Кі­нець ери сі­мей­ства Кір­шне­рів

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії -

Впер­ше в істо­рії Ар­ген­ти­ни від­бу­ли­ся ви­бо­ри пре­зи­ден­та, в яких не бра­ли уча­сті пред­став­ни­ки сі­мей­ства Кір­шне­рів. На­га­да­є­мо, з 2003 і по 2007 рр. Ар­ген­ти­ну очо­лю­вав Не­стор Кір­шнер. А з 10 гру­дня 2007-го бі­ля кер­ма кра­ї­ни ста­ла йо­го дру­жи­на — Крі­сті­на Фер­нан­дес де Кір­шнер (на фото). Пер­ший тур ви­бо­рів пре­зи­ден­та, які від­бу­ли­ся ці­єї не­ді­лі, не дав чі­тко­го пе­ре­мож­ця. Пі­сля під­ра­хун­ку 90% бю­ле­те­нів ста­ло ві­до­мо, що пред­став­ник прав­ля­чої ко­а­лі­ції «Фронт за пе­ре­мо­гу» і гу­бер­на­тор про­він­ції Бу­е­нос-Ай­рес Да­ні­ель Сці­о­лі на­брав 36,2% го­ло­сів, а опо­зи­цій­ний кан­ди­дат, лі­дер лі­бе­раль­но-кон­се­рва­тив­ної пар­тії «Ре­спу­блі­кан­ське про­по­зи­ція» і мер ар­ген­тин­ської сто­ли­ці Ма­у­рі­сіо Ма­крі — 34,9%. На тре­тьо­му мі­сці опи­нив­ся ко­ли­шній го­ло­ва ка­бі­не­ту мі­ні­стрів, а ни­ні кри­тик по­лі­ти­ки уря­ду Сер­хіо Мас­са, який за­ру­чив­ся під­трим­кою 21,2% ви­бор­ців.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.