Уряд схва­лив про­гра­му «атом­ної» мо­дер­ні­за­ції

Ек­сперт: Пер­шо­чер­го­ві зав­да­н­ня — ди­вер­си­фі­ка­ція по­ста­вок па­ли­ва та під­ви­ще­н­ня без­пе­ки АЕС

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

Ка­бмін під­три­мав про­гра­му мо­дер­ні­за­ції ядер­них ре­акто­рів кра­ї­ни, за­про­по­но­ва­ну аме­ри­кан­ською ком­па­ні­єю Westinghouse. Про це йде­ться в по­ві­дом­лен­ні Westinghouse за під­сум­ка­ми зу­стрі­чі 26 жов­тня ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра ком­па­нії Ден­ні Ро­де­рі­ка з пре­зи­ден­том Укра­ї­ни Пе­тром По­ро­шен­ком та прем’єр-мі­ні­стром Ар­се­ні­єм Яце­ню­ком. Зу­стріч від­бу­ла­ся в рам­ках ві­зи­ту в Укра­ї­ну офі­цій­ної аме­ри­кан­ської де­ле­га­ції на чо­лі з мі­ні­стром тор­гів­лі США Пен­ні Прі­цкер. Сто­ро­ни спо­ді­ва­ю­ться, що та­ким чи­ном по­кра­щи­ться ро­бо­та укра­їнсь- ких АЕС. «Сьо­го­дні по­над 50% по­треб Укра­ї­ни в еле­ктро­енер­гії по­кри­ва­ють за ра­ху­нок атом­ної енер­ге­ти­ки. Успі­шна ре­а­лі­за­ція за­про­по­но­ва­ної на­ми про­гра­ми під­ви­щить об­сяг та без­пе­ку ви­ро­бни­цтва еле­ктро­енер­гії в кра­ї­ні, що по­кра­щить жи­т­тя укра­їн­ців», — ци­тує прес-слу­жба Ден­ні Ро­де­рі­ка. Укра­їн­ська сто­ро­на про під­сум­ки зу­стрі­чі мов­чить.

На­га­да­є­мо, що ядер­не па­ли­во са­ме цьо­го ви­ро­бни­ка ви­ко­ри­сто­ву­ють на атом­них стан­ці­ях держ­ком­па­нії «Енер­го­атом». Щоб змен­ши­ти за­ле­жність від Ро­сії, уряд пла­нує 2016 року збіль­ши­ти за­ку­пів­лі «ато­ма» в аме­ри­кан­ців. Зокре­ма, у Westinghouse хо­чуть ку­пи­ти біль­ше тре­ти­ни всьо­го па­ли­ва для АЕС, то­ді як по­то­чно­го року май­же все па­ли­во по­ста­ча­ло­ся з Ро­сії.

Оле­ксандр ДОМБРОВСЬКИЙ, пер­ший за­сту­пник го­ло­ви пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань ПЕК, ядер­ної по­лі­ти­ки та ядер­ної без­пе­ки:

— Укра­їн­ській атом­ній енер­ге­ти­ці по­трі­бна ди­вер­си­фі­ка­ція по­ста­вок па­ли­ва. Ми не мо­же­мо мо­но­поль­но за­ле­жа­ти від одні­єї кра­ї­ни (Ро­сії), яка ви­сту­пає в ро­лі агре­со­ра. І це аб­со­лю­тно пра­виль­не рі­ше­н­ня. На жаль, цей ри­нок не та­кий кон­ку­рен­тний, але все одно — на­пря­мок КМУ обра­но пра­виль­ний. Атом­на енер­ге­ти­ка є стри­жнем, хреб­том укра­їн­ської еле­ктри­чної ге­не­ра­ції. Адже са­ме «атом» дає 55% всі­єї еле­ктро­енер­гії. Якщо зва­жи­ти, що те­пло­ва ге­не­ра­ція май­же на 83% є мо­раль­но і фі­зи­чно зно­ше­ною, за­ста­рі­лою, то атом­на енер­ге­ти­ка ще дов­го бу­де ві­ді­гра­ва­ти в Укра­ї­ні про­від­ну роль. То­му про­дов­же­н­ня тер­мі­нів екс­плу­а­та­ції, за­без­пе­че­н­ня си­стем без­пе­ки ві­тчи­зня­них атом­них бло­ків, ди­вер­си­фі­ка­ція по­ста­вок па­ли­ва — над­зви­чай­но ва­жли­ві пер­шо­чер­го­ві зав­да­н­ня. Сьо­го­дні ва­жли­во зро­зу­мі­ти, що пи­та­н­ня на­віть не стіль­ки в до­да­тко­вих об­ся­гах ви­ро­бни­цтва атом­ної енер­гії, як у мо­жли­во­стях пе­ре­да­чі ви­ро­бле­ної еле­ктро­енер­гії на ту ча­сти­ну Укра­ї­ни, де є її де­фі­цит. Са­ме то­му сьо­го­дні актив­но бу­ду­ють ве­ли­кі ви­со­ко­воль­тні лі­нії пе­ре­дач. Ми не мо­же­мо на­ро­щу­ва­ти ви­ро­бни­цтво еле­ктро­енер­гії з ато­му, якщо не бу­ду­ва­ти­ме­мо но­вих атом­них бло­ків. Без цьо­го мо­жли­во тіль­ки про­дов­жу­ва­ти їхній тер­мін екс­плу­а­та­ції. За­раз дер­жа­ві та уря­ду по­трі­бно при­йма­ти стра­те­гі­чне рі­ше­н­ня: чи до­бу­до­ву­ва­ти 3-й та 4-й бло­ки Хмель­ни­цької АЕС, чи ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.