УКРА­ЇН­СЬКА ЕМIГРАЦIЯ у бо­роть­бі за не­за­ле­жність

У Цен­траль­но­му дер­жав­но­му ар­хі­ві за­ру­бі­жної укра­ї­ні­ки від­кри­лась унікальна ви­став­ка

Den (Ukrainian) - - Культура - Ка­те­ри­на РО­МА­НО­ВА, го­лов­ний на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник ЦДАЗУ

Не­зва­жа­ю­чи на більш ніж двад­ця­ти­рі­чне існу­ва­н­ня Укра­ї­ни як не­за­ле­жної де­мо­кра­ти­чної дер­жа­ви, ми по­ки що ли­ше вчи­мо­ся жи­ти за прин­ци­па­ми де­мо­кра­тії. Чи­слен­ні пар­тії та гро­мад­сько-по­лі­ти­чні ор­га­ні­за­ції з’яв­ля­ю­ться та зни­ка­ють із на­шо­го су­спіль­но­го жи­т­тя з оче­ви­дною за­ко­но­мір­ні­стю: на­пе­ре­до­дні ви­бо­рів та пі­сля ре­во­лю­цій­них по­тря­сінь, бо за­зви­чай став­лять за ме­ту ви­ко­на­н­ня по­то­чних зав­дань і ло­бізм.

Мо­жна го­во­ри­ти про те, що Укра­ї­на вна­слі­док ба­га­тьох при­чин не ма­ла мо­жли­во­сті роз­ви­ва­ти де­мо­кра­ти­чні тра­ди­ції, як це від­бу­ва­ло­ся в біль­шо­сті за­хі­дно­єв­ро­пей­ських дер­жав. І тут у при­го­ді ста­не до­свід укра­їн­ських емі­грант­ських гро­мад­сько-по­лі­ти­чних ор­га­ні­за­цій, що, пра­гну­чи збе­рег­ти на­дба­н­ня Укра­їн­ської ре­во­лю­ції та во­дно­час пе­ре­йма­ю­чи до­свід дер­жав з уста­ле­ною де­мо­кра­ті­єю, по­ста­ви­ли со­бі за го­лов­ну ме­ту звіль­не­н­ня Укра­ї­ни від ра­дян­сько­мо­сков­ської оку­па­ції та здо­бу­т­тя не­за­ле­жно­сті.

Ді­яль­но­сті та­ких гро­мад­сько-по­лі­ти­чних ор­га­ні­за­цій укра­їн­ської емі­гра­ції у США та Ка­на­ді при­свя­че­на ви­став­ка «Гро­мад­сько-по­лі­ти­чні ор­га­ні­за­ції укра­їн­ської емі­гра­ції у бо­роть­бі за не­за­ле­жність», яка три­ває в Цен­траль­но­му дер­жав­но­му ар­хі­ві за­ру­бі­жної укра­ї­ні­ки.

Векс­по­зи­ції, зокре­ма, пред­став­ле­но до­ку­мен­ти Ор­га­ні­за­ції дер­жав­но­го ві­дро­дже­н­ня Укра­ї­ни, Укра­їн­сько­го на­ціо­наль­но­го об’єд­на­н­ня Ка­на­ди, Укра­їн­ської сі­чо­вої гро­ма­ди, Укра­їн­сько­го ви­зволь­но­го фон­ду в Ка­на­ді, Укра­їн­сько­го кон­гре­со­во­го ко­мі­те­ту Аме­ри­ки, Ко­мі­те­ту укра­їн­ців Ка­на­ди, Сві­то­вої ко­ор­ди­на­цій­ної ради іде­о­ло­гі­чно спо­рі­дне­них на­ціо­на­лі­сти­чних ор­га­ні­за­цій і Сві­то­во­го кон­гре­су віль­них укра­їн­ців. Основ­ни­ми зав­да­н­ня­ми цих ор­га­ні­за­цій бу­ли іде­о­ло­гі­чна та фі­нан­со­ва під­трим­ка ви­зволь­но­го ру­ху на укра- їн­ських зем­лях, що пе­ре­бу­ва­ли у скла­ді СРСР, спри­я­н­ня па­трі­о­ти­чно­му ви­хо­ван­ню укра­їн­ської мо­ло­ді за кор­до­ном, а та­кож об’єд­на­н­ня укра­їн­ських гро­мад­сько-по­лі­ти­чних сил у США та Ка­на­ді не­за­ле­жно від їхніх по­лі­ти­чних упо­до­бань за­ра­ди одні­єї ме­ти — ство­ре­н­ня су­ве­рен­ної Укра­ї­ни. Зна­йом­ство з до­ку­мен­та­ми дає мо­жли­вість про­сте­жи­ти пев­ну ево- лю­цію по­гля­дів на ме­то­ди до­ся­гне­н­ня ці­єї ме­ти, які де­кла­ру­ва­ли укра­їн­ські гро­мад­сько-по­лі­ти­чні ор­га­ні­за­ції в емі­гра­ції: від ра­ди­каль­них, зокре­ма зброй­на бо­роть­ба, 1930— 1940-х рр. — до по­лі­ти­чних (агі­та­цій­них, про­па­ган­дист­ських то­що) у дру­гій по­ло­ви­ні ХХ ст.

Ви­став­ка три­ва­ти­ме до 13 листопада.

ІЛЮСТРАЦІЮ НА­ДА­НО ЦЕН­ТРАЛЬ­НИМ ДЕР­ЖАВ­НИМ АРХІВОМ ЗА­РУ­БІ­ЖНОЇ УКРА­Ї­НІ­КИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.