У «На­фто­газ» за сім ро­ків бу­ло вли­то $20 мі­льяр­дів

Оле­ксандр НАР­БУТ: «Гро­ші йшли на­фто­га­зо­во­му кла­ну»

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

НАК « На­фто­газ » не­що­дав­но впер­ше опу­блі­ку­вав свій рі­чний звіт за 2014 рік. І так збі­гло­ся, що бу­кваль­но че­рез кіль­ка днів пі­сля пре­зен­та­ції жур­на­лі­стам цьо­го ви­да­н­ня уряд прийняв рі­ше­н­ня що­до пла­ну ре­фор­му­ва­н­ня ві­тчи­зня­но­го га­зо­во­го мо­но­по­лі­ста. Чо­го че­ка­ти в ре­зуль­та­ті? Про це «День» роз­мов­ляв з пре­зи­ден­том Ки­їв­сько­го ін­сти­ту­ту енер­ге­ти­чних до­слі­джень Оле­ксан­дром НАР­БУ­ТОМ.

ЧИ БУВ ХЛО­ПЧИК? АЛЕ ВИ­ГРАШ ВЖЕ Є

— Які ре­аль­ні або, мо­жли­во, уяв­ні плю­си отри­ма­ла Укра­ї­на в ре­зуль­та­ті за­тверд- же­н­ня уря­дом пла­ну ре­фор­му­ва­н­ня «На­фто­га­зу»?

— Чи за­твер­дже­ний на­справ­ді цей план — це ще пи­та­н­ня, яке слід бу­ло б до­да­тко­во уто­чни­ти. Оскіль­ки йо­го обго­во­ре­н­ня на Ка­бмі­ні й прийня­те там про­то­коль­не рі­ше­н­ня про йо­го підтримку — це, як ска­жуть юри­сти, слаб­кий пра­во­вий до­ку­мент. Якщо цей план має ста­ти ча­сти­ною нор­ма­тив­но­го за­ко­но­дав­ства, а йо­го подаль­ше ви­ко­на­н­ня в та­ко­му ра­зі має жорс­тко кон­тро­лю­ва­ти­ся, то йо­го слід за­твер­ди­ти по­ста­но­вою Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів. І по­ки не­ві­до­мо, щоб та­ка по­ста­но­ва при­йма­ла­ся.

Та все ж ви­граш є. Це відкриття три­рі­чної по­нов­лю­ва­ної кре­ди­тної лі­нії з до­сить низь­кою став­кою 1,5%, яка дасть мо­жли­вість «На­фто­га­зу» ку­пу­ва­ти газ, що по­ста­ча­є­ться ре­вер­сом з Єв­ро­пи. Це та­кож кре­ди­тна лі­нія Сві­то­во­го бан­ку на 500 міль­йо­нів на ті ж ці­лі. От­же, та­ким чи­ном «На­фто­газ» отри­мує хо­ро­шу підтримку сво­їй по­ки що не ду­же ефе­ктив­ній ко­мер­цій­ній ді­яль­но­сті й змо­же за до­по­мо­гою цих гро­шей збіль­ши­ти за­ку­пів­лі га­зу з Єв­ро­пи, під­кре­слюю, з Єв­ро­пи, хо­ча кон’юн­кту­ра цін не дає під­ста­ви вва­жа­ти ре­вер­сний газ де­шев­шим за ро­сій­ський. Він яв­но до­рож­чий на DAF, тоб­то на кор­до­ні по ре­вер­сних вхо­дах.

Ство­ре­н­ня ді­є­зда­тних ор­га­нів стра­те­гі­чно­го управ­лі­н­ня НАКом від іме­ні вла­сни­ка — дав­но на­зрі­ле зав­да­н­ня. Остан­нім ча­сом бу­ло ба­га­то кри­ти­ки « На­фто­га­зу » , зокре­ма й з мо­го бо­ку, за те, що йо­го на­гля­до­ва ра­да бу­ла не біль­ше ніж де­ко­ра­тив­ним ор­га­ном, що ли­ше фор­маль­но схва­лює не­своє­ча­сно пі­дго­тов­ле­ні ау­ди­тор­ські зві­ти. Усі фун­кції ці­єї ради в ни­ні­шньо­му ва­рі­ан­ті її пов­но­ва­жень зво­ди­ла­ся до то­го, щоб схва­ли­ти ви­бір ау­ди­то­ра й по­тім прийня­ти за­ві­ре­ний ним звіт з по­зи­ції вла­сни­ка. А з то­чки зо­ру за­хі­дної кор­по­ра­тив­ної мо­де­лі й мо­де­лі, прийня­тої в кра­ї­нах Ор­га- ні­за­ції еко­но­мі­чно­го спів­ро­бі­тни­цтва й роз­ви­тку ( ОЕСР), на­гля­до­ва ра­да — це пов­но­цін­на ра­да ди­ре­кто­рів з не­ви­ко­нав­чи­ми зав­да­н­ня­ми, що при­ймає ці­лу низ­ку рі­шень стра­те­гі­чно­го й бю­дже­тно­го ха­ра­кте­ру, і ор­ган, яко­му де­ле­гу­ю­ться пов­но­ва­же­н­ня вла­сни­ка в про­між­ках між збо­ра­ми акціо­не­рів.

