Чо­го че­ка­ти ша­хта­рям від Асо­ці­а­ції з ЄС

При­ва­тні ву­гіль­ні ком­па­нії по­ка­за­ли: ко­паль­ні мо­жуть пра­цю­ва­ти ефе­ктив­но. Як цим до­сві­дом роз­по­ря­ди­ться дер­жа­ва?

Den (Ukrainian) - - Економіка - Оль­га ЛЯШЕНКО

До­во­єн­но­го 2013 року в Укра­ї­ні ви­до­бу­ва­ло­ся 83,7 млн. т. ву­гі­л­ля 136-ма ша­хта­ми, при­чо­му 44 при­ва­тні ко­паль­ні ви­до­бу­ли 59,6 млн.т. (71%), їх ро­бо­та бу­ла рен­та­бель­ною, а 92-і дер­жав­ні — ли­ше 24,1 млн.т. (29%) зі зби­тка­ми 15,2 млрд.грн. На ком­пен­са­цію зби­тків з держ­бю­дже­ту бу­ло спря­мо­ва­но 13,3 млрд. грн. 2015 року в Укра­ї­ні очі­ку­є­ться ви­до­бу­ток близь­ко 40 млн.т., з них ли­ше 7 млн.т. — 35 дер­жав­ни­ми ко­паль­ня­ми, роз­та­шо­ва­ни­ми по­за зо­ною АТО.

За­ра­ди спра­ве­дли­во­сті за­зна­чи­мо, що при­ва­ти­зо­ва­ні бу­ли най­кра­щі ко­паль­ні з най­біль­шим по­тен­ці­а­лом роз­ви­тку, який і був актив­но за­ді­я­ний зав­дя­ки ін­ве­сти­ці­ям, впро­ва­джен­ню су­ча­сних те­хні­ки і те­хно­ло­гій, ефе­ктив­но­му управ­лін­ню.

Від­да­мо на­ле­жне, до­бру спра­ву, яку зро­би­ли при­ва­тні ву­гіль­ні ком­па­нії, — це на пра­кти­ці по­ка­за­ли, що укра­їн­ські ша­хти мо­жуть пра­цю­ва­ти ефе­ктив­но, тим са­мим роз­ві­яв­ши міф, що че­рез скла­дність гір­ни­чо-гео­ло­гі­чних умов в Укра­ї­ні ву­гле­ви­до­бу­ва­н­ня мо­жли­ве ли­ше при дер­жав­но­му до­ту­ван­ні.

Якщо орі­єн­ту­ва­ти­ся на ви­ро­бни­чі по­ка­зни­ки при­ва­тних шахт (а са­ме на них спи­ра­ю­ться но­ві го­спо­да­рі, від­сто­ю­ю­чи свої ін­те­ре­си), то при­ва­ти­за­цію мо­жна бу­ло б вва­жа­ти успі­шною, як­би во­на не бу­ла про­ве­де­на так ди­ко, як в Укра­ї­ні. Адже ме­та при­ва­ти­за­ції — це не ли­ше по­шук ефе­ктив­но­го вла­сни­ка, але й по­си­ле­н­ня здо­ро­вої кон­ку­рен­ції. У нас ре­зуль­тат ін­ший — дер­жав­на мо­но­по­лія (до при­ва­ти­за­ції) пе­ре­тво­ри­ла­ся на при­ва­тну, при­чо­му не ли­ше у ву­гіль­ній про­ми­сло­во­сті, але й у су­мі­жних з нею га­лу­зях. Так, на сьо­го­дні, час­тка гру­пи СКМ у ви­до­бу­тку енер­ге­ти­чно­го ву­гі­л­ля (ДТЕК) ста­но­вить 82%, ви­ро­бни­цтво еле­ктро­енер­гії на ТЕС (ДТЕК) — 57%, гір­ни­чо­го уста­тку­ва­н­ня для ву­гіль­них шахт (ком­па­нія Corum, ра­ні­ше — «Гір­ни­чі ма­ши­ни») — май­же 100%. СКМ та­кож до­мі­нує в ме­та­лур­гії (гру­па Ме­тін­вест), ро­бить зу­си­л­ля для на­ро­щу­ва­н­ня по­ту­жно­стей пор­то­вої ін­фра­стру­кту­ри.

За ве­ли­ким ра­хун­ком, в ефе­ктив­но пра­цю­ю­чій мо­но­по­лії ні­чо­го по­га­но­го не не­має, як­би, по-пер­ше, сфе­ра її ді­яль­но­сті не сто­су­ва­ла­ся енер­ге­ти­чної без­пе­ки дер­жа­ви (в Укра­ї­ні з цим не­пев­на си­ту­а­ція), по-дру­ге, як­би бу­ло роз­ро­бле­не, а го­лов­не, щоб до­три­му­ва­ли­ся від­по­від­но­го за­ко­но­дав­ства що­до дер­жав­но­го ре­гу­лю­ва­н­ня мо­но­по­лій, не­д­опу­ще­н­ня обме