«Вір­ту­аль­ний» кор­дон

Укра­ї­на та Бі­ло­русь за­пу­сти­ли но­ву си­сте­му обмі­ну ми­тни­ми да­ни­ми, яка змен­шить кон­тра­бан­ду і ско­ро­тить час оформ­ле­н­ня то­ва­рів

Den (Ukrainian) - - Економіка - На­та­лія БІЛОУСОВА, фото Ар­те­ма СЛІПАЧУКА, «День»

вро­пей­ці до­по­ма­га­ють змі­цню­ва­ти пів­ден­ний укра­їн­ський кор­дон. Дня­ми Укра­ї­на та Бі­ло­русь вве­ли в дію но­ву еле­ктрон­ну си­сте­му обмі­ну по­пе­ре­дньою ін­фор­ма­ці­єю про то­ва­ри і транс­порт­ні за­со­би (PRINEX) між ми­тни­ми ор­га­на­ми. Про­ект ре­а­лі­зо­ву­вав­ся за ко­шти ЄС спіль­но з Між­на­ро­дною ор­га­ні­за­ці­єю з мі­гра­ції (МОМ) і стар­ту­вав ще в лю­то­му 2013 року. Го­ло­ва пред­став­ни­цтва ЄС у Бі­ло­ру­сії Ан­дреа Ві­кто­рін спо­ді­ва­є­ться, що си­сте­ма по­си­лить кор­дон між дво­ма кра­ї­на­ми і за­га­лом змен­шить ри­зи­ки над­хо­дже­н­ня кон­тра­бан­дних то­ва­рів у Єв­ро­пу. Укра­їн­ські та бі­ло­ру­ські ми­тни­ки до­да­ють, що це та­кож змен­шить за­ван­та­же­ність їхніх пун­ктів.

«З по­ча­тку року ви­яв­ле­но 1150 ми­тних по­ру­шень на за­галь­ну су­му два міль­йо­ни до­ла­рів. Якщо бра­ти всю про­тя­жність укра­їн­сько-бі­ло­ру­сько­го кор­до­ну і за­галь­ну кіль­кість пун­ктів про­пу­ску і кон­тро­лю (від­по­від­но — 18 і 6), то там ви­яв­ле­но 8,5% від усі­єї кон­тра­бан­ди. Най­біль­ше ве­зуть під­акци­зні то­ва­ри (ал­ко­голь, си­га­ре­ти, на­фто­про­ду­кти, про­ду­кти хар­чу­ва­н­ня)», — озву­чує «Дню» ста­ти­сти­ку пер­ший за­сту­пник го­ло­ви ДФСУ Сер­гій Бі­лан.

Те, що в кор­до­ні є слаб­кі мі­сця, під­твер­джу­ють да­ні На­ціо­наль­но­го ста­ти­сти­чно­го ко­мі­те­ту Ре­спу­блі­ки Бі­ло­русь і Держ­ста­ту Укра­ї­ни. Згі­дно з ни­ми у 2013 — 2014 ро­ках рі­зни­ця, на­при­клад, між об­ся­га­ми ле­галь­но ви­ве­зе­них із Бі­ло­ру­сі та вве­зе­них в Укра­ї­ну ци­га­рок — 5,9 мі­льяр­да (на су­му 52,7 міль­йо­на до­ла­рів). Ця ж тен­ден­ція збе­рі­га­є­ться до­сі.