САМОРЕФОРМУВАННЯ ЗА ВИ­ЗНА­ЧЕ­Н­НЯМ КУЛЬ­ГАЄ

— «На­фто­газ» ви­ко­ну­вав, та й за­раз по­ки ви­ко­нує нев­ла­сти­ві йо­му фун­кції со­ці­аль­но­го за­хи­сту на­се­ле­н­ня. Те­пер він, схо­же, змо­же їх по­зба­ви­ти­ся. Зно­ву йо­го кри­ти­ку­ва­ти­ме­мо те­пер уже за це? Адже га­зо­вий мо­но­по­ліст — дер­жав­на ком­па­нія, а дер­жа­ва не мо­же від­мов­ля­ти­ся від со­ці­аль­ної фун­кції.

— НАК дій­сно за­слу­же­но кри­ти­ку­ва­ли й кри­ти­ку­ють за ви­ко­на­н­ня нев­ла­сти­вих йо­му фун­кцій. Але ком­па­нія не­ви­пад­ко­во гра­ла роль пер­шої скри­пки в під­го­тов­ці й роз­роб­ці пла­ну по­лі­пше­н­ня кор­по­ра­тив­но­го управ­лі­н­ня. Тоб­то ма­є­мо ва­рі­ант самореформування, який уже за ви­зна­че­н­ням не мо­же не ма­ти сер­йо­зних вад. Бу­ло б ре­зон­но, щоб ре­фор­му­ва­н­ням ці­єї дер­жав­ної ком­па­нії, змі­ною по­ряд­ку й прин­ци­пів її ро­бо­ти та й ре­стру­кту­ри­за­ці­єю всьо­го на­фто­га­зо­во­го се­кто­ра за­йма­ло­ся про­філь­не мі­ні­стер­ство, що від­по­від­ає за енер­ге­ти­чну по­лі­ти­ку в кра­ї­ні. Але так не ста­ло­ся. Ві­до­мо, що мі­ністр був про­ти за­про­по­но­ва­но­го Ка­бмі­ну ва­рі­ан­ту цьо­го пла­ну. Та все ж йо­го схва­ли­ли.

Я впев­не­ний, що бі­знес, не­за­ле­жно від фор­ми вла­сно­сті, має ви­ко­ну­ва­ти свою основ­ну роль, а це ви­ро­бни­цтво й ре­а­лі­за­ція пев­них то­ва­рів і по­слуг. З цьо­го по­гля­ду «На­фто­газ», як ми вже го­во­ри­ли, три­ва­лий час ви­ко­ну­вав нев­ла­сти­ву йо­му со­ці­аль­ну фун­кцію — че­рез ме­ха­ні­зми крос-суб­си­ду­ва­н­ня по­ста­чав газ для по­треб на­се­ле­н­ня й те­пло­ко­мун­енер­го за піль­го­ви­ми ці­на­ми. Що­прав­да, це да­ва­ло мо­жли­вість «На­фто­га­зу» си­стем­но ви­ма­га­ти гро­ші у дер­жа­ви. Не се­крет, що за остан­ні сім ро­ків до ці­єї ком­па­нії бу­ло вли­то з держ­бю­дже­ту при­бли­зно $20 мі­льяр­дів. Ця ци­фра бу­ла б втри­чі мен­шою, як­би ра­ні­ше бу­ла роз­ро­бле­на ефе­ктив­на мо­дель дер­жав­ної со­ці­аль­ної під­трим­ки на­се­ле­н­ня й про­ве­де­на ре­фор­ма ці­но­утво­ре­н­ня на газ на кон­ку­рен­тній рин­ко­вій осно­ві. От­же, ця со­ці­аль­на фун­кція, дій­сно, зни­кає. А за­мість неї вве­де­ні суб­си­дії для не­за­хи­ще­них сі­мей, які та­кож по су­ті фі­нан­су­ю­ться за ра­ху­нок ві­тчи­зня­но­го га­зо­ви­до­бу­ва­н­ня.

