Фе­хту­валь­ни­ки го­ту­ю­ться до Олім­пій­ських ігор

Сер­гій БУБКА: «Оль­га Хар­лан та Яна Ше­мя­кі­на — це ге­ро­ї­ні на­шо­го спор­ту»

Den (Ukrainian) - - День України - Ан­на СВЕНТАХ, «День»

Учо­ра від­бу­ло­ся від­кри­те тренування збір­ної Укра­ї­ни з фе­хту­ва­н­ня, яка го­ту­є­ться до лі­цен­зій­них стар­тів на Олім­пій­ські ігри в Ріо-де-Жа­ней­ро 2016 року. По­че­сним го­стем тренування став пре­зи­дент На­ціо­наль­но­го олім­пій­сько­го ко­мі­те­ту Укра­ї­ни Сер­гій Бубка, який по­ді­лив­ся з фе­хту­валь­ни­ка­ми сво­їм до­сві­дом, мо­ти­ва­ці­єю та пе­ре­ко­ну­вав шпа­жи­сток, що зав­дя­ки силь­ній ві­рі в се­бе спортс­мен мо­же від­кри­ти в со­бі не­ба­че­ні мо­жли­во­сті. Се­ред при­су­тніх бу­ли й олім­пій­ські чем­піон­ки Оль­га Хар­лан та Яна Ше­мя­кі­на. «Ми пи­ша­є­мо­ся до­ся­гне­н­ня­ми на­шої ко­ман­ди, — від­зна­чив Сер­гій Бубка. — Оль­га Хар­лан та Яна Ше­мя­кі­на — це ге­ро­ї­ні на­шо­го спор­ту, на них рів­ня­є­ться мо­лодь. Упев­не­ний, на­ша мо­ло­да ге­не­ра­ція про­дов­жить сла­ве­тні тра­ди­ції укра­їн­ських фе­хту­валь­ни­ків». «Сер­гій На­за­ро­вич, як зав­жди, мо­ти­вує сво­ї­ми жит­тє­ви­ми істо­рі­я­ми, по­ста­ра­ю­ся до­три­ма­ти­ся всіх йо­го по­рад, які він дав нам сьо­го­дні, — від­по­від­ає Оль­га Хар­лан. — Спо­ді­ва­є­мо­ся, цьо­го року бу­де­мо ча­сті­ше зу­стрі­ча­ти­ся на та­ких тре­ну­ва­н­нях».

Той план під­го­тов­ки до Олім­пій­ських ігор, який ми на­мі­ти­ли на по­ча­тку се­зо­ну, та­ки ви­ко­ну­є­ться, — роз­по­від­ає Ва­дим Гу­тцайт, ві­це­пре­зи­дент Фе­де­ра­ції фе­хту­ва­н­ня Укра­ї­ни. — На­стрій у нас, як зав­жди, бо­йо­вий. Дів­ча­та на­ла­што­ва­ні на пе­ре­мо­гу. У на­шо­му жит­ті най­кра­ще, що мо­же бу­ти — це ме­даль. Зви­чай­но, хо­че­ться зо­ло­ту ме­даль, по­вто­ри­ти той успіх, який був у 2008 і 2012 ро­ках... Але будь-яка ме­даль на Олім­пій­ських іграх — це ду­же по­че­сно.

На­га­да­є­мо, що на остан­ньо­му чем­піо­на­ті сві­ту, який від­був­ся у Мо­скві, збір­на Укра­ї­ни ви­бо­ро­ла три ме­да­лі: «зо­ло­то» при­не­сли шпа­жи­сти Ана­то­лій Ге­рей, Дми­тро Ка­рю­чен­ко, Ма­ксим Хво­рост і Бо­г­дан Ні­кі­шин. «Срі­бло» здо­бу­ли ша­бліс­тки Оль­га Хар­лан, Оле­на Во­ро­ні­на, Алі­на Ко­ма­щук та Оле­на Кра­ва­цька, а «брон­зу» — Яна Ше­мя­кі­на, Ксе­нія Пантелєєва, Оле­на Кри­ви­цька та Ан­фі­са По­чка­ло­ва.

ФОТО АР­ТЕ­МА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.