Чи вда­сться від­сто­я­ти УКРА­ЇН­СЬКИЙ ДНIПРОПЕТРОВСЬК?

Ек­сперт: «За ве­ли­ким ра­хун­ком — бо­роть­ба на мі­сце­вих ви­бо­рах від­бу­ва­ти­ме­ться між но­вою Укра­ї­ною та ре­ін­кар­на­ці­єю по­пе­ре­дньо­го ре­жи­му»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ва­дим РИЖКОВ, «День» Дні­про­пе­тровськ

Прин­ци­по­ве про­ти­сто­я­н­ня на мі­сце­вих ви­бо­рах пе­ре­мі­щу­є­ться з Глу­хо­ва в Дні­про­пе­тровськ. То­чні­ше — бо­роть­ба в Дні­прі ні­ку­ди не зни­кла, про­сто во­на ви­йшла на фі­ні­шну пря­му, на­був­ши го­строї фор­ми. На­га­да­є­мо, ува­га «Дня», який пер­ший за­бив на спо­лох з при­во­ду не­при­пу­сти­мих фа­ктів по­ру­шень ви­бор­чої кам­па­нії в Глу­хо­ві на Сум­щи­ні, ко­ли Мі­ше­лю Те­ре­щен­ко­ві мі­сце­ва вла­да не да­ва­ла про­во­ди­ти зу­стрі­чі в при­мі­ще­н­нях, які по­бу­ду­ва­ли йо­го пред­ки, і подаль­ші ре­зо­нан­сні стат­ті на­шо­го ви­да­н­ня про си­ту­а­цію в мі­сті, ство­ри­ла ажі­о­таж дов­ко­ла ви­бо­рів. У ре­зуль­та­ті, ку­му­ля­тив­ний ефект ро­бо­ти ко­ман­ди Те­ре­щен­ка і пі­дви­ще­на ува­га укра­їн­ських і між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій, до­зво­ли­ла пред­став­ни­ко­ві укра­їн­сько­го ари­сто­кра­ти­чно­го ро­ду трі­ум­фаль­но пе­ре­мог­ти чин­но­го мі­сько­го го­ло­ву, кан­ди­да­та від «Во­лі на­ро­ду » і фа­кти­чно­го став­ле­ни­ка Ан­дрія Дер­ка­ча — Юрія Бур­ла­ку.

Те­пер цен­тром ува­ги на ви­бо­рах має ста­ти Дні­про­пе­тровськ. Тут най­го­стрі­ше про­я­ви­ли­ся всі хво­ро­би по­стмай­дан­ної Укра­ї­ни. По­при те, що са­ме «дні­про­пе­тров­ська ко­ман­да» Іго­ря Ко­ло­мой­сько­го пів­то­ра ро­ки то­му зу­пи­ни­ла ро­сій­ську агре­сію в ре­гіо­ні, по­тім її бу­ло усу­ну­то від управ­лі­н­ня мі­стом і обла­стю, а сьо­го­дні на ви­бо­рах про­ти кан­ди­да­та від «УКРО­Пу» на пост мі­сько­го го­ло­ви Бориса Фі­ла­то­ва фа­кти­чно об’єд­на­ли­ся всі про­ти­бор­чі си­ли. Як по­ка­за­ла ви­бор­ча кам­па­нія, най­біль­шою про­бле­мою став фа­кти­чний тан­дем вла­ди з пред­став­ни­ком «Опо­зи­цій­но­го бло­ку» Оле­ксан­дром Віл­ку­лом. Став­ка остан­ньо­го — ко­ли­шні ви­бор­ці ре­гіо­на­лів, біль­шість із яких про­ро­сій­ськи на­ла­што­ва­ні гро­ма­дя­ни, адмін­ре­сурс, мі­сце­ві ЗМІ, під­куп ви­бор­ців... Став­ка Фі­ла­то­ва — па­трі­о­ти­чно на­ла­што­ва­ні ви­бор­ці, по­пе­ре­дні за­слу­ги і осо­би­сті зу­стрі­чі з дні­про­пе­тров­ця­ми.

