«70 де­рев до 70-річчя ООН»

У сто­ли­чно­му Бо­та­ні­чно­му са­ду іме­ні М. Гри­шка від­бу­ла­ся акція з на­го­ди юві­лею Ор­га­ні­за­ції Об’єд­на­них На­цій

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ігор САМОКИШ, фото Миколи ТИМЧЕНКА, «День»

24 жов­тня Ор­га­ні­за­ція Об’єд­на­них На­цій від­свя­тку­ва­ла 70-рі­чни­цю з на­го­ди сво­го за­сну­ва­н­ня. Пред­став­ни­цтво ООН в Укра­ї­ні від­зна­чи­ло цю да­ту ва­жли­вою та ко­ри­сною акці­єю — «70 де­рев до 70річ­чя ООН». До су­бо­тни­ка, який від­був­ся в На­ціо­наль­но­му бо­та­ні­чно­му са­ду іме­ні М.Гри­шка, до­лу­чи­ли­ся учні спе­ці­а­лі­зо­ва­ної шко­ли №85 мі­ста Ки­є­ва, пар­тне­ри і во­лон­те­ри Ор­га­ні­за­ції.

По­при прохо­ло­дний ра­нок та дощ, уча­сни­ки акції ви­са­ди­ли 70 де­рев гінк­го дво­ло­па­те­ве (одне з най­ста­рі­ших де­рев пла­не­ти, що збе­ре­гло­ся до на­ших днів) та де­ре­во­ви­дних пі­во­ній. За сло­ва­ми ди­ре­кто­ра Бо­тса­ду На­та­лії ЗАІМЕНКО, це — дві «зна­ко­ві куль­ту­ри». «Істо­рія гінк­го­во­го де­ре­ва ся­гає май­же у 250 млн. ро­ків. У Схі­дній фі­ло­со­фії во­но по­єд­ну­є­ться з по­ня­т­тям інь-янь, му­дрі­стю, тер­пі­н­ням та дов­го­лі­т­тям. Дру­га ро­сли­на — пі­во­нія де­ре­во­ви­дна. Вва­жа­ють, що во­на до­по­ма­гає по­бо­ро­ти зло та не­прав­ду», — роз­по­ві­ла па­ні На­та­лія.

Ко­ор­ди­на­тор си­сте­ми ООН в Укра­ї­ні, По­стій­ний пред­став­ник ПРООН в Укра­ї­ні Ніл УОКЕР та­кож до­лу­чив­ся до са­джа­н­ня де­рев. «Ця подія — ча­сти­на свя­тку­ва­н­ня 70-річчя ООН, яке три­ває про­тя­гом року. Вйо­го рам­ках ми про­ве­ли ба­га­то за­хо­дів. Один із них — кон­церт «Му­зи­ка за­ра­ди ми­ру», з уча­стю ве­ли­кої кіль­ко­сті ді­тей, який від­був­ся не­що­дав­но в Ки­є­ві», — за­зна­чив пан Уокер.

Ди­ре­ктор спе­ці­а­лі­зо­ва­ної шко­ли № 85 Те­тя­на ФЕДУНОВА роз­по­ві­ла «Дню», що учні з її шко­ли не впер­ше до­лу­ча­ю­ться до акцій, які про­во­дить Пред­став­ни­цтво ООН в Укра­ї­ні.

«Якось ми з ді­тьми по­ра­ху­ва­ли: скіль­ки ж по­трі­бно ма­ку­ла­ту­ри, щоб збе­рег­ти жи­т­тя одно­му де­ре­ву? Ви­яви­ло­ся — 66 кг! Ми ви­рі­ши­ли мо­ти­ву­ва­ти ді­тей на збір ма­ку­ла­ту­ри, а учні за­хо­ті­ли на зі­бра­ні від цьо­го гро­ші ку­пи­ти са­джан­ці й по­са­ди­ти де­ре­ва, які да­дуть на­сі­н­ня для тва­ри­нок і пта­шок. Це і бу­ло зро­бле­но в Го­ло­сі­їв­сько­му на­ціо­наль­но­му при­ро­дно­му пар­ку», — при­га­да­ла па­ні Те­тя­на.

Дев’яти­кла­сник ці­єї шко­ли Єв­ген ОРЕХОВ роз­по­вів «Дню», що за­до­во­ле­ний мо­жли­ві­стю до­лу­чи­ти­ся до ці­єї акції та до­по­мог­ти пра­ців­ни­кам бо­та­ні­чно­го са­ду. «Це — ду­же ва­жли­ва ініціатива, оскіль­ки в Ки­є­ві актив­но від­бу­ва­є­ться за­бу­до­ва і зни­щу­є­ться ду­же ба­га­то пар­ків для мі­сця під но­ві бу­дин­ки. А де­ре­ва, як нас вчать у шко­лі, — це ле­ге­ні пла­не­ти», — ска­зав Єв­ген.

За ро­бо­тою ді­тей спо­сте­рі­гав і го­лов­ний са­дів­ник Бо­тса­ду Ва­силь ОСТАП’ ЮК. На про­ха­н­ня «Дня» оці­ни­ти ро­бо­ту шко­ля­рів, пан Ва­силь від­по­вів, що во­ни «спра­ви­ли­ся на твер­ду че­твір­ку». На­при­кін­ці пан Ва­силь та­кож за­зна­чив, що адмі­ні­стра­ція Бо­та­ні­чно­го са­ду зав­жди ра­да по­ді­бним акці­ям і за­про­шує усіх охочих до­лу­чи­ти­ся до обла­шту­ва­н­ня йо­го те­ри­то­рії. «Якщо є ба­жа­н­ня і мо­жли­вість, то ми зав­жди ра­ді до­по­мо­зі. Мо­же­мо не тіль­ки роз­ка­за­ти про куль­ту­ри, а й на­вчи­ти, як їх са­ди­ти. А це вмі­н­ня ко­жно­му ста­не в при­го­ді», — під­су­му­вав Ва­силь ОСТАП’ЮК.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.