Сті­лець для Оле­га Сен­цо­ва

У бу­дів­лі МЗС з’яви­ла­ся ін­ста­ля­ція на підтримку укра­їн­ських по­літв’язнів, яких не­за­кон­но утри­му­ють в Ро­сії

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Ре­жи­сер­ський сті­лець із на­пи­сом «Freedom» — тоб­то «сво­бо­да», і та­бли­чка з істо­рі­єю ви­кра­де­н­ня Оле­га Сен­цо­ва (яко­го 25 сер­пня цьо­го року в Ро­сії за­су­ди­ли до 20 ро­ків ув’язне­н­ня) — так ви­гля­дає об’єкт, який ство­ри­ли укра­їн­ські ди­зай­не­ри. Го­лов­ний ме­сидж: Олег Сен­цов є ми­тцем і має зні­ма­ти кі­но, а не си­ді­ти за ґра­та­ми. Ін­ста­ля­цію роз­мі­сти­ли по­руч із під’їздом МЗС, че­рез який про­хо­дять ва­жли­ві іно­зем­ні де­ле­га­ції. «Ці­єю ро­бо­тою ми на­ма­га­ли­ся по­до­ла­ти кон­се­рва­тизм у сво­є­му ми­слен­ні й ми­слен­ні ото­че­н­ня, — про­ко­мен­ту­вав один з ав­то­рів ін­ста­ля­ції Дми­тро Ал­лі­лу­єв. — Ми ви­рі­ши­ли під­три­ма­ти Оле­га Сен­цо­ва. На­пис «Freedom» — сим­вол віль­но­го ми­сле­н­ня і сво­бо­ди укра­їн­сько­го ре­жи­се­ра».

Пам’ята­ють і про ін­ших укра­їн­ських бран­ців у Ро­сій­ській Фе­де­ра­ції. За да­ни­ми МЗС Укра­ї­ни, у РФ не­за­кон­но утри­му­ють де­ся­тьох укра­їн­ців. 26 жов­тня від­бу­ло­ся су­до­ве засідання у спра­ві двох із них — Миколи Кар­пю­ка і Ста­ні­сла­ва Кли­ха, яких зви­ну­ва­чу­ють в уча­сті у бо­йо­вих ді­ях у Че­чні в1990-х ро­ках. Засідання про­хо­ди­ло у Вер­хов­но­му су­ді Че­чен­ської ре­спу­блі­ки, що в Гро­зно­му. Рі­ше­н­ня — про­дов­жи­ти на чо­ти­ри мі­ся­ці утри­ма­н­ня під вар­тою Кар­пю­ка і Кли­ха. У ко­мен­та­рі МЗС Укра­ї­ни що­до си­ту­а­ції йде­ться: «Не­зва­жа­ю­чи на чи­слен­ні звер­не­н­ня укра­їн­ської сто­ро­ни... укра­їн­ські кон­су­ли змо­гли впер­ше зу­стрі­ти­ся з Ми­ко­лою Кар­пю­ком та Ста­ні­сла­вом Кли­хом ли­ше пі­сля су­до­во­го засідання 26 жов- тня цьо­го року. МЗС Укра­ї­ни вва­жає не­д­опу­ще­н­ня про­тя­гом три­ва­ло­го ча­су укра­їн­ських кон­су­лів до ув’язне­них спів­ві­тчи­зни­ків сві­до­мим не­хту­ва­н­ням взя­ти­ми на се­бе Ро­сій­ською Фе­де­ра­ці­єю між­на­ро­дни­ми зо­бов’яза­н­ня­ми... Укра­їн­ська сто­ро­на ви­ма­гає роз­слі­ду­ва­ти всі фа­кти по­ру­ше­н­ня прав Миколи Кар­пю­ка і Ста­ні­сла­ва Кли­ха, при­тя­гну­ти до від­по­від­аль­но­сті вин­них осіб, при­пи­ни­ти кри­мі­наль­не пе­ре­слі­ду­ва­н­ня за на­ду­ма­ни­ми зви­ну­ва­че­н­ня­ми та звіль­ни­ти їх, як й ін­ших гро­ма­дян Укра­ї­ни, які ста­ли за­ру­чни­ка­ми агре­сив­ної по­лі­ти­ки Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції».

В МЗС акцен­ту­ють, що актив­но пра­цю­ють для звіль­не­н­ня укра­їнсь- ких бран­ців. « З ми­ну­ло­го року бу­ло біль­ше 200 офі­цій­них за­яв, зу­стрі­чей і роз­мов, щоб змі­ни­ти по­зи­цію Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції що­до на­ших в’ язнів, — го­во­рить по­сол з осо­бли­вих до­ру­чень МЗС Укра­ї­ни Дми­тро Ку­ле­ба. — Зу­си­л­ля­ми МЗС опла­ти­ли юри­ди­чні по­слу­ги для Миколи Кар­пю­ка, Ста­ні­сла­ва Кли­ха, Сер­гія Ли­тви­но­ва. На­ших гро­ма­дян су­дять за те, що во­ни укра­їн­ці. Їх пи­та­н­ня — на прі­о­ри­те­тній по­зи­ції у Ні­меч­чи­ні, Ве­ли­ко­бри­та­нії, США. І будь-які пе­ре­го­во­ри з Ро­сі­єю про за­галь­не вре­гу­лю­ва­н­ня си­ту­а­ції ма­ють обов’яз­ко­во вклю­ча­ти звіль­не­н­ня на­ших по­літв’ язнів у РФ. В істо­рії є ба­га­то при­кла­дів, ко­ли зав­дя­ки кон­со­лі­до­ва­но­му ти­ску до­ся­га­ли ре­зуль­та­тів » .

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.