Щоб пе­ре­о­сна­сти­ти шкіль­ні при­ро­дни­чі ка­бі­не­ти

Пе­да­го­ги осво­ю­ва­ти­муть на­пра­цю­ва­н­ня Ма­лої ака­де­мії на­ук

Den (Ukrainian) - - День України - Оль­га ХАРЧЕНКО, «День»

На ба­зі ла­бо­ра­тор­но­го цен­тру « МАНЛаб » На­ціо­наль­но­го цен­тру «Ма­ла ака­де­мія на­ук Укра­ї­ни» бу­де ство­ре­но осе­ре­док під­го­тов­ки пе­да­го­гів із ви­вче­н­ня мо­жли­во­стей су­ча­сно­го на­вчаль­но­го обла­дна­н­ня. Про це по­ві­до­мив Мі­ністр осві­ти і на­у­ки Укра­ї­ни Сер­гій Квіт під час бри­фін­гу у бу­дин­ку Уря­ду, пе­ре­дає www.kmu.gov.ua. Між­пре­дме­тний ла­бо­ра­тор­ний ком­плекс «МАНЛаб» ство­рю­вав­ся для за­без­пе­че­н­ня на­вчаль­но- до­слі­дни­цької ді­яль­но­сті учнів МАН про­тя­гом остан­ніх трьох ро­ків. Для фор­му­ва­н­ня ком­пле­ксу бу­ла здій­сне­на ре­тель­на екс­пер­ти­за на­вчаль­но­го та на­у­ко­во­го обла­дна­н­ня, що ви­пу­ска­є­ться най­кра­щи­ми ком­па­ні­я­ми сві­ту. Клю­чо­ву роль у ла­бо­ра­тор­но­му ком­пле­ксі ві­ді­гра­ють при­ла­ди, що від­по­від­а­ють су­ча­сним сві­то­вим стан­дар­там пе­да­го­гі­чних те­хно­ло­гій. До та­ких при­ла­дів на­ле­жать ци­фро­ві ви­мі­рю­валь­ні ком­пле­кси про­від­них ви­ро­бни­ків сві­ту, на­яв­ність яких да­ла змо­гу за­без­пе­чи­ти роз­роб­ку но­вих те­хно­ло­гій на­вча­н­ня з до­слі­дни­цьки­ми еле­мен­та­ми в усіх ди­сци­плі­нах при­ро­дни­чо­го ци­клу. За остан­ні 3 ро­ки в ла­бо­ра­то­рії Ма­лої ака­де­мії на­ук ство­ре­но ци­кли пра­кти­чних, ла­бо­ра­тор­них і на­вчаль­но-до­слі­дни­цьких ро­біт, які мо­жуть бу­ти ре­а­лі­зо­ва­ні з ви­ко­ри­ста­н­ням цих но­ві­тніх за­со­бів.

З по­ча­тком ре­фор­ми си­сте­ми осві­ти в Укра­ї­ні ви­ни­кла по­тре­ба у фор­му­ван­ні но­вої кон­це­пції ма­те­рі­аль­но­го за­без­пе­че­н­ня при­ро­дни­чих ка­бі­не­тів шкіл. У цю кон­це­пцію ор­га­ні­чно впи­са­ли­ся те­хно­ло­гії ви­ко­ри­ста­н­ня ци­фро­вих ви­мі­рю­валь­них ком­пле­ксів. Пе­ре­о­сна­ще­н­ня ка­бі­не­тів фі­зи­ки за­пла­но­ва­но роз­по­ча­ти вже в 2015 ро­ці. Упро­довж 2016- го та на­сту­пних ро­ків пла­ну­є­ться про­дов­жи­ти осна­ще­н­ня ка­бі­не­тів фі­зи­ки та осна­сти­ти ла­бо­ра­тор­ним обла­дна­н­ням ка­бі­не­ти хі­мії, біо­ло­гії, гео­гра­фії, ма­те­ма­ти­ки та ін­фор­ма­ти­ки.

Мі­ні­стер­ство осві­ти і на­у­ки Укра­ї­ни прийня­ло рі­ше­н­ня про те, що до­свід пра­ців­ни­ків МАН з ви­ко­ри­ста­н­ня но­ві­тньо­го обла­дна­н­ня має бу­ти по­ши­ре­ним на весь пе­да­го­гі­чний за­гал ( на­каз МОН Укра­ї­ни від 15.10.2015 № 1088). То­му Ма­ла ака­де­мія на­ук до­лу­ча­є­ться до про­це­су на­вча­н­ня вчи­те­лів при­ро­дни­чих ди­сци­плін но­вим апа­ра­тним та пе­да­го­гі­чним те­хно­ло­гі­ям, що ма­ють бу­ти за­про­ва­дже­ні в на­вчаль­ний про­цес на­сту­пни­ми ро­ка­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.