Зем­ле­трус в Аф­га­ні­ста­ні й Па­ки­ста­ні: ря­ту­валь­ні ро­бо­ти три­ва­ють

Den (Ukrainian) - - День Планети -

У Аф­га­ні­ста­ні, Па­ки­ста­ні й Ін­дії три­ва­ють ря­ту­валь­ні та по­шу­ко­ві ро­бо­ти в ра­йо­нах, по­стра­жда­лих від зем­ле­тру­су ма­гні­ту­дою 7,5 ба­ла, що став­ся в по­не­ді­лок й епі­центр яко­го зна­хо­див­ся в ра­йо­ні па­сма Гін­ду­куш на аф­га­но- па­ки­стан­сько­му кор­до­ні. За остан­ні­ми да­ни­ми, за­ги­ну­ли 260 осіб, а со­тні жи­те­лів по­стра­жда­ли. По­штов­хи від зем­ле­тру­су від­чу­ли та­кож жи­те­лі цен­траль­но­а­зі­ат­ських кра­їн. З усіх кра­їн, за­че­пле­них зем­ле­тру­сом, при­хо­дять по­ві­дом­ле­н­ня про со­тні по­ра­не­них. Най­ближ­чим до епі­цен­тру зем­ле­тру­су ста­ло мі­сто Фай­за­бад, що зна­хо­ди­ться в Аф­га­ні­ста­ні, по­ві­дом­ляє Бі-Бі-Сі. За оцін­кою Ге­о­ло­гі­чної слу­жби США, во­гни­ще зем­ле­тру­су зна­хо­ди­ло­ся на гли­би­ні близь­ко 200 км. Як ствер­джу­ють екс­пер­ти, як­би зем­ле­трус став­ся ближ­че до по­верх­ні, руй­ну­ва­н­ня бу­ли б мас­шта­бні­ши­ми. За остан­ні­ми да­ни­ми, в Па­ки­ста­ні сти­хія за­бра­ла жи­т­тя що­най­мен­ше 214 осіб, в Аф­га­ні­ста­ні — 52, по­над 1800 осіб отри­ма­ли трав­ми. У аф­ган­ській про­він­ції Та­хар ти­сня­ва в шко­лі для дів­чат під час зем­ле­тру­су при­зве­ла до за­ги­бе­лі 12 уче­ниць, ще 25 дів­чат бу­ли по­ра­не­ні.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.