Ре­зуль­та­ти пер­шо­го ту­ру ви­бо­рів у мі­сті під­твер­ди­ли лі­дер­ські по­зи­ції двох фа­во­ри­тів. Згі­дно з ни­ми роз­рив між Віл­ку­лом та Фі­ла­то­вим всьо­го ли­шень 2 від­со­тки. «Хо­чу за­зна­чи­ти, що це по­пе­ре­дні ре­зуль­та­ти. Та­кож до Дні­про­пе­тров­ської мі­ськра­ди про­хо­дять п’ять по­лі­ти­чних сил: « Опо­зи­цій­ний блок» (30%), «УКРОП» (25%), «Гро­мад­ська сила» (8,8%), «Со­лі­дар­ність » ( 7,4%), « Са­мо­по­міч » (5,9%)», — роз­по­вів на прес-кон­фе­рен­ції го­ло­ва мі­сце­во­го від­ді­ле­н­ня Все­укра­їн­ської гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Ко­мі­тет ви­бор­ців Укра­ї­ни» Ста­ні­слав Жо­лу­дєв.

У Дні­про­пе­тров­ську опри­лю­дни­ли по­пе­ре­дні ре­зуль­та­ти ви­бо­рів. Згі­дно з ни­ми, між лі­де­ра­ми ви­бор­чих пе­ре­го­нів за пост мі­сько­го го­ло­ви Оле­ксан­дром Віл­ку­лом і Бо­ри­сом Фі­ла­то­вим є ли­ше 2 від­со­тки роз­ри­ву. «Хо­чу за­зна­чи­ти, що це по­пе­ре­дні ре­зуль­та­ти. До Дні­про­пе­тров­ської мі­ськра­ди про­хо­дить п’ять по­лі­ти­чних сил: « Опо­зи­цій­ний блок» (30%), «УКРОП» (25%), «Гро­мад­ська сила» (8,8%), «Со­лі­дар­ність » ( 7,4%), « Са­мо­по­міч » (5,9%)», — роз­по­вів на прес-кон­фе­рен­ції го­ло­ва мі­сце­во­го від­ді­ле­н­ня Все­укра­їн­ської гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Ко­мі­тет ви­бор­ців Укра­ї­ни» Ста­ні­слав Жо­лу­дєв.

«Лі­де­ри пар­тій, яким ви­бор­ці від­да­ли біль­шість го­ло­сів, — Оле­ксандр Віл­кул і Бо­рис Фі­ла­тов — упев­не­но вийшли в дру­гий тур ви­бо­рів мі­сько­го го­ло­ви. За­раз роз­рив між ни­ми мі­ні­маль­ний: Віл­кул на­брав 37,52% го­ло­сів, Фі­ла­тов 35,34%», — по­ві­до­мив Жо­лу­дєв. Тим ча­сом ці ци­фри став­лять під сум­нів при­хиль­ни­ки Бориса Фі­ла­то­ва. «Ін­фор­ма­ція не від­по­від­ає дій­сно­сті хо­ча б то­му, що в мі­сті Дні­про­пе­тров­ську по Жов­тне­во­му, Ба­бу­шкін­сько­му і Ле­нін­сько­му ра­йо­нах не зда­но в ТВК ві­до­мо­сті про ре­зуль­та­ти в ці­ло­му 47 діль­ниць. Як по­ві­дом­ля­ють спо­сте­рі­га­чі, у мі­сті їх май­же 100. На всіх, за див­ним збі­гом об­ста­вин, пе­ре­мо­га Фі­ла­то­ва ста­но­вить від 5 до 10%», — за­явив ре­да­ктор га­зе­ти «Дні­про­град» Ти­мо­фій Жел­дак.