— Так, дже­ре­ло для цих суб­си­дій, як ви­гля­дає, зна­йшли не най­кра­щий.

— На жаль, ме­ха­ні­зми крос-суб­си­ду­ва­н­ня й ви­ко­ри­ста­н­ня ва­лю­тної ви­ру­чки «На­фто­га­зу», що отри­му­є­ться «На­фто­га­зом» від тран­зи­ту ро­сій­сько­го га­зу до Єв­ро- пи, а та­кож ча­стин ко­штів від про­да­жу га­зу вла­сно­го ви­до­бу­тку до­зво­ля­ли йо­му та пов’яза­ним з ке­рів­ни­ка­ми ці­єї ком­па­нії ко­мер­цій­ним стру­кту­рам ви­тя­гу­ва­ти до­сить сер­йо­зні фі­нан­со­ві ре­сур­си й роз­по­ді­ля­ти їх зов­сім не на ко­ристь не­за­хи­ще­них верств на­се­ле­н­ня. Ці ве­ли­кі гро­ші йшли тон­ко­му про­шар­ку на­фто­га­зо­во­го кла­ну, що не мав і не має яко­їсь пев­ної по­лі­ти­чної «про­пи­ски». Ці лю­ди сьо­го­дні і в Опо­зи­цій­но­му бло­ці, і в На­ро­дно­му фрон­ті, і в ін­ших по­лі­ти­чних си­лах.

До­хо­ди від рен­ти на ви­до­бу­ток ву­гле­во­днів як дже­ре­ло суб­си­ду­ва­н­ня — це яв­ний нон­сенс для кра­ї­ни, яка бо­ре­ться за енер­ге­ти­чну не­за­ле­жність. Ви­йшло те са­ме крос­суб­си­ду­ва­н­ня, ли­ше че­рез ви­щий рі­вень: не че­рез бю­джет «На­фто­га­зу», а че­рез державний бю­джет і ка­зна­чей­ство. Ці ко­шти бу­ло б на­ба­га­то ло­гі­чні­ше ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти на роз­від­ку ро­до­вищ, бу­рі­н­ня свер­дло­вин, щоб да­ти мо­жли­вість ком­па­нії «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня» на­ро­щу­ва­ти свою ре­сур­сну ба­зу, яка, за всі­ма пра­ви­ла­ми, має ви­пе­ре­джа­ти ви­до­бу­ток.

ХТОСЬ, ХТО СТА­ВИТЬ ЗАВ­ДА­Н­НЯ…

— Як фор­му­ва­ти­ме­ться і на ко­го пра­цю­ва­ти­ме прав­лі­н­ня «На­фто­га­зу», яке хо­чуть зро­би­ти не­за­ле­жним від уря­ду?

— Ком­па­нія «На­фто­газ» не бу­ла не­за­ле­жною від уря­ду й нав­ряд чи на­віть шля­хом ство­ре­н­ня но­вої мо­де­лі управ­лі­н­ня, яка сьо­го­дні про­су­ва­є­ться, отри­має ба­жа­ну не­за­ле­жність. Клю­чі від ухва­ле­н­ня ва­жли­вих рі­шень все одно за­ли­ша­ться у прем’єр-мі­ні­стра. Ми ба­чи­мо, як він їх по­де­ко­ли ви­тя­гує. Йде май­стер­на по­лі­ти­чна ма­ні­пу­ля­ція, спря­мо­ва­на на ство­ре­н­ня особливого мо­но­поль­но­го ста­но­ви­ща «На­фто­га­зу» та підтримку йо­го ан­ти­кон­ку­рен­тної мо­де­лі.

— Як по­зна­чи­ться на ро­бо­ті ком­па­нії те, що мі­сця в на­гля­до­вій ра­ді вже за­про­по­но­ва­ні між­на­ро­дним бан­кам?

