Під­роз­діл ко­ман­ду­ва­н­ня «Південь» у дії

На вій­сько­во­му по­лі­го­ні Ши­ро­кий Лан на Ми­ко­ла­їв­щи­ні — бри­га­дні на­вча­н­ня

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Під час на вчань від бу ва ють - ся так ти ко-спе ці аль ні на - вчан ня час тин та під роз ді - лів опе ра тив но го ко ман ду - ва­н­ня «Південь», по­ві­дом­ляє сайт Мі­н­обо­ро­ни. Осо­бо­вий склад, біль­шу час ти ну з яко го мо бі лі зо ва но, від­пра­цю­вав пи­та­н­ня вза­є­мо­дії та ефе­ктив­но­сті управ­лі­н­ня між вій­сько­ви­ми під­роз­ді­ла­ми. Осо­бли­ву ува гу при цьо му ак цен ту ють на ста­ні під го тов ки тех ні ки, зброї, ін­же­нер­но­му обла­днан­ні, мо­раль­но- пси хо ло гіч но му ста ні вій сь ко - во служ бов ців та ти ло во му за без - пе­чен ні під роз ді лів під час ви ко - на­н­ня на­вчаль­но-бо­йо­вих зав­дань, зокре­ма на ор­га­ні­за­ції ро­бо­ти пун­ктів управ­лі­н­ня в по­льо­вих умо­вах.

На за­вер­шаль­но­му ета­пі на­вчань від­бу­ду­ться та­кти­чні за­ня­т­тя з бо­йо­вої стріль­би. У вмін­ні влу­чи­ти в ціль зма­га­ю­ться ар­ти­ле­ри­сти, тан- кі­сти, пі­хо­тин­ці. Для від­пра­цю­ва­н­ня пи­тань вза­є­мо­дії на по­лі бою до на­вчань за­лу­че­но ре­актив­ну ар­ти­ле­рію, зокре­ма си­сте­ми ре­актив­но­го зал­по­во­го во­гню БМ-21 «Град», са­мо­хі­дні ар­ти­ле­рій­ські уста­нов­ки та авіа­цію — штур­мо ви­ки Су-25, ге­лі­ко­пте­ри Мі-8 та Мі-24.

ФОТО НА­ДА­НО МІ­НІ­СТЕР­СТВОМ ОБО­РО­НИ УКРА­Ї­НИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.