Ау­кціо­ни – за­кри­ті во­ро­та до надр

В Укра­ї­ні ви­да­но по­над 5,4 ти­ся­чі спец­до­зво­лів на ко­ри­сту­ва­н­ня на­дра­ми, та при цьо­му на пів­то­ри ти­ся­чі з них вза­га­лі не роз­по­ча­то жо­дних ро­біт. «День» з’ясу­вав, чо­му

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

За­галь­но­ви­зна­но, що Укра­ї­на ба­га­та на ре­сур­си. Та чи мо­жна ска­за­ти, що їх ефе­ктив­но ви­ко­ри­сто­ву­ють, зав­дя­ки чо­му рі­вень до­бро­бу­ту на­шої кра­ї­ни тіль­ки зро­стає? На це за­пи­та­н­ня ми по­чу­є­мо не так уже й ба­га­то ствер­дних від­по­від­ей. До­сить ска­за­ти, що в Укра­ї­ні ви­да­но по­над 5,4 ти­ся­чі спец­до­зво­лів на ко­ри­сту­ва­н­ня на­дра­ми, та при цьо­му на пів­то­ри ти­ся­чі з них вза­га­лі не роз­по­ча­то жо­дних ро­біт. Тож у Дер­жав­ній слу­жбі гео­ло­гії та надр по­тен­цій­ні під­зем­ні ба­гат­ства пра­гнуть зро­би­ти ре­аль­ни­ми.

10 листопада від­бу­де­ться ого­ло­ше­ний ці­єю службою від­кри­тий ау­кціон на спец­до­зво­ли для ко­ри­сту­ва­н­ня на­дра­ми. Він про­во­ди­ти­ме­ться у фор­ма­ті від­кри­тих тор­гів. На про­даж ви­став­ле­но п’ять ді­ля­нок: на­фта, при­ро­дний газ, кон­ден­сат. Ін­ве­сто­рам за­про­по­но­ва­но Би­стри­цьку, Пів­ден­но­за­лу­жан­ську, Сто­рон­ську та Гу­ме­не­цьку пло­щі у Львів­ській обла­сті, а та­кож Но­во­со­фі­їв­ську — в Хар­ків­ській. За­галь­на по­ча­тко­ва вар­тість про­да­жу до­зво­лів ста­но­вить по­над 2,7 міль­йо­на гри­вень без ура­ху­ва­н­ня вар­то­сті ге­о­ло­гі­чної ін­фор­ма­ції.

На участь в ау­кціо­ні отри­ма­но 25 за­явок. Так що, мо­жна ска­за­ти, в се­ре­дньо­му на одну пло­щу або на один лот ау­кціо­ну при­па­дає п’ять уча­сни­ків. Кон­ку­рен­ція, зро­зумі­ло, по­зи­тив­но по­зна­чи­ться на ці­ні про­да­жу. Ува­гу до цих тор­гів за­без­пе­чує та­кож той факт, що ого­ло­ше­н­ня про них бу­ли ро­змі­ще­ні у про­від­них га­лу­зе­вих за­хі­дних ЗМІ. Як і пер­ший цьо­го­рі­чний ау­кціон, зав­дя­ки яко­му вда­ло­ся за­лу­чи­ти до держ­бю­дже­ту 38,5 міль­йо­на гри­вень, що в де­ся­тки ра­зів пе­ре­ви­щи­ло стар­то­ву вар­тість ло­тів, — но­ві тор­ги бу­дуть про­ве­де­ні в при­су­тно­сті ЗМІ та гро­мад­сько­сті, та­кож від­бу­ва­ти­ме­ться он­лайн-транс­ля­ція.

«Про­вів­ши в ли­пні цьо­го року пер­ший в істо­рії Дер­жгео­на­дра від­кри­тий ау­кціон, ми фа­кти­чно за­свід­чи­ли Укра­ї­ні та сві­то­во­му спів­то­ва­ри­ству, що пра­цю­є­мо за рин­ко­ви­ми пра­ви­ла­ми віль­ної кон­ку­рен­ції, — ска­зав жур­на­лі­стам тим­ча­со­во ви­ко­ну­ю­чий обов’яз­ки го­ло­ви Дер­жгео­надр Ми­ко­ла Бо­яр­кін, — Цьо­го ра­зу ми теж роз­ра­хо­ву­є­мо на актив­ність і за­ці­кав­ле­ність уча­сни­ків, тим біль­ше, що на участь у дру­го­му ау­кціо­ні вже по­да­но біль­ше за­явок, аніж у по­пе­ре­дньо­му. Ми пла­ну­є­мо за­крі­пи­ти пра­кти­ку про­ве­де­н­ня від­кри­тих про­зо­рих ау­кціо­нів».

