Остан­ні ре­зуль­та­ти ви­бо­рів... за які до­сі три­ває бо­роть­ба

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Пі­дго­ту­вав Дми­тро КРИВЦУН, «День»

ВУкра­ї­ні про­дов­жу­є­ться під­ра­ху­нок го­ло­сів та під­би­т­тя під­сум­ків мі­сце­вих ви­бо­рів, які від­бу­ли­ся 25 жов­тня май­же в усіх на­се­ле­них пун­ктах кра­ї­ни. Ви­ня­ток ста­но­ви­ли оку­по­ва­ні Крим та ча­сти­на Донбасу, а та­кож Ма­рі­у­поль, Сва­то­во і Кра­сно­ар­мійськ.

Най­біль­ший ре­зо­нанс та обу­ре­н­ня се­ред гро­ма­дян і ко­ри­сту­ва­чів со­цме­реж спри­чи­ни­ла очі­ку­ва­на пе­ре­мо­га Геннадія Кер­не­са у Хар­ко­ві. За ре­зуль­та­та­ми па­ра­лель­но­го під­ра­хун­ку го­ло­сів гро­мад­ської ме­ре­жі «ОПОРА», 65,88% отри­мав чин­ний мер, який ба­ло­ту­вав­ся від пар­тії « Ві­дро­дже­н­ня » . На дру­го­му мі­сці із 12,25% — пред­став­ник «Са­мо­по­мо­чі» Та­рас Сі­тен­ко. Тре­тій — екс- за­сту­пник ко­ли­шньо­го гу­бер­на­то­ра Хар­ків­щи­ни Михайла Доб­кі­на — Юрій Са­про­нов (5,07%), че­твер­тий — екс-очіль­них Хар­ків­ської ОДА Ігор Ба­лу­та ( 4,87%). Рей­тинг пар­тій ви­гля­дає та­ким чи­ном: «Ві­дро­дже­н­ня» — 53,45%, «Са­мо­по­міч» — 12,01%, «БПП»-Со­лі­дар­ність» — 6,76%, «Наш край» — 6,62%.

У сто­ли­ці ж про­дов­жу­є­ться по­віль­ний під­ра­ху­нок го­ло­сів. За ре­зуль­та­та­ми опра­цю­ва­н­ня 50% про­то­ко­лів ТВК, на пер­шо­му мі­сці — Ві­та­лій Кли­чко (40,4%). Хто по­тра­пить з ним до дру­го­го ту­ру ви­бо­рів — не­ві­до­мо, бо йо­го го­лов­ні кон­ку­рен­ти — Оле­ксандр Омель­чен­ко, Сер­гій Гу­сов­ський, Бо­ри­слав Бе­ре­за та Во­ло­ди­мир Бон­да­рен­ко — на­бра­ли при­бли­зно одна­ко­ву кіль­кість го­ло­сів. За по­пе­ре­дні­ми да­ни­ми, до Ки­їв­ра­ди про­хо­дять п’ ять пар­тій: « БПП » - Со­лі­дар­ність, «Са­мо­по­міч», «Ба­тьків­щи­на», «Єд­ність» і «Сво­бо­да».

В Оде­сі, пі­сля очі­ку­вань на дру­гий тур ви­бо­рів мі­сько­го го­ло­ви, за ін­фор­ма­ці­єю «ОПО­РИ», оста­то­чну пе­ре­мо­гу із 51,64% отри­мав чин­ний мер Ген­на­дій Тру­ха­нов. На дру­го­му мі­сці — за­сту­пник очіль­ни­ка обла­сті Мі­хе­ї­ла Са­а­ка­шві­лі, пред­став­ник «БПП» — Са­ша Бо­ро­вик із 24,78%. На­сту­пні — Еду­ард Гур­віц (8,45%) та Сер­гій Кі­ва­лов (5,51%). Ре­зуль­та­ти пар­тій: «До­ві­ряй ді­лам» (Ген­на­дій Тру­ха­нов) — 32,86%, «БПП»-Со­лі­дар­ність» — 17,46%, «Опо­зи­цій­ний блок» — 14,49%, «Укра­їн­ська мор­ська пар­тія» — 6.94%, «Са­мо­по­міч» — 5.45%.

Не­зва­жа­ю­чи на від­су­тність оста­то­чної ін­фор­ма­ції від ЦВК, за па­ра­лель­ни­ми під­ра­хун­ка­ми «Са­мо­по­мо­чі», які кон­ку­рен­ти на­зва­ли «ма­ні­пу­ля­ці­єю», у Льво­ві із ре­зуль­та­том у 50,88% пе­ре­ма­гає чин­ний мер Ан­дрій Са­до­вий, яко­му ек­зит-пол да­вав 48%. Да­лі — Ру­слан Ко­шу­лин­ський від «Сво­бо­ди» (12,62%), Во­ло­ди­мир Гір­няк, «Гро­ма­дян­ська по­зи­ція» (11,37%), Дми­тро До­бро­до­мов, «На­ро­дний кон­троль» (11%). Що ж до пар­тій у Львів­ській мі­ськра­ді, то си­ту­а­ція скла­ла­ся та­ким чи­ном: «Са­мо­по­міч» — 31,92%, «БПП»-Со­лі­дар­ність» — 12,59%, «Сво­бо­да» — 9,96%, «Гро­ма­дян­ська по­зи­ція» — 9,35%, «На­ро­дний кон­троль» — 7,59%, «УКРОП» — 5,86%, «Укра­їн­ська га­ли­цька пар­тія» — 5,77%.

Ці­ка­ва си­ту­а­ція скла­ла­ся у Ми­ко­ла­є­ві. Хо­ча пер­ше мі­сце із ре­зуль­та­том у 37,5% здо­був екс- гу­бер­на­тор-ре­гіо­нал Ігор Дя­тлов («Опо­зи­цій­ний блок»), клю­чо­ва бо­роть­ба за ви­хід у дру­гий тур від­бу­ва­є­ться між чин­ним ме­ром, ексре­гіо­на­лом Юрі­єм Гра­на­ту­ро­вим («Наш край») та Оле­ксан­дром Сен­ке­ви­чем («Са­мо­по­міч»). У шта­бі «Са­мо­по­мо­чі» ого­ло­си­ли, що не­зна­чна пе­ре­ва­га на бо­ці їхньо­го кан­ди­да­та, який на­брав 21,75%. Та­кож во­ни за­кли­ка­ли гро­мад­ськість сте­жи­ти за під­ра­хун­ком го- ло­сів, бо Гра­на­ту­ров, який отри­мав 21,37%, мо­же ви­ко­ри­ста­ти адмін­ре­сурс і вже за­явив про го­тов­ність про­дов­жу­ва­ти бо­роть­бу у ви­бо­рах. Але в ра­зі оста­то­чної перемоги Олександра Сен­ке­ви­ча су­спіль­ство че­кає прин­ци­по­ве про­ти­сто­я­н­ня. Ми­ко­ла­їв змо­же отри­ма­ти шанс ви­рва­тись із за­мкну­то­го ко­ла пост­ра­дян­сько­го мі­ста.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

25 ЖОВ­ТНЯ 2015 РОКУ. КИ­ЇВ­СЬКИЙ ВІЙ­СЬКО­ВИЙ ЛІ­ЦЕЙ ІМЕ­НІ ІВА­НА БОГУНА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.