «си­ту­а­ція жа­хли­ва». Для де­яких діль­ниць на­дру­ко­ва­ні бю­ле­те­ні без пар­тії «УКРОП». Але якщо в Ма­рі­у­по­лі друк бю­ле­те­нів був під кон­тро­лем дру­кар­ні Рі­на­та Ахме­то­ва, то в Сва­то­во­му ні­що не за­ва­жа­ло офі­цій­ній вла­ді за­без­пе­чи­ти якість і пра­виль­ність дру­ку блан­ків.

У по­ві­дом­лен­ні Ко­мі­те­ту ви­бор­ців Укра­ї­ни по­ві­дом­ля­є­ться: «У Сва­то­во­му ви­бо­ри фа­кти­чно зір­ва­но! Сва­тів­ська мі­ська ви­бор­ча ко­мі­сія при за­твер­джен­ні текс­ту ви­бор­чих бю­ле­те­нів при­пу­сти­ла­ся гру­бої по­мил­ки. Ко­мі­сія в ра­зі, якщо пар­тія не ви­су­ва­ла в окру­зі кан­ди­да­та, не вно­си­ла цю пар­тію в бю­ле­тень по від­по­від­но­му окру­гу. Від­по­від­но ви­бор­ці в та­ких окру­гах не змо­жуть про­го­ло­су­ва­ти за мі­сце­ві ор­га­ні­за­ції пар­тій і остан­ні не до­ра­ху­ю­ться го­ло­сів».

Ба­га­то екс­пер­тів і по­лі­ти­ків вва­жа­ють, що про­ве­де­н­ня ви­бо­рів на Дон­ба­сі і в при­фрон­то­вій зо­ні під час вій­ни не­д­опу­сти­мо. Мі­сце­ві ви­бо­ри про­сто за­крі­плю­ють ра­ні­ше до­ся­гну­ті до­мов­ле­но­сті між фі­нан­со­во-по­лі­ти­чни­ми си­ла­ми. Там же, де та­кої до­мов­ле­но­сті до­ся­гну­то не бу­ло, ви­ни­кли про­бле­ми з те­хні­чною мо­жли­ві­стю ре­а­лі­за­ції во­ле­ви­яв­ле­н­ня гро­ма­дян.

Мер мі­ста Сва­то­во­го Єв­ген РИ­БАЛ­КО так ко­мен­тує си­ту­а­цію з мі­сце­ви­ми ви­бо­ра­ми:

— Спо­ча­тку на мі­сце­во­му рів­ні пред­став­ни­ки «Со­лі­дар­но­сті» об’єд­на­ли­ся з опо­зи­ці­єю і не до­пу­ска­ли до ре­є­стра­ції тих, хто пра­гнув бу­ти уча­сни­ка­ми ви­бор­чо­го про­це­су, зокре­ма і від Аграр­ної пар­тії. Кан­ди­да­тів від остан­ньої бу­ло за­ре­є­стро­ва­но тіль­ки пі­сля рі­ше­н­ня Адмі­ні­стра­тив­но­го Сє­ве ро­до нець ко го су ду. За час ви бо­рів по­мі­ня­ли­ся три го­ло­ви ви­бор­чої ко­мі­сії від «Опо­зи­цій­но­го бло­ку». Бю­ле­те­ні дру­ку­ва­ли­ся ку­лу­ар­но, і є ін­фор­ма­ція, що бу­ли на­дру­ко­ва­ні й зай­ві ек­зем­пля­ри. Не про­во­ди­ли­ся же­реб­ку­ва­н­ня. Як­би бу­ло ба­жа­н­ня про­ве­сти ви­бо­ри про­зо­ро, то до про­це­су облі­ку бю­ле­те­нів мо­жна бу­ло б за­про­си­ти свід­ків. То­ді не бу­ло б та­ких дис­ку­сій. У ре­зуль­та­ті з’ясу­ва­ло­ся, що чле­ни Ра­ди­каль­ної пар­тії, які бу­ли в цій ко­мі­сії, про­сто не ці­ка­ви­ли­ся тим, що від­бу­ва­є­ться, не ба­чи­ли про­е­ктів бю­ле­те­нів. По­тім по­ча­ли­ся на­рі­ка­н­ня «На­шо­го краю». Але якщо пар­тія не мо­же на­бра­ти на­віть склад сво­їх пред­став­ни­ків за спи­ском, то на що во­на мо­же роз­ра­хо­ву­ва­ти на ви­бо­рах? У ре­зуль­та­ті рі­ше­н­ня ко­мі­сії про від­мі­ну ви­бо­рів бу­ло на­пи­са­не від ру­ки і роз­ве­зе­не по ви­бор­чих діль­ни­цях за пів­го­ди­ни до за­кін­че­н­ня го­ло­су­ва­н­ня. У свою чер­гу, кан­ди­дат на пост ме­ра від БПП склав акт про не­пра­виль­но скла­де­ні бю­ле­те­ні. Це див­но, бо ця лю­ди­на ма­ла мо­жли­вість ще до по­ча­тку го­ло­су­ва­н­ня озна­йо­ми­ти­ся з фор­мою бю­ле­те­ня. Ма­буть, до го­ло­су­ва­н­ня цьо­му кан­ди­да­то­ві не бу­ло ці ка во ви прав­ля ти по мил ку. Все це го­во­рить про те, що цен­траль­на вла­да на­ма­га­є­ться, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи по­ді­бні при­йо­ми в ра­зі не­спри­я­тли­вих для се­бе ре­зуль­та­тів, про­сто са­бо­ту­ва­ти ви­бо­ри. Я вва­жаю, що лю­дям тре­ба бу­ло да­ти мо­жли­вість го­ло­су­ва­ти,і во­ни го­то­ві го­ло­су­ва­ти за тих, ко­го зна­ють у спра­вах. Якщо ко­мі­сії не пі­дго­тов­ле­ні, якщо є фор­маль­ні про­бле­ми з бю­ле­те­ня­ми, то в цьо­му вин­на вла­да, а не на­род. Не мо­жна лю­дей з ці­єї при­чи­ни по­зба­ви­ти за­кон­но­го пра­ва во­ле­ви­яв­ле­н­ня. Вва­жаю, що в прав­ля­чій ни­ні пар­тії, яка йде у ра­зі по­тре­би на змо­ву з «Опо­бло­ком», ба­га­то лю­дей, які се­бе ого­ло­си­ли па­трі­о­та­ми. Вчо­ра во­ни кри­ча­ли «Ура!», а сьо­го­дні «Сла­ва Укра­ї­ні!»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.