Акція «По­да­руй рі­дній шко­лі Бі­блі­о­те­ку га­зе­ти «День»

Три­ва­ти­ме до кін­ця жов­тня!

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ро­ман ГРИВІНСЬКИЙ, «День»

Три дні три­вав у ви­став­ко­во­му за­лі на те­ри­то­рії ста­діо­ну «Олім­пій­ський» у Ки­є­ві 14-й Ки­їв­ський між­на­ро­дний книж­ко­вий яр­ма­рок «Ме­двін: Книж­ко­вий світ». Вза­хо­ді взя­ли участь по­над 70 ви­дав­ництв. Тра­ди­цій­но в цен­трі ува­ги від­ві­ду­ва­чів пе­ре­бу­вав стенд га­зе­ти «День». Но­вин­ки ви­да­н­ня роз­хо­ди­ли­ся як га­ря­чі пи­ріж­ки. Ли­ше «По­вер­не­н­ня в Цар­го­род» (упо­ря­дник Ігор Сюндюков) при­дба­ли 27 при­мір­ни­ків! А в ній, до сло­ва, аж 496 сто­рі­нок. Тож мо­же­мо смі­ли­во від­ки­ну­ти всі на­рі­ка­н­ня ви­дав­ців що­до не­го­тов­но­сті чи­та­ча до ґрун­тов­ної лі­те­ра­ту­ри — слід про­сто ви­би­ра­ти ці­ка­ву й акту­аль­ну те­му! Не від­ста­ва­ли від «По­вер­не­н­ня в Цар­го­род» й ін­ші но­вин­ки «Дня»: «Ка­та­стро­фа і Трі­умф. Істо­рії укра­їн­ських Ге­ро­їв» (упо­ря­дник Ма­рія Семенченко) та «Я — сві­док. За­пи­ски з оку­по­ва­но­го Лу­ган­ська» ав­тор­ства Ва­лен­ти­на Тор­би. Чи­ма­ло лю­дей зро­би­ли та­кож за­мов­ле­н­ня на при­мір­ни­ки з на­сту­пно­го ти­ра­жу книж­ки «Ко­тел», або Спра­ва без тер­мі­ну дав­но­сті» із се­рії «Но­ві­тня істо­рія для «чай­ни­ків» (упо­ря­дник Іван Капсамун). А 17 від­ві­ду­ва­чів ско­ри­ста­ли­ся мо­жли­ві­стю офор­ми­ти ре­да­кцій­ну пе­ред­пла­ту на га­зе­ту та глян­це­вий до­да­ток «Мар­шрут №1».

На­га­да­є­мо та­кож, що до кін­ця мі­ся­ця три­ває акція «По­да­руй рі­дній шко­лі Бі­блі­о­те­ку га­зе­ти «День». Вїї рам­ках по­ку­пці мо­жуть при­дба­ти ви­да­н­ня га­зе­ти за піль­го­вою ці­ною. прав­ди­вою се­ред ін­ших! Осо­бли­во хо­че­ться від­зна­чи­ти ро­бо­ту ре­да­кції впро­довж остан­ніх не­лег­ких двох ро­ків. Ім­по­нує ко­ло екс­пер­тів, яких за­лу­чає ви­да­н­ня. Вар­то ли­ше зга­да­ти лю­дей, на зра­зок Юрія Щер­ба­ка, — слу­ха­ю­чи їх, ні­ко­ли не ви­ни­кає сум­ні­вів що­до прав­ди­во­сті їхніх слів. Ми­ну­ло­го року, теж на яр­мар­ку, при­дба­ла остан­ній при­мір­ник «Укра­ї­на incognita. ТОП-25» (ро­сій­ською мо­вою). Але не чи­та­ла, бо хо­чу озна­йо­ми­тись спер­шу з укра­їн­ським ва­рі­ан­том. Зі зна­чною ча­сти­ною ма­те­рі­а­лів я, що­прав­да, вже зна­йо­ма — з га­зе­ти. Однак пе­ре­ко­на­на: що книж­ко­вий ва­рі­ант та­кож має бу­ти у ко­жно­го — він на­ба­га­то зру­чні­ший! Маю та­кож кни­гу «Мої уні­вер­си­те­ти». Зав­жди з ін­те­ре­сом спо­сте­рі­гаю за ви­сту­па­ми Ла­ри­си Ів­ши­ної — во­на ці­ка­ва ме­ні як лю­ди­на і як фа­хі­вець. Ни­ні ж на яр­мар­ку офор­ми­ла пе­ред­пла­ту, а та­кож зро­би­ла за­мов­ле­н­ня на книж­ку «Ко­тел», або Спра­ва без тер­мі­ну дав­но­сті». Ме­ні ду­же ці­ка­ві те­ми, які по­ру­шу­ють її ав­то­ри — маю від­чу­т­тя, що про­сто зо­бов’яза­на озна­йо­ми­тись з ци­ми ма­те­рі­а­ла­ми! До­ки ди­хаю, моє ба­жа­н­ня по­гли­блю­ва­ти вла­сні зна­н­ня не ви­чер­па­є­ться. Зав­жди ці­ка­ви­лась істо­рі­єю. Пи­ша­ю­ся тим, що де­кіль­ка мо­їх пу­блі­ка­цій вже з’яви­ли­ся на шпаль­тах «Дня». Всі во­ни пев­ною мі­рою пов’яза­ні з істо­ри­чни­ми по­ді­я­ми. Вва­жаю, що не зна­ю­чи вла­сної істо­рії, ми ні­ко­ли не змо­же­мо зба­гну­ти сьо­го­де­н­ня. На­ма­га­ю­ся за­лу­ча­ти «до те­ми» та­кож і мо­лодь, дру­зів, рі­дних — фор­му­ва­ти те ко­ло лю­дей, яке від­по­від­а­ти­ме мо­є­му вну­трі­шньо­му сві­то­ві.

ФОТО АР­ТЕ­МА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.