ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1275 — пер­ша згад­ка в істо­ри­чних дже­ре­лах про Ам­стер­дам — еко­но­мі­чний і по­лі­ти­чний центр Голландії.

1469 — на­ро­див­ся Еразм Рот­тер­дам­ський, ви­да­тний ді­яч так зва­но­го Пів­ні­чно­го Ві­дро­дже­н­ня у Ні­дер­лан­дах, Ні­меч­чи­ні та Швей­ца­рії, пи­сьмен­ник та ми­сли­тель-гу­ма­ніст, ав­тор зна­ме­ни­то­го тво­ру « По­хва­ла глу­по­ті » . Ав­тор кла­си­чно­го пе­ре­кла­ду Бі­блії гре­цькою мо­вою. По­мер 1536 р.

1505 — по­мер Іван ІІІ Ва­си­льо­вич, ве­ли­кий князь мо­сков­ський у

1462 — 1505 рр., один з актив­них «зби­ра­чів зе­мель» нав­ко­ло Мо­скви, агре­сив­ний ім­пе­рі­а­ліст. На­ро­див­ся 1440 р.

1728 — на­ро­див­ся Джеймс Кук, ве­ли­кий ан­глій­ський мо­ре­пла­вець та ман­дрів­ник, ке­рів­ник трьох нав­ко­ло­сві­тніх екс­пе­ди­цій, пер­шо­від­кри­вач Но­вої Зе­лан­дії. За­ги­нув 1779 р.

1782 — на­ро­див­ся Нік­ко­ло Па­га­ні­ні, услав­ле­ний іта­лій­ський скри­паль-вір­ту­оз та ком­по­зи­тор, одна з най­яскра­ві­ших осо­би­сто­стей му­зи­чної істо­рії ХIХ сто­лі­т­тя. По­мер 1840 р.

1858 — на­ро­див­ся Те­о­дор Ру­звельт, 26-й пре­зи­дент США (1901 — 1909 рр.), ла­у­ре­ат Но­бе­лів­ської пре­мії ми­ру 1906 р. за по­се­ре­дни­цтво в укла-- дан­ні­ро­сі йсько-япон­сько­го ми­ру. По­мер 1919 р.

1895 — за­вер­ше­но бу­дів­ни­цтво пер­шої чер­ги Транс­си­бір­ської за­лі­зни­чної ма­гі­стра­лі.

1919 — на­ро­див­ся Іван Ли­ся­кРу­дни­цький, ви­зна­чний укра­їн­ський і сто­рик і пу­блі­цист, ав­тор праць з істо­рії, що від­кри­ва­ли Єв­ро­пі­та сві­ту Укра­ї­ну. По­мер 1984 р. 1931 — по­мер­ла Хри­сти­на Ал­чев­ська (мо­лод­ша), та­ла­но­ви­та укра­їн­ська дра­ма­тург, про­за­їк, по­е­те­са, пе­да­гог, пе­ре­кла­дач. На­ро­ди­лась 1882 р.

1944 — Ужго­род звіль­не­но від ні­ме­цьких та угор­ських військ.

1962 — най­більш не­без­пе­чний день у роз­ви­тку Ка­риб­ської кри­зи, ко­ли світ опи­нив­ся на крок від ядер­ної вій­ни. Ра­дян­ська зе­ні­тна ра­ке­та зби­ла над Ку­бою роз­ві­ду­валь­ний лі­так И-2 ВПС США. Пі­лот, ма­йор Ан­дер­сон, за­ги­нув. Ли­ше в пе­ре­бі­гу ін­тен­сив­них пе­ре­мо­вин Хру­що­ва та Кен­не­ді вда­ло­ся уни­кну­ти най­гір­шо­го сце­на­рію.

1982 — Ки­тай ого­ло­сив, що чи­сель­ність йо­го на­се­ле­н­ня пе­ре­ви­щи­ла 1 млрд ме­шкан­ців.

1782 р.

1919 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.