Чо­му те­ма кон­тра­бан­ди та­ка акту­аль­на, «День» по­ці­ка­вив­ся у пер­шо­го за­сту­пни­ка го­ло­ви ДФСУ. З одно­го бо­ку, спри­яє м’яке по­ка­ра­н­ня по­ру­шни­ків. «За­раз ста­т­тя про кон­тра­бан­ду де­кри­мі­на­лі­зо­ва­на. Пре­зи­дент­ський за­ко­но­про­ект по­да­ли у Вер­хов­ну Ра­ду, щоб за­про­ва­ди­ти кри­мі­наль­ну від­по­від­аль­ність за кон­тра­бан­ду під­акци­зних то­ва­рів», — по­яснив він. Але не це го­ло­сна при­чи­на. Ча­сто, роз­по­від­ає Сер­гій Бі­лан, при пе­ре­ти­ні бі­ло­ру­сько­го пун­кту про­пу­ску пе­ре­ві­зник по­дає один па­кет до­ку­мен­тів, а при в’їзді в укра­їн­ський — ін­ший, ли­по­вий, за яки­ми фу­ра їде по­ро­жньою або ве­зе зе­ле­ний го­ро­шок, хоч там усе­ре­ди­ні мо­же бу­ти до­ро­га те­хні­ка. Но­ва си­сте­ма мі­ні­мі­зує цей ри­зик.

До за­пу­ску PRINEX обмін ін­фор­ма­ці­єю між ми­тни­ми ор­га­на­ми від­бу­вав­ся в па­пе­ро­во­му ви­гля­ді. За всі­ма ван­та­жни­ми транс­порт­ни­ми за­со­ба­ми, які ви­їжджа­ють із Укра­ї­ни в на­прям­ку Бі­ло­ру­сі (у ре­жи­мі екс­пор­ту чи екс­пор­ту тран­зи­ту), на­при­кін­ці ко­жної змі­ни укра­їн­ський ми­тник ро­бить роз­дру­ків­ку. Ана­ло­гі­чно ді­я­ли бі­ло­ру­си. «Пе­ре­ві­ря­ли їхній ре­єстр на пре­дмет то­го, які фу­ри в’їха­ли до нас (на­зва, кіль­кість ван­та­жу то­що). Ста­вив­ся під­пис стар­шо­го змі­ни, по­тім він за­ві­ряв ці да­ні пе­ча­ткою. Один ек­зем­пляр пе­ре­да­вав­ся бі­ло­ру­ській сто­ро­ні, ана­ло­гі­чний отри­му­ва­ли ми», — по­яснив про­це­ду­ру «Дню» на­чаль­ник ми­тно­го по­ста «Но­ві Яри­ло­ви­чі» Чер­ні­гів­ської ми­тни­ці ДФСУ Ана­то­лій Сє­рі­ков. Те­пер ал­го­ритм змі­ню­є­ться. «На укра­їн­сько­му по­сту в цен­траль­ну ба­зу да­них вно­ся­ться да­ні ав­то­мо­бі­ля, на­зва ван­та­жу, і як тіль­ки ма­ши­на ви­їха­ла, то во­ни ав­то­ма­ти­чно в ре­жи­мі он-лайн по­тра­пля­ють до бі­ло­ру­ських ми­тних пун­ктів про­пу­ску, об’єд­на­них си­сте­мою PRINEX. Те са­ме від­бу­ва­є­ться, якщо ма­ши­на їде з Бі­ло­ру­сі в Укра­ї­ну», — по­яснює на­чаль­ник по­ста.

Уже на мі­сці при­кор­дон­ни­ки з ми­тни­ка­ми на осно­ві цих да­них ви­рі­шу­ють, що ро­би­ти з фу­ра­ми. «При пе­ре­ти­ні кор­до­ну ана­лі­зу­є­ться, звід­ки їде транс­порт­ний за­сіб, ку­ди він пря­мує, ін­фор­ма­ція про фір­му-від­прав­ни­ка, отри­му­ва­ча та про сам ван­таж. Пі­сля цьо­го при­йма­є­ться від­по­від­не рі­ше­н­ня, по­трі­бен чи ні до­да­тко­вий кон­троль», — роз­по­від­ає про свої слу­жбо­ві обов’яз­ки на­чаль­ник від­ді­лу при­кор­дон­ної слу­жби «До­брян­ка» Чер­ні­гів­сько­го при­кор­дон­но­го за­го­ну під­пол­ков­ник Де­нис Дя­гіль.