«По­ру­шу­є­мо та­кож пи­та­н­ня про те, щоб і іно­зем­ні ком­па­нії ма­ли пра­во бра­ти участь в аукціонах. Во­ни по­вин­ні бра­ти участь, — на­го­ло­шує Бо­яр­кін. — Ми ж пра­цю­є­мо за­раз над тим, щоб ви­хо­ди­ти на між­на­ро­дний рі­вень і на між­на­ро­дний ри­нок для за­лу­че­н­ня ін­ве­сти­цій. За­раз за­ко­но­дав­ство на­пи­са­но та­ким чи­ном, що в кон­кур­сі мо­жуть бра­ти участь ли­ше укра­їн­ські ком­па­нії. Я га­дає, що це все бу­де змі­не­но. Хо­ча й ни­ні, при на­яв­но­сті юри­ди­чної осо­би в Укра­ї­ні, іно­зем­ні ком­па­нії мо­жуть бра­ти участь».

Ра­дник го­ло­ви слу­жби Де­нис Же­га­лов роз­по­від­ає та­кож про на­мір про­во­ди­ти (по­ки що в те­сто­во­му ре­жи­мі) еле­ктрон­ні ау­кціо­ни. «З но­во­го року ми за­пу­сти­мо цю си­сте­му, — роз­по­від­ає він про пла­ни Дер­жгео­надр. — За­раз спе­ці­аль­на ко­мі­сія пра­цює над на­пов­не­н­ням ці­єї про­гра­ми: які до­ку­мен­ти має бу­ти по­да­но, яким чи­ном це пе­ре­ві­ря­ти­ме­ться, які да­ні тре­ба по­ві­дом­ля­ти цій про­гра­мі. Та­кий на­мір під­три­ма­ла біль­шість на­дро­ко­ри­сту­ва­чів, у то­му чи­слі іно­зем­ні. Го­лов­на пе­ре­ва­га та­ких ау­кціо­нів — уне­мо­жлив­ле­н­ня люд­сько­го фа­кто­ру. Всі до­бре ро­зу­мі­ють, що ми й за­раз про­во­ди­мо від­кри­ті, про­зо­рі, че­сні ау­кціо­ни, і якщо на них не впли­ва­ти­ме люд­ський фа­ктор, то­ді ні в ко­го не ви­ни­ка­ти­ме жо­дних сум­ні­вів та пі­дозр. Якщо ця спро­ба ви­яви­ться вда­лою і та­кі ау­кціо­ни за­ре­ко­мен­ду­ють се­бе якнай­кра­ще, то цей до­свід бу­де для нас ду­же ко­ри­сним. До ре­чі, за­раз три­ва­ють па­ра­лель­ні про­це- си — з Ка­бмі­ном, що­до ви­хо­ду від­по­від­ної по­ста­но­ви уря­ду, а та­кож без­по­се­ре­дня ро­зроб­ка про­гра­ми еле­ктрон­но­го ау­кціо­ну».

Во­дно­час слу­жба вва­жає сво­їм пер­шо­чер­го­вим зав­да­н­ням акти­ві­зу­ва­ти ро­бо­ту на ді­лян­ках, які бу­ли про­да­ні ра­ні­ше і на яких не ви­ко­ну­ю­ться чи ду­же по­віль­но ре­а­лі­зу­ю­ться по­го­дже­ні ін­ве­сти­цій­ні про­гра­ми. З лі­цен­зі­а­та­ми пла­ну­є­ться про­во­ди­ти так зва­ні вор­кшо­пи — ко­ле­ктив­ні на­вча­н­ня, — де роз­ро­бля­ти­му­ться про­е­кти змін до від­по­від­них про­грам. На­при­кін­ці ве­ре­сня від­був­ся пер­ший пі­ло­тний вор­кшоп, і сьо­го­дні до слу­жби над­хо­дить чи­ма­ло за­явок від ком­па­ній на участь у та­ких за­хо­дах.

«Ми хо­че­мо бу­ти і пра­цю­ва­ти на бо­ці бі­зне­су», — го­во­рить Бо­яр­кін. — Ми на­ці­ле­ні на по­шук ефе­ктив­них рі­шень для роз­ви­тку га­лу­зі. Якщо ро­бо­ти на ді­лян­ках не ве­ду­ться вза­га­лі — ми про­по­ну­є­мо лі­цен­зі­а­там до­бро­віль­но від­мов­ля­ти­ся від лі­цен­зій, аби не мар­ну­ва­ти ча­су і ре­сур­сів на за­тя­жні су­до­ві роз­гля­ди. Якщо ж є ре­аль­ний про­грес у виконанні про­гра­ми, ін­ве­стор дій­сно на­ці­ле­ний на ре­а­лі­за­цію про­гра­ми, але є те­хні­чні не­до­лі­ки у стро­ках чи по­ряд­ку здій­сне­н­ня ро­біт — ми го­то­ві до­лу­ча­ти на­ших пред­став­ни­ків та екс­пер­тів га­лу­зі, що­би спіль­но шу­ка­ти опти­маль­ні рі­ше­н­ня і вно­си­ти в ра­зі по­тре­би змі­ни до про­гра­ми ро­біт ком­па­нії».