У се­ре­ду ко­мі­сії у низ­ці ра­йо­нів вза­га­лі ого­ло­си­ли пе­ре­р­ву в ро­бо­ті до по­лу­дня. «У Дні­про­пе­тров­ську діль­ни­чні ви­бор­чі ко­мі­сії упо­віль­ню­ють по­да­чу про­то­ко­лів і під­ра­ху­нок го­ло­сів, щоб не ви­зна­ти пе­ре­ва­гу лі­де­ра по­лі­ти­чної пар­тії «УКРОП» Бориса Фі­ла­то­ва на ви­бо­рах ме­ра», — вва­жає на­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни Ан­дрій Де­ни­сен­ко, який сте­жить за хо­дом під­ра­хун­ку го­ло­сів у мі­ській ТВК. У бу­дів­лі обл­ра­ди, ку­ди бу­ло пе­ре­не­се­но мі­ський ви­бор­чком, зі­бра­лась величезна чер­га: пред­став­ни­ки ра­йон­них ко­мі- сій на­ма­га­ю­ться пе­ре­да­ти про­то­ко­ли. У не­люд­ських умо­вах, без мо­жли­во­сті сі­сти і від­по­чи­ти лю­ди про­сто­ю­ють го­ди­на­ми. Це те­хно­ло­гія ма­ні­пу­ля­ції й уми­сно­го за­тя­гу­ва­н­ня ча­су. Во­ни ро­блять усе, щоб за­ді­я­ти те­хно­ло­гію фаль­си­фі­ка­ції — ко­ре­кції ре­зуль­та­тів го­ло­су­ва­н­ня че­рез уто­чне­н­ня про­то­ко­лів. На­ша ко­ман­да, як і ре­шта пред­став­ни­ків па­трі­о­ти­чних сил Дні­про­пе­тров­ська, має до­ста­тньо сил і підтримку дні­прян, щоб зу­пи­ни­ти спо­тво­ре­н­ня во­ле­ви­яв­ле­н­ня», — го­во­рить Де­ни­сен­ко.

КАРТИНА В МІ­СТАХ ОБЛА­СТІ

У мі­стах Дні­про­пе­тров­ської обла­сті картина ще більш стро­ка­та. За по­пе­ре­дні­ми да­ни­ми, до Кри­во­різь­кої мі­ськра­ди про­хо­дить сім пар­тій: « Опо­зи­цій­ний блок » (42,75%), «УКРОП» (12,31%), «Са­мо­по­міч» (9,44%)», «Со­лі­дар­ність» (8,1%), Ра­ди­каль­на пар­тія Оле­га Ля­шка ( 7,44%), «Ба­тьків­щи­на» ( 7,13%), « Сила лю­дей » ( 5,7%). Ме­ром Кри­во­го Ро­га зно­ву мо­же ста­ти Юрій Віл­кул — ба­тько лі­де­ра «Опо­зи­цій­но­го бло­ку». При­чо­му не ви­клю­че­но, що в один тур.

У Дні­про­дзер­жин­ській мі­ськра­ді бу­де одра­зу 9 пар­тій: «Опо­зи­цій- ний блок » ( 23%), « УКРОП » ( 13,54%), « Со­лі­дар­ність » (10,72%), «Ба­тьків­щи­на 9,02%», « На­ро­дний кон­троль » ( 8,16%), « Ві­дро­дже­н­ня » ( 7,52%), « Наш край » ( 6,37%), « Са­мо­по­міч » (5,92%), «Сво­бо­да» (5,39%). На ба­тьків­щи­ні Бре­жнє­ва, най­імо­вір­ні­ше, від­бу­де­ться дру­гий тур між кан­ди­да­та­ми на пост мі­сько­го го­ло­ви від пар­тії « Со­лі­дар­ність » Ан­дрі­єм Бі­ло­усо­вим ( 33,03%) і « укро­пів­цем » Єв­ге­ном Най­дою (12,97%).

У Жов­тих Во­дах дру­го­го ту­ру ви­бо­рів за­ко­ном не пе­ред­ба­че­но, то­му за ре­зуль­та­та­ми ви­бо­рів мі­ським го­ло­вою ста­не пред­став­ник пар­тії «УКРОП» Во­ло­ди­мир Абра­мов, він на­брав 48,7% го­ло­сів ви­бор­ців. До мі­ськра­ди Жов­тих Вод про­хо­дить «УКРОП» (27%), «Опо­зи­цій­ний блок» (18,5%), «Ві­дро­дже­н­ня » ( 12,41%), « Ра­ди­каль­на пар­тія Оле­га Ля­шка » ( 10,64%), «Ба­тьків­щи­на» (10,03%), «Со­лі­дар­ність» (9,99%).