По той бік кор­до­ну та­кож очі­ку­ють спро­ще­н­ня від но­вої си­сте­ми обмі­ну да­них. На­чаль­ник бі­ло­ру­сько­го ми­тно­го по­сту «Но­ва Гу­та» Олег Па­ра­щен­ко роз­по­вів «Дню», що це до­по­мо­же роз­ван­та­жи­ти йо­го ми­тний пункт про­пу­ску, який сьо­го­дні й так пра­цює на 20% біль­ше від про­пу­скної по­ту­жно­сті. «Ми мо­же­мо по­ба­чи­ти, що мі­сти­ться в транс­порт­но­му за­со­бі, як йо­го офор­ми­ла укра­їн­ська сто­ро­на. Якщо зна­йде­мо не­від­по­від­но­сті у по­да­них да­них ДФСУ та пе­ре­ві­зни­ка, то­ді при­йма­є­мо рі­ше­н­ня про про­ве­де­н­ня до­да­тко­во­го кон­тро­лю», — по­яснив він.

Сер­гій Бі­лан пе­ре­ко­нує, що PRINEX ско­ро­тить тер­мін про­ве­де­н­ня про­це­дур ми­тно­го кон­тро­лю при пе­ре­ти­ні кор­до­ну, на­дасть мо­жли­вість ефе­ктив­но за­сто­со­ву­ва­ти си­сте­му управ­лі­н­ня ри­зи­ка­ми, під­ви­щить то­чність де­кла­ру­ва­н­ня то­ва­рів, змен­шить об­ся­ги кон­тра­бан­ди, а та­кож зни­зить ко­ру­пцій­ні ри­зи­ки на ми­тни­ці.

З цим по­го­джу­ю­ться опи­та­ні «Днем» екс­пер­ти.

«Це по­лі­пшить ро­бо­ту ми­тни­ків, бо во­ни отри­му­ва­ти­муть і зі­став­ля­ти­муть чі­ткі да­ні. За­раз ви­ни­ка­ють сут­тє­ві ро­збі­жно­сті в по­да­них суб’єкта­ми зов­ні­шньо­еко­но­мі­чної ді­яль­но­сті де­кла­ра­ці­ях укра­їн­ським ми­тни­кам і да­них ми­тниць ін­ших кра­їн. Це свід­чить про кон­тра­бан­ду або за­ни­же­н­ня ми­тної вар­то­сті з ме­тою уни­кне­н­ня опо­да­тку­ва­н­ня», — ка­же «Дню» го­лов­ний ек­сперт гру­пи «По­да­тко­ва ре­фор­ма» РПР Іл­ля Не­схо­дов­ський. За йо­го сло­ва­ми, Бі­ло­русь ста­ла тран­зи­те­ром ба­га­тьох то­ва­рів із Ро­сії до ін­ших кра­їн та ЄС. Це до­да­тко­вий фа­ктор ри­зи­ку, вва­жає він, тре­ба йо­го мі­ні­мі­зу­ва­ти.

