Бун­тар на естра­ді і укра­їн­ський па­трі­от

29 жов­тня в Па­ла­ці «Укра­ї­на» від­бу­де­ться ве­чір пам’яті Миколи Мо­зго­во­го

Den (Ukrainian) - - Культура - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

Ми­ко­ла Пе­тро­вич був по­пу­ляр­ним ком­по­зи­то­ром і спів­а­ком, стій­ким і му­жнім чо­ло­ві­ком, чу­до­вим ор­га­ні­за­то­ром і твор­чою осо­би­сті­стю, а ще ав­то­ром та­ких ле­ген­дар­них хі­тів, як «Край, мій рі­дний край», «За­ча­руй нас, лю­бов», «На ща­стя, на до­лю » , « Минає день » , « Тро­ян­да- ру­жа», «Ма­те­рин­ська лю­бов», «Но­во­се­ли­ця», «Ма­ті­о­ла», «Лю­бов остан­ньою ні­ко­ли не бу­ває»...За п’ять ро­ків, як він очо­лив по­са­ду ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра Па­ла­цу « Укра­ї­на » (2005 — 2010 рр.), до­міг­ся то­го, що го­лов­на сце­на на­шої кра­ї­ни ста­ла та­кою за своєю су­тні­стю, а не ли­ше за на­звою ( ка­са по­пов­ню­ва­ла­ся не тіль­ки за ра­ху­нок за­їжджих га­стро­ле­рів, а й ста­ла три­бу­ною для про­від­них укра­їн­ських колективів і ви­ко­нав­ців). Мо­зго­вий за­по­ча­тку­вав що­рі­чні соль­ні кон­цер­ти, які від­бу­ва­ли­ся зав­жди з ан­шла­га­ми. Ми­ко­ла Пе­тро­вич пер­шим по­ста­вив та­ке го­стре пи­та­н­ня, як фо­но­гра­ма, вва­жав, що на концерті ви­ко­нав­це­ві не­при­пу­сти­мо ошу­ку­ва­ти пу­блі­ку і за­мість жи­во­го співу ли­ше ро­та роз­кри­ва­ти, і цим на­жив се­ред ко­лег- естра­дни­ків чи­ма­ло во­ро­гів. Але від сво­єї прин­ци­по­вої по­зи­ції на від­сту­пив­ся! На­віть по­ста­вив уль­ти­ма­тум пе­ред по­пу­ляр­ни­ми ар­ти­ста­ми — хо­че­те ви­сту­па­ти в Па­ла­ці «Укра­ї­на» — спів­ай­те на­жи­во, і до­бив­ся сво­го!

Мо­зго­вий був впер­тий і ду­же прин­ци­по­вий. Він умів три­ма­ти удар. Мо­жна при­га­да­ти і важ­кий 1994 рік, ко­ли ком­по­зи­тор по­тра­пив у ав­то­ка­та­стро­фу, і пів­ро­ку був при­ку­тий до лі­кар­ня­но­го ліж­ка, ви­три­мав 15 опе­ра­цій! Але став на но­ги...

Ми­ко­лу Пе­тро­ви­ча на­зи­ва­ли «хре­ще­ним ба­тьком укра­їн­ської по­пу­ляр­ної му­зи­ки». Він ор­га­ні­зу­вав і під­няв на ви­со­кий рі­вень Кон­курс ім. В. Іва­сю­ка (Чер­нів­ці) та фе­сти­валь «Мо­ре дру­зів» (Ял­та), де за­сві­ти­ли­ся чи­ма­ло ни­ні­шніх естра­дних зі­рок, зокре­ма Оле­ксандр По­но­ма­рьов, На­та­лія Мо­ги­лев­ська та ін­ші спів­а­ки. Мо­зго­вий не про­сто тя­гнув адмі­ні­стра­тив­ну «лям­ку», а й був твор­чою осо­би­сті­стю: пи­сав пі­сні, ви­сту­пав, за­ймав­ся пе­да­го­гі­чною ді­яль­ні­стю. У М.Мо­зго­во­го бу­ла вла­сна сту­дія зву­ко­за­пи­су, яка з ча­сом пе­ре­ро­сла в Те­атр пі­сні. Із 1999 року він за­ві­ду­вав ка­фе­дрою те­о­рії та ме­то­ди­ки по­ста­нов­ки го­ло­су Ін­сти­ту­ту ми­стецтв при На­ціо­наль­но­му пе­да­го­гі­чно­му уні­вер­си­те­ті ім. Дра­го­ма­но­ва, був про­фе­со­ром, кан­ди­да­том на­ук, на­ро­дним ар­ти­стом.

А в по­бу­ті, як роз­ка­зу­ва­ла «Дню» вдо­ва Мо­зго­во­го Ві­о­ле­та Бо­ри­сів­на, «чо­ло­вік був не­ви­ба­гли­вий. Мав зо­ло­ті ру­ки, міг і цвях за­би­ти, і ша­шлик при­го­ту­ва­ти так, що паль­чи­ки обли­жеш. Свої пі­сні пи­сав, не ви­си­джу­ю­чи за сто­лом або фор­те­пі­а­но, а спон­тан­но, ко­ли при­йде ося­я­н­ня. Ін­ко­ли пер­шою при­хо­ди­ла ме­ло­дія, а ін­ко­ли — текст». Так, ле­ген­дар­на «Край, мій рі­дний край» на­ро­ди­ла­ся, ко­ли во­ни при­їха­ли в го­сті до ба­тьків Миколи Пе­тро­ви­ча в Сто­ро­жи­нець Чер­ні­ве­цької обла­сті. Пі­шли ку­па­ти­ся на рі­чку. Він то­ді но­гу чи­мось по­ра­нив, і в цей, зда­ва­ло­ся б, зов­сім не­під­хо­дя­щий час на­ро­ди­ли­ся пер­ші ряд­ки ці­єї пі­сні й ме­ло­дія: «Там, де го­ри й по­ло­ни­ни,//Де стрім­кі по­то­ки й ріки,//Де сме­рі­чок, ген, роз­май,//Ллє­ться пі­сня на про­сто­рі,//Віль­на, силь­на, на­че мо­ре,//Про мій ми­лий рі­дний край»...

Тре­ба від­зна­чи­ти, що всі ком­по­зи­ції Мо­зго­во­го є са­мо­бу­тні­ми, в них май­стер­но пе­ре­пле­ли­ся на­ро­дні й су­ча­сні мо­ти­ви. Ми­ко­ла Пе­тро­вич був прав­до­люб і па­трі­от. Йо­го мо­жна на­зва­ти Дон Кі­хо­том укра­їн­ської естра­ди, який бо­ров­ся з «ві­тря­ка­ми-фо­но­грам­ни­ка­ми» всіх ма­стей.

Уже ми­ну­ло п’ять ро­ків, як Мо­зго­вий пі­шов у Ві­чність, а пі­сні йо­го жи­вуть і до­сі по­пу­ляр­ні, бо во­ни зво­ру­шу­ють сер­ця міль­йо­нів слу­ха­чів. На ве­чо­рі ком­по­зи­ції Миколи Пе­тро­ви­ча ви­ко­на­ють зір­ки укра­їн­ської естра­ди: Руслана Ли­жи­чко, Ті­на Ка­роль, Ві­ктор Пав­лік, Ері­ка, Во­ло­ди­мир Ткаченко та ін­ші.

ФОТО З АРХІВУ «Дня»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.