Три­ває «оци­фро­ву­ва­н­ня» гро­мад­сько­го транс­пор­ту

Den (Ukrainian) - - Економіка - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

За про­їзд у сто­ли­чно­му ав­то­транс­пор­ті мо­жна роз­ра­хо­ву­ва­ти­ся без­го­тів­ко­во. Від­по­від­ну по­слу­гу за­пу­сти­ли MasterCard і Оща­дбанк за спри­я­н­ня КМДА та те­хні­чної під­трим­ки АТ « Бан­комзв’ язок » і кон­сор­ці­у­му «АСТЕК». Опла­ти­ти про­їзд за до­по­мо­гою без­кон­та­ктної кар­тки мо­жна з ви­ко­ри­ста­н­ням тер­мі­на­лів Оща­дбан­ку на ше­сти стан­ці­ях Бор­ща­гів­ської лі­нії швид­кі­сно­го трам­вая в Ки­є­ві. До­ста­тньо під­не­сти кар­тку до тер­мі­на­ла на тур­ні­ке­ті. Су­ма, що від­по­від­ає вар­то­сті про­їзду, бу­де ав­то­ма­ти­чно зня­та з ра­хун­ку. Опла­ту під­твер­дять зву­ко­вий і сві­тло­вий си­гна­ли, і на тур­ні­ке­ті з’ яви­ться над­пис: « Про­хід одній осо­бі до­зво­ле­но». Вар­то від­зна­чи­ти, що за опла­ту про­їзду без­кон­та­ктною кар­тою до­да­тко­ва ко­мі­сія з клі­єн­та не стя­гу­є­ться. Вар­тість бу­де та­кою ж са­мою, як і під час зви­чай­ної опла­ти. «Пер­шим бу­ло ме­тро. По­тім фу­ні­ку­лер. Те­пер — швид­кі­сний трам­вай. Наш спіль­ний ін­но­ва­цій­ний про­ект для сто­ли­чно­го гро­мад­сько­го транс­пор­ту успі­шно на­би­рає обер­тів», — го­во­рить го­ло­ва прав­лі­н­ня Оща­дбан­ку Ан­дрій Пи­шний.

На­га­да­є­мо, що 19 черв­ня те­хно­ло­гію без­кон­та­ктної опла­ти про­їзду бан­ків­ськи­ми кар­тка­ми і при­стро­я­ми за­пу­сти­ли на 17 стан­ці­ях у Ки­їв­сько­му ме­тро­по­лі­те­ні. То­ді Київ став п’ятим мі­стом у сві­ті (пі­сля Лон­до­на, Санкт-Пе­тер­бур­га, Чи­ка­го і Бу­ха­ре­ста), де опла­ти­ти про­їзд у ме­тро мо­жна без­по­се­ре­дньо на тур­ні­ке­ті, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи без­кон­та­ктну бан­ків­ську кар­тку MasterCard. Із 31 сер­пня спла­ти­ти за про­їзд без­кон­та­ктно мо­жли­во і в Ки­їв­сько­му фу­ні­ку­ле­рі.

ФОТО АР­ТЕ­МА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.