«Ри­нок на­дро­ко­ри­сту­ва­н­ня — це все­сві­тній гло­баль­ний ри­нок, і на­ше зав­да­н­ня — ста­ти йо­го пов­но­цін­ним грав­цем. Зав­дя­ки ре­фор­му­ван­ню га­лу­зі та на­ла­го­джен­ню про­зо­рих ме­ха­ні­змів вза­є­мо­дії з на­дро­ко­ри­сту­ва­ча­ми ми ма­ти­ме­мо всі шан­си увійти до чи­сла основ­них кра­їн-по­ста­чаль­ни­ків ко­ри­сних ко­па­лин до кра­їн ЄС та сві­ту», — за­зна­чає Ми­ко­ла Бо­яр­кін. Він роз­по­від­ає, що Дер­жгео­на­дра актив­но спів­пра­цю­ють з між­на­ро­дною екс­пер­тною спіль­но­тою, зокре­ма з Асо­ці­а­ці­єю гео­ло­гі­чних служб Єв­ро­пи — Дер­жгео­на­дра є її асо­ці­йо­ва­ним чле­ном. За ма­те­рі­а­ла­ми, на­ді­сла­ни­ми з Укра­ї­ни до ці­єї між­на­ро­дної ор­га­ні­за­ції, во­на має на­да­ти свої ви­снов­ки до пла­ну ре­фор­му­ва­н­ня га­лу­зі.

Бу­ло б хи­бно вва­жа­ти, що Дер­жгео­на­дра за­йма­ю­ться пи­та­н­ня­ми ли­ше ву­гле­во­дне­вих по­кла­дів, на­фти й га­зу. Від­по­від­а­ю­чи на за­пи­та­н­ня «Дня», Бо­яр­кін роз­по­вів та­кож про про­бле­ми, пов’яза­ні з роз­від­кою та ви­до­бу­ва­н­ням та­ко­го ко­штов­но­го ка­ме­ню, як бур­штин. «Ми ду­ма­є­мо й над тим, як про­ве­сти від­по­від­ний ау­кціон, — ска­зав він. — Хоч за­раз, якщо вам ві­до­мо, є скла­дно­щі в цьо­му пи­тан­ні. Слу­жба гео­ло­гії та надр ви­сту­пає за те, щоб на­сам­пе­ред ви­рі­ши­ти цю про­бле­му. Це має бу­ти про­цес, що вра­хо­вує ін­те­ре­си і мі­сце­во­го на­се­ле­н­ня, і дер­жа­ви. У Вер­хов­ній Ра­ді за­ре­є­стро­ва­но кіль­ка за­ко­но­про­е­ктів, є про­е­кти по­ста­нов уря­ду. Ми за­про­по­ну­ва­ли від­по­від­ну кон­це­пцію роз­ви­тку, бо вва­жа­є­мо, що за­кон за­раз вза­га­лі не зда­тен розв’яза­ти по­то­чних про­блем у цій сфе­рі. Мо­же бу­ти ухва­ле­но ба­га­то за­ко­нів у цій те­мі, але жо­ден не пра­цю­ва­ти­ме, до­ки не бу­де по­ро­зу­мі­н­ня між дер­жа­вою та мі­сце­вим на­се­ле­н­ням».

«Та­ку про­бле­му ма­ють і в ін­ших кра­ї­нах, — про­дов­жує Бо­яр­кін, — ми вив­ча­ли за­ру­бі­жний до­свід, і не тіль­ки що­до бур­шти­ну. Та­ка проблема існує скрізь — у США, Бра­зи­лії, Ве­не­су­е­лі... Гро­ма­дя­ни всіх кра­їн ка­жуть від­вер­то: ми тут на­ро­ди­ли­ся, ви­ро­сли, і це на­ше. І справ­ді, на­дра на­ле­жать на­ро­до­ві — це аксі­о­ма. А ми, від іме­ні дер­жа­ви за­яв­ля­є­мо: га­разд, ми го­то­ві до діа­ло­гу та спів­пра­ці з ва­ми, але цю спра­ву тре­ба впо­ряд­ку­ва­ти. На жаль, не все ви­хо­дить, на­род не ду­же цьо­му ві­рить, але ми пра­гне­мо до­не­сти до ньо­го, що нам слід пра­цю­ва­ти ра­зом, — роз­по­від­ає ке­рів­ник. — І ко­ли це ста­не­ться, то­ді й бу­де­мо про­во­ди­ти ау­кціо­ни і за їхні­ми на­слід­ка­ми ви­да­ва­ти спе­ці­аль­ні до­зво­ли. Ми за те, щоб пов­ні­стю від­кри­ти цей ри­нок», — на­го­ло­шує Бо­яр­кін.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.