Не­про­ста си­ту­а­ція скла­лась у Пав­ло­гра­ді, де роз­ста­нов­ка по­лі­ти­чних сил у мі­ськра­ду по­ки що не зро­зумі­ла, за­те вже ві­до­мі фа­во­ри­ти пе­ре­го­нів на пост мі­сько­го го­ло­ви: кан­ди­да­ти від «Опо­бло­ку» Ана­то­лій Вер­ши­на ( 30%) і від «УКРО­Пу» Єв­ген Терехов (20%). Про­те дру­гий тур там мо­же й не від­бу­ти­ся. Як по­ві­до­мив «Дню» Єв­ген Терехов, ЦВК го­ту­є­ться ухва­ли­ти рі­ше­н­ня «про від­мо­ву від про­ве­де­н­ня в Пав­ло­гра­ді дру­го­го ту­ру ви­бо­рів ме­ра на ко­ристь кан­ди­да­та від «Опо­зи­цій­но­го бло­ку» Анатолія Вер­ши­ни». За йо­го сло­ва­ми, не­спо­ді­ва­но ви­яви­ло­ся, що кіль­кість ви­бор­ців у Пав­ло­гра­ді мен­ша, ніж 90 ти­сяч осіб, і за за­ко­ном ви­бо­ри мі­сько­го го­ло­ви ма­ють про­хо­ди­ти в один тур. «Зло­дії і бре­ху­ни бо­я­ться пу­ска­ти нас до лю­дей, бо­я­ться прав­ди! Май­бу­тнє на­шої кра­ї­ни за­ле­жить від вас! Я не зра­джу люд­ської до­ві­ри, з ва­ми зав­жди йти­му до на­шої спіль­ної перемоги! З на­ми Бог, за на­ми — Укра­ї­на!», — емо­цій­но звер­нув­ся до сво­їх ви­бор­ців у ме­ре­жі Фейс­бук Єв­ген Терехов, ве­те­ран АТО з по­зив­ним «Ти­та­но­вий» Дже­ксон.

«БЕЗ КОН­ТРО­ЛЮ В ПЕРЕПИСАНОМУ ПРО­ТО­КО­ЛІ МО­ЖНА НА­ПИ­СА­ТИ ВСЕ ЩО ЗАВ­ГО­ДНО»

У Ко­мі­те­ті ви­бор­ців Укра­ї­ни за­зна­ча­ють, що яв­ка на Дні­про­пе­тров­щи­ні ви­яви­ла­ся ви­щою, ніж на ми­ну­лих пар­ла­мент­ських ви­бо­рах, хо­ча область — на­при­кін­ці спи­ску, якщо по­рів­ню­ва­ти із за­галь­но­укра­їн­ськи­ми по­ка­зни­ка­ми. У Дні­про­пе­тров­ську на діль­ни­ці при­йшло 43-44% ви­бор­ців. «Для ме­не ста­ла зди­ву­ва­н­ням низь­ка яв­ка по Кри­во­му Ро­гу — 37%. Це ду­же див­на тен­ден­ція, адже за­зви­чай Кри­вий Ріг по­ка­зує ви­щу яв­ку, ніж Дні­про­пе­тровськ», — ко­мен­тує Жо­лу­дєв. Пред­став­ни­ка КВУ ди­вує й ве­ли­ка кіль­кість так зва­них уто­чне­них про­то­ко­лів. Пер­вин­ні про­то­ко­ли від­прав­ля­ють на уто­чне­н­ня до діль­ни­чних ко­мі­сій. Зви­чай­на їх кіль­кість не пе­ре­ви­щує 10-15%, за­раз ні­би­то до­хо­дить до 80%. «Не мо­же в Дні­про­пе­тров­ську цей по­ка­зник бу­ти на­стіль­ки ви­щим. Це за­гро­за мо­жли­вих фаль­си­фі­ка­цій і ма­хі­на­цій, адже бю­ле­те­ні не пе­ре­ра­хо­ву­ють, а про­сто пе­ре­пи­су­ють про­то­ко­ли. Діль­ни­чні ко­мі­сії по­вин­ні по­вер­ну­ти­ся на ді­лян­ку, де є се­кре­тар ко­мі­сії з пе­ча­ткою, зі­бра­ти всіх чле­нів ко­мі­сії, про­ве­сти засідання і на­чи­сто пе­ре­пи­са­ти про­то­кол. Без від­по­від­но­го кон­тро­лю в цьо­му переписаному про­то­ко­лі мо­жна на­пи­са­ти все що зав­го­дно», — вва­жає Жо­лу­дєв. На йо­го дум­ку, все це мо­же спри­чи­ни­ти мо­жли­ві су­до­ві роз­гля­ди як на окре­мих ви­бор­чих діль­ни­цях, так і в окре­мих те­ри­то­рі­аль­них ко­мі­сі­ях. «Це бом­ба спо­віль­не­ної дії», — го­во­рить він. У КВУ вва­жа­ють, що офі­цій­ні да­ні що­до ви­бо­рів у мі­ськра­ди Дні­про­пе­тров­ська і Кри­во­го Ро­гу ста­нуть ві­до­мі че­рез один-два дні, а да­ні що­до ви­бо­рів в обл­ра­ду — десь до п’ятни­ці.