— Че­рез свою не ду­же ви­со­ку ефе­ктив­ність уряд яв­но не в змо­зі не­сти тя­гар від­по­від­аль­но­сті за стан еко­но­мі­ки. І якщо при­бра­ти ту зов­ні­шню до­по­мо­гу, яку наш уряд отри­мує, то, я бо­ю­ся, що стан де­фол­ту став би у нас пер­ма­нен­тним. То­му тиск і на­віть ди­ктат кре­ди­то­рів, зокре­ма й між­на­ро­дних, є сьо­го­дні осно­вою й пра­кти­кою ро­бо­ти цьо­го уря­ду. Ство­рю­ва­ти ко­мі­тет кре­ди­то­рів бу­ло б ре­зон­но, як­би «На­фто­газ» був у ста­ні бан­крут­ства. Та­кою є пра­кти­ка в усьо­му сві­ті. Але що­до НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни» по­ки, на­скіль­ки я ро­зу­мію, не за­пу­ще­но про­цес лі­кві­да­ції. Нав­па­ки, у пла­ні ре­фор­му­ва­н­ня й оздо­ров­ле­н­ня ком­па­нії мо­жна по­ба­чи­ти ам­бі­тні ба­жа­н­ня ни­ні­шньо­го її ке­рів­ни­цтва пов­ною мі­рою во­ло­ді­ти всі­ма акці­я­ми до­чір­ніх ком­па­ній. Це біль­ше на­га­дує кон­цен­тра­цію управ­лі­н­ня акти­ва­ми, ніж ва­рі­ант з їхнім роз­ді­ле­н­ням за ви­да­ми бі­зне­су, який ми по­вин­ні бу­ли б уже ре­а­лі­зу­ва­ти пі­сля всту­пу до Енер­ге­ти­чно­го спів­то­ва­ри­ства.

— За­ли­ши­ться «На­фто­газ» пі­сля ре­а­лі­за­ції пла­ну ре­фор­му­ва­н­ня укра­їн­ською дер-

жав­ною ком­па­ні­єю чи, мо­жли­во, пе­ре­йде в якусь ін­шу ка­те­го­рію вла­сно­сті?

— Щоб від­по­ві­сти на це за­пи­та­н­ня, вар­то бу­ло б пе­ре­чи­та­ти ін­терв’ю ни­ні­шньо­го ди­ре­кто­ра «На­фто­га­зу» з роз­ви­тку па­на Ві­трен­ка. Ще на зо­рі сво­єї но­вої ді­яль­но­сті ра­зом з па­ном Ко­бо­лє­вим він по­ру­шу­вав пи­та­н­ня про до­сить ши­ро­ку при­ва­ти­за­цію дер­жав­них на­фто­га­зо­вих акти­вів. От­же, на мій по­гляд, ни­ні­шній ме­не­джмент ком­па­нії ру­ха­є­ться до ре­а­лі­за­ції ці­єї ме­ти. Я на­віть не ви­клю­чаю, що є хтось, хто та­ке зав­да­н­ня пе­ред ке­рів­ни­цтвом ком­па­нії ста­вить.

ЧАС ДЛЯ СУПРОТИВУ

— Чи від­кри­ває план ре­фор­му­ва­н­ня НАК ре­аль­ні мо­жли­во­сті для ре­фор­му­ва­н­ня укра­їн­ської ГТС? Бу­де в ній уза­га­лі пі­сля 2019 року якийсь газ, чи нам до­ве­де­ться за­ро­бля­ти на то­му, що якусь її ча­сти­ну до­ве­де­ться ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти як ме­та­ло­брухт?