«Цей кор­дон — один із най­без­пе­чні­ших зав­дя­ки ро­бо­ті укра­їн­ської та бі­ло­ру­ської сто­ро­ни. Ми­тни­ки ор­га­ні­зу­ва­ли хо­ро­ший кон­троль, але про­бле­ми ще є. Укра­ї­на від­стає від бі­ло­ру­сів в ін­фра­стру­кту­рі», — оці- ню­ю­чи мі­цність укра­їн­сько-бі­ло­ру­сько­го кор­до­ну, ка­же «Дню» ко­ли­шній го­ло­ва Дер­жми­тслу­жби Ана­то­лій Ма­ка­рен­ко. На йо­го дум­ку, ду­же до­бре, що он­лайн-си­сте­ма обмі­ну ін­фор­ма­ці­єю там по­ча­ла ді­я­ти. Те­пер, пе­ре­ко­на­ний він, цю пра­кти­ку тре­ба по­ши­ри­ти на ін­ші ді­лян­ки кор­до­ну. «Для Укра­ї­ни го­лов­ний — за­хі­дний кор­дон, так зва­на укра­їн­сько-поль­ська ді­лян­ка і за­кар­пат­ський на­пря­мок. Там теж не за­ва­ди­ло б за­пу­сти­ти та­ку си­сте­му», — вва­жає він. Крім то­го, на йо­го дум­ку, уряд має всі­ля­ко до­ти­ску­ва­ти ЄС із цьо­го пи­та­н­ня й під­пи­са­ти з ним уго­ду про пря­мий обмін мит- ною ін­фор­ма­ці­єю на то­ва­ри, які пе­ре­ти­на­ють кор­дон. Ось уже кіль­ка ро­ків, по­яснює Ма­ка­рен­ко, єв­ро­пей­ці не по­спі­ша­ють цьо­го ро­би­ти, бо не отри­ма­ли від укра­їн­ської вла­ди га­ран­тії за­без­пе­че­н­ня кон­фі­ден­цій­но­сті на­да­ної ін­фор­ма­ції.

За­сту­пник го­ло­ви пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань про­ми­сло­вої по­лі­ти­ки та під­при­єм­ни­цтва Олександра Кужель вва­жає, що PRINEX «до­по­мо­же при­бра­ти до­сить ве­ли­ку ко­ру­пцій­ну про­клад­ку по­го­дже­н­ня ми­тної ці­ни». «Май­же всі си­ло­ві стру­кту­ри на кор­до­ні і адмі­ні­стра­ції в ми­тних зо­нах жи­вуть з рі­зни­ці в ці­ні: одним во­ни її став­лять ве­ли­ку, ін­шим да­ють скид­ку, а в під­сум­ку ц і ха­ба­рі спла­чу­ють по­ку­пці, пе­ре­пла­чу­ю­чи за то­вар. То­му вже дав­но ве­дуть роз­мо­ви про пря­мий обмін ін­фор­ма­ці­єю. То­ді не бу­де, що з Поль­щі то­вар ве­зуть на­при­клад за ці­ною 10 до­ла­рів, а в Укра­ї­ні роз­ми­тню­ють за 100 до­ла­рів», — по­яснює во­на. На дум­ку Кужель, сьо­го­дні ні­чо­го не за­ва­жає за­пу­сти­ти та­кий обмін ми­тни­ми да­ни­ми з ін­ших кра­їн. «Дай­те зав­да­н­ня ІТ-ішни­кам і во­ни на­пи­шуть всі ці про­гра­ми за ко­пій­ки і за­пу­стять за пів­ро­ку. Бу­ла б по­лі­ти­чна во­ля. Ці­ка­во по­ди­ви­ти­ся, що за то­вар іде з Ки­таю, Поль­щі, Ро­сії», — го­во­рить на­ро­дний де­пу­тат.

Бі­ло­ру­ські ко­ле­ги ра­дять по­си­лю­ва­ти те­хні­чне осна­ще­н­ня для бо­роть­би з кон­тра­бан­дни­ми по­то­ка­ми. Так, за­сту­пник го­ло­ви Дер­жав­но­го ми­тно­го ко­мі­те­ту Ре­спу­блі­ки Бі­ло­русь Сер­гій Борисюк роз­по­вів «Дню», що в цьо­му йо­го кра­ї­ні до­по­ма­га­ють ска­не­ри. «У нас ви­ко­ри­сто­ву­є­ться п’ять мо­біль­них ін­спе­кцій­но-огля­до­вих ска­не­рів і три ста­ціо­нар­них...» — ка­же він.