«СІ­МЕЙ­НИЙ ПІД­РЯД» КУ­ЧМИ ЗВО­ДИТЬ РА­ХУН­КИ З КОМАНДОЮ КО­ЛО­МОЙ­СЬКО­ГО?

Не­об­хі­дно за­зна­чи­ти, що бо­роть­ба за вла­ду в ре­гіо­ні про­ті­кає ду­же го­стро — осо­бли­во за клю­чо­ву по­са­ду мі­сько­го го­ло­ви Дні­про­пе­тров­ська. На­пе­ре­до­дні дня го­ло­су­ва­н­ня не­ві­до­ми­ми бу­ло по­би­то одно­го з кан­ди­да­тів, ве­те­ра­на АТО Юрія По­ма­за­на, який ви­сту­пав із пу­блі­чни­ми ви­кри­т­тя­ми. Не­ві­до­мі на­па­ли на ньо­го бі­ля під’їзду. Із син­ця­ми й пе­ре­ло­ма­ми кі­сток облич­чя йо­го бу­ло до­прав­ле­но в ста­ні се­ре­дньої тяж­ко­сті до обла­сної лі­кар­ні ім. Ме­чни­ко­ва, де лі­ку­ю­ться йо­го бо­йо­ві по­бра­ти­ми. Уча­сни­ків ви­бо­рів стри­во­жи­ла ще одна об­ста­ви­на — за кіль­ка днів до го­ло­су­ва­н­ня до скла­ду мі­сько­го тер­ви­бор­чко­му не­спо­ді­ва­но вне­сли змі­ни. Го­ло­вою ко­мі­сії зно­ву ста­ла Ва­лен­ти­на Пан­ку­лич, із якою бу­ло пов’яза­но чи­ма­ло скан­да­лів під час ко­ли­шніх ви­бо­рів. Пред­став­ни­ки низ­ки по­лі­ти­чних сил за­яви­ли, що во­ни... не ви­но­си­ли рі­шень про де­ле­гу­ва­н­ня сво­їх пред­став­ни­ків до скла­ду ко­мі­сії, і на­віть звер­ну­ли­ся до мі­лі­ції. Про­те тер­ви­бор­чком пра­цює і під­би­ває під­сум­ки ви­бо­рів. Утім, на ре­зуль­та­ти ви­бо­рів на­ма­га­ли­ся впли­ну­ти з рі­зних сто­рін.

Не­за­дов­го до ви­бо­рів у мі­сто для освя­че­н­ня хра­му при­був пред­сто­я­тель УПЦ Мо­сков­сько­го па­трі­ар­ха­ту Ону­фрій, який на­го­ро­див Віл­ку­ла цер­ков­ним ор­де­ном. Май­же одно­ча­сно, під час ві­зи­ту до Дні­про­пе­тров­ська кан­ди­да­та від «Опо­бло­ку» під­три­мав екс-пре­зи­дент Укра­ї­ни Ле­о­нід Ку­чма, який за­явив, що Віл­кул «не на сло­вах, а на ді­лі» пра­гне до­по­мог­ти ра­ке­тно-ко­смі­чно­му «Пів­ден­ма­шу». З про­сто­ро­вим звер­не­н­ням до зем­ля­ків ви­сту­пив і йо­го зять — мі­льяр­дер Ві­ктор Пін­чук, вла­сник тру­бних за­во­дів. За йо­го сло­ва­ми, Віл­кул іде на по­са­ду мі­сько­го го­ло­ви Дні­про­пе­тров­ська не для то­го, щоб за­ро­би­ти, а щоб «слу­жи­ти лю­дям». Ви­дно, « сі­мей­ний під­ряд » ви­рі­шив зве­сти ста­рі ра­хун­ки з командою Іго­ря Ко­ло­мой­сько­го.

