Зем­ле­трус у Пів­ден­ній Азії: де­ся­тки жертв

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії -

Де­ся­тки жи­те­лів Аф­га­ні­ста­ну, Па­ки­ста­ну, пів­но­чі Ін­дії по­тер­пі­ли вна­слі­док по­ту­жно­го зем­ле­тру­су, епі­центр яко­го мі­стив­ся на те­ри­то­рії Па­ки­ста­ну в ра­йо­ні хреб­та Гін­ду­куш. По­штов­хи від зем­ле­тру­су від­чу­ли та­кож жи­те­лі цен­траль­но­а­зі­ат­ських кра­їн і Но­во­си­бір­ська, по­ві­дом­ляє Бі-Бі-Сі.

З усіх кра­їн, охо­пле­них зем­ле­тру­сом, над­хо­дять по­ві­дом­ле­н­ня про де­ся­тки за­ги­блих і по­ра­не­них. У Па­ки­ста­ні сти­хія за­бра­ла жи­т­тя що­най­мен­ше 50 осіб, в Аф­га­ні­ста­ні — близь­ко 20. За­галь­на кіль­кість жертв мо­же ста­но­ви­ти більш як со­тню.

У аф­ган­ській про­він­ції Та­хар ти­сня­ва в шко­лі для дів­ча­ток під час зем­ле­тру­су при­зве­ла до за­ги­бе­лі 12 уче- ниць, ще 25 дів­ча­ток бу­ло трав­мо­ва­но. Та­кож по­ві­дом­ля­є­ться про п’ятьох за­ги­блих в аф­ган­сько­му мі­сті Джа­ла­ла­бад.

У Па­ки­ста­ні біль­шість по­ві­дом­лень про за­ги­блих над­хо­дять з пів­ні­чних ра­йо­нів кра­ї­ни — зо­ни пле­мен. Че­рез не­ста­чу ко­му­ні­ка­ції і ін­фра­стру­кту­ри кіль­кість смер­тей у цих ра­йо­нах мо­же ви­яви­ти­ся ду­же ви­со­кою.

За оцін­кою Ге­о­ло­гі­чної слу­жби США, зем­ле­трус мав ма­гні­ту­ду 7,5. Най­ближ­чим до йо­го епі­цен­тру мі­стом став Фай­за­бад, що роз­та­шо­ва­ний за 75 км на пів­ніч. Во­гни­ще зем­ле­тру­су роз­та­шо­ва­не на гли­би­ні близь­ко 200 км. За оцін­кою екс­пер­тів, як­би зем­ле­трус та­кої ма­гні­ту­ди став­ся ближ­че до по­верх­ні, руй­ну­ва­н­ня мо­гли б бу­ти мас­шта­бні­ши­ми.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.