Укра­ї­на має де­сять ска­не­рів, і на­сту­пно­го року ДФСУ хо­че ще біль­ше осна­сти­ти кор­дон. «Бю­дже­тний ко­мі­тет схва­лив ство­ре­н­ня еле­ктрон­ної ми­тни­ці. Це озна­чає, що на­да­ні на ці ці­лі ЄС 82 міль­йо­ни гри­вень по­чнуть ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся на за­ку­пів­лю те­хні­ки, тер­мі­на­лів. Це пер­ший прецедент, ко­ли є гро­ші на еле­ктрон­ну ми­тни­цю. Те­пер го­лов­не — пра­виль­но їх ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти че­рез тен­де­ри», — під­су­мо­вує Сер­гій Бі­лан.

Та­кі пла­ни Не­схо­дов­ський схва­лює. «Еле­ктрон­на ми­тни­ця — спо­сіб ав­то­ма­ти­за­ції ми­тних да­них з кра­ї­ною по­хо­дже­н­ня то­ва­ру. Це одно­зна­чно під­ви­щить ефе­ктив­ність кон­тро­лю за ми­тною вар­ті­стю», — під­су­му­вав він.

Є

У ПУН­КТІ ПРО­ПУ­СКУ «НО­ВА ГУ­ТА» ГОМЕЛЬСЬКОЇ МИ­ТНИ­ЦІ НА ЦЕ­РЕ­МО­НІЇ ОФІ­ЦІЙ­НО­ГО ЗА­ПУ­СКУ СИ­СТЕ­МИ PRINEX БУ­ЛИ ПРИ­СУ­ТНІ (ЗЛІ­ВА НА­ПРА­ВО) ЗА­СТУ­ПНИК ГО­ЛО­ВИ ДЕР­ЖАВ­НО­ГО МИ­ТНО­ГО КО­МІ­ТЕ­ТУ РЕ­СПУ­БЛІ­КИ БІ­ЛО­РУСЬ СЕР­ГІЙ БОРИСЮК, СТАР­ШИЙ КО­ОР­ДИ­НА­ТОР ПРО­ГРА­МИ ПРЕД­СТАВ­НИ­ЦТВА МІЖ­НА­РО­ДНОЇ ОР­ГА­НІ­ЗА­ЦІЇ З МІ­ГРА­ЦІЇ (МОМ) В УКРА­Ї­НІ СТІВЕН РОДЖЕРС, ГО­ЛО­ВА ПРЕД­СТАВ­НИ­ЦТВА МОМ В БІ­ЛО­РУ­СІ ЗЕЙНАЛ ГАДЖИЄВ, ПЕР­ШИЙ ЗА­СТУ­ПНИК ГО­ЛО­ВИ ДФСУ СЕР­ГІЙ БІ­ЛАН І ГО­ЛО­ВА ПРЕД­СТАВ­НИ­ЦТВА ЄС В БІ­ЛО­РУ­СІ АН­ДРЕА ВІ­КТО­РІН

НА КОР­ДО­НІ З БІ­ЛО­РУС­СЮ СЬО­ГО­ДНІ ДІЄ 18 ПУН­КТІВ ПРО­ПУ­СКУ І ШІСТЬ ПУН­КТІВ КОН­ТРО­ЛЮ

ВАНТАЖНІ ПЕ­РЕ­ВЕ­ЗЕ­Н­НЯ ЗА БІЛОРУСЬКИМ НА­ПРЯМ­КОМ У 2015 РО­ЦІ СКО­РО­ТИ­ЛИ­СЯ НА 10–15%. ПРО ЦЕ «Дню» ПО­ВІ­ДО­МИВ НА­ЧАЛЬ­НИК МИ­ТНО­ГО ПО­СТА «НО­ВІ ЯРИ­ЛО­ВИ­ЧІ» ЧЕР­НІ­ГІВ­СЬКОЇ МИ­ТНИ­ЦІ ДФСУ АНА­ТО­ЛІЙ СЄ­РІ­КОВ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.