На до­да­чу до всьо­го, пе­ред са­мим го­ло­су­ва­н­ням у мі­сті бу­ло за­пу­ще­но ре­зо­нан­сну чу­тку про те, що на ви­бор­чих діль­ни­цях си­ді­ти­муть во­єн­ко­ми, які вру­чать при­зов­ни­кам по­віс­тки. Те­хно­ло­гі­чний при­йом бу­ло яв­но роз­ра­хо­ва­но на те, щоб від­ля­ка­ти від го­ло­су­ва­н­ня мо­лодь, яка зде­біль­шо­го під­три­мує Бориса Фі­ла­то­ва. Про­те під­сту­пна чу­тка не спра­цю­ва­ла — кан­ди­дат від «УКРО­Пу» отри­мав до­во­лі зна­чну підтримку го­ро­дян, а якщо вра­ху­ва­ти скла­да­н­ня го­ло­сів, по­да­них за ін­ших кан­ди­да­тів, то в дру­го­му ту­рі го­ло­су­ва­н­ня шан­си Фі­ла­то­ва ви­гля­да­ють пе­ре­кон­ли­ві­ши­ми. «У Дні­про­пе­тров­ську фа­кти­чно три­ває бо­роть­ба між си­ла­ми ста­ро­го і но­во­го. Між спро­бою по­вер­не­н­ня ре­жи­му Яну­ко­ви­ча і си­ла­ми де­мо­кра­тії, які на­ма­га­ю­ться вста­но­ви­ти но­ві, єв­ро­пей­ські пра­ви­ла мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня. За ве­ли­ким ра­хун­ком — це й бо­роть­ба між се­па­ра­ти­змом і силь­ною єди­ною Укра­ї­ною. Все ін­ше ли­ше час­тко­во­сті», — го­во­рить «Дню» ві­до­мий жур­на­ліст Ти­мо­фій Жел­дак.

«Для Дні­про­пе­тров­ська ці ви­бо­ри ви­рі­шу­ють ба­га­то що. За­раз го­лов­не — не до­зво­ли­ти по­вер­ну­ти­ся ре­жи­мо­ві Яну­ко­ви­ча, бо це — віджи­ле, це — вчорашній день, — вва­жає во­лон­тер На­та­ля Ма­ку­ха. — У пер­шо­му ту­рі ви­бо­рів мі­сько­го го­ло­ви Дні­про­пе­тров­ська я го­ло­су­ва­ла не за фа­во­ри­тів ви­бор­чої гон­ки. Се­ред кан­ди­да­тів ме­ні біль­ше по­до­ба­є­ться один із акти­ві­стів Єв­ро­май­да­ну Ва­дим Ше­ба­нов, який за ре­зуль­та­та­ми ви­бо­рів на­брав від­но­сно не­ве­ли­ку кіль­кість го­ло­сів. По­пе­ре­ду дру­гий тур, в яко­му з на­яв­них кан­ди­да­тів під­три­му­ва­ти­му Бориса Фі­ла­то­ва».

«Чо­му я під­три­мую Бориса Фі­ла­то­ва?! — ди­ву­є­ться акти­віс­тка Єв­ро­май­да­ну Оль­га Ди­ка. — Пі­сля то­го, як бу­ло про­ли­то стіль­ки кро­ві, ми не мо­же­мо зда­ти Дні­про­пе­тровськ ре­ван­ши­стам, ре­гіо­на­лам і се­па­ра­ти­стам. Іна­кше ви­хо­дить, що все бу­ло мар­но. Осо­би­сто я го­ло­су­ва­ла і бу­ду го­ло­су­ва­ти за Бориса Фі­ла­то­ва, то­му що він лю­ди­на сло­ва, як і всі лю­ди з їхньої ко­ман­ди. Він ні­ко­ли не обі­цяє то­го, що не мо­же зро­би­ти -ято вже це знаю. Крім то­го, він щи­ро лю­бить своє рі­дне мі­сто — Дні­про­пе­тровськ. Я впев­не­на, що з ньо­го ви­йде хо­ро­ший мер!».

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.