Лі­лія ШЕВЦОВА, про­від­ний до­слі­дник Ін­сти­ту­ту Бру­кінг­са:

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії -

ВАЛДАЙСЬКИЙ ФО­РУМ. Пу­тін вко­тре по­яснює за­ру­бі­жним екс­пер­там (які, во­че­видь, ще не зро­зумі­ли, з чим ма­ють спра­ву). «Пу­тін за­про­по­ну­вав су­пе­ре­чли­ву кар­ти­ну: як мо­жна до­мов­ля­ти­ся з Аме­ри­кою, якщо аме­ри­кан­ці в усьо­му вин­ні?» — за­пи­тує уча­сник зу­стрі­чі. До­ве­де­ться йо­му при­їжджа­ти на ве­че­рю з Пу­ті­ним зно­ву. Во­че­видь, скла­дно за­хі­дно­му моз­ку зро­зу­мі­ти крем­лів­ську ідею сві­то­по­ряд­ку, що ба­зу­є­ться на ідеї «Би­ти тре­ба пер­шим!». Адже са­ме та­кий світ про­по­нує Пу­тін. В цьо­му сві­ті все від­но­сно: агре­сор мо­же бу­ти по­се­ре­дни­ком у по­шу­ку ви­хо­ду з розв’яза­ної ним же вій­ни; по­ру­шник між­на­ро­дних до­го­во­рів стає іні­ці­а­то­ром но­вих ко­а­лі­цій. В цьо­му сві­ті ба­ланс сил ґрун­ту­є­ться не на си­лі, а на го­тов­но­сті гра­ти без пра­вил. Це світ слаб­ких, які не мо­жуть до­зво­ли­ти со­бі зі­зна­ти­ся в слаб­ко­сті. Це світ тих, хто го­то­вий до шан­та­жу силь­них, але слаб­ко­ду­хих і тих, хто го­то­вий тор­гу­ва­ти сво­їм пра­гма­ти­змом. Це світ ко­гні­тив­но­го ди­со­нан­су — нав­ряд чи здо­ро­во­го ста­ну для пси­хі­ки. По­ди­ви­мось, як за­хі­дні ко­ле­ги «кон­це­пту­а­лі­зу­ва­ти­муть» вал­дай­ське ва­ри­во. На­віть ці­ка­во...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.