— Є не­без­пе­ка то­го, що за екс­тра­ва­ган­тні рі­ше­н­ня, які при­йма­ю­ться, й опти­маль­ні, які не при­йма­ю­ться і які мо­гли б під­ня­ти кон­ку­рен­тність у ро­бо­ті цьо­го се­кто­ра, як зав­жди у нас, ні­хто не по­не­се від­по­від­аль­но­сті. Так бу­де до­ти, до­ки не бу­де пов­ною мі­рою ре­а­лі­зо­ва­ний стра­те­гі­чний план, що пе­ред­ба­чає роз­ді­ле­н­ня «На­фто­га­зу» за ви­да­ми ді­яль­но­сті й у від­по­від­них ком­па­ні­ях не сфор­му­є­ться ком­пе­тен­тне ке­рів­ни­цтво. Ми сьо­го­дні по­мі­тно від­ста­є­мо від то­го, що від­бу­ва­є­ться в Єв­ро­пі, ми не за­про­по­ну­ва­ли по­тен­цій­ним ін­ве­сто­рам пла­ну роз­ви­тку ГТС, що га­ран­тує збе­ре­же­н­ня об­ся­гів тран­зи­ту. Нав­па­ки, план Ро­сії зі ство­ре­н­ня Пів­ні­чно­го по­то­ку-2 че­рез 5—7 ро­ків по­ру­шить пи­та­н­ня про по­трі­бність на­шої га­зо­транс­порт­ної си­сте­ми (до 2019 року Ро­сія нав­ряд чи щось всти­гне). У нас є час, щоб про­ти­сто­я­ти цьо­му пла­ну, але ду­же ко­ро­ткий. Йо­го слід ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти не ли­ше для ре­фор­му­ва­н­ня ни­ні­шніх до­чір­ніх ком­па­ній «На­фто­га­зу», а й для ство­ре­н­ня но­вої мо­де­лі їхньої ро­бо­ти, яка б від­по­від­а­ла ін­те­ре­сам і по­ста­чаль­ни­ків, і по­ку­пців га­зу.

— Яка до­ля че­кає укра­їн­ські під­зем­ні схо­ви­ща?

— Ефе­ктив­ність їхньої ро­бо­ти ба­га­то в чо­му пов’яза­на з га­зо­транс­порт­ною си­сте­мою. Сьо­го­дні­шній об­сяг їхньої за­пов­ню­ва­но­сті — свід­че­н­ня то­го, що нам по­трі­бна єв­ро­пей­ська мо­дель га­зо­транс­порт­ної си­сте­ми, що до­зво­ляє єв­ро­пей­ським по­ку­пцям пе­ре­су­ва­ти то­чку при­йма­н­ня ку­пле­них об­ся­гів га­зу на схі­дний кор­дон Укра­ї­ни. Її від­су­тність не до­зво­ляє до­ста­тньою мі­рою за­ван­та­жи­ти ві­тчи­зня­ні схо­ви­ща. От­же, у нас є два сце­на­рії. Не­га­тив­ний (пе­ред­ба­чає втра­ту за­ван­та­же­н­ня ГТС) про­сто ви­клю­чить ча­сти­ну схо­вищ з ре­жи­му стій­кої ро­бо­ти. Якийсь ва­рі­ант тут — це при­ва­тна стру­кту­ра, яка там збе­рі­га­ти­ме свій газ окре­мо від дер­жав­но­го. Але на цьо­му ба­га­то не за­ро­биш, оскіль­ки нав­ряд чи хтось схо­че пла­ти­ти за ці схо­ви­ща кон­ку­рен­тну ці­ну. От­же, ідея роз­ді­ли­ти схо­ви­ща й тру­бу по­ро­чна з то­чки зо­ру су­ку­пної вар­то­сті цих акти­вів.

А з то­чки зо­ру мо­ло­дих ке­рів­ни­ків «На­фто­га­зу» роз­ді­ле­н­ня цих акти­вів ство­рює до­бру мо­жли­вість для їх про­да­жу. Але з ура­ху­ва­н­ням де­зін­те­гра­ції й мо­жли­во­сті вза­га­лі втра­ти­ти бі­знес, що в цьо­му ви­пад­ку не­ми­ну­че, та­кі про­да­жі ви­гля­да­ють сум­нів­ни­ми. Ні­хто не ста­не ку­пу­ва­ти те, що не мо­жна бу­де ко­мер­цій­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти. Що­прав­да, якщо бу­де ре­а­лі­зо­ва­но план бу­дів­ни­цтва пе­ре­ми­чки за поль­ським мар­шру­том у на­прям­ку Гер­ма­но­ви­чі й да­лі до най­біль­шо­го на­шо­го Біль­че-Во­ли­цько­го схо­ви­ща, то ча­сти­на їхньої єм­ко­сті бу­де за­тре­бу­ва­ною й мо­же ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся єв­ро­пей­ськи­ми ком­па­ні­я­ми для ство­ре­н­ня за­па­сів на пі­ко­вий пе­рі­од. Утім, єв­ро­пей­ські тенденції не свід­чать сьо­го­дні про тренд істо­тно­го на­ро­щу­ва­н­ня по­ту­жно­стей збе­рі­га­н­ня, оскіль­ки про­по­зи­ція га­зу на рин­ку і в лі­тній, і в зи­мо­вий се­зо­ни до­сить ви­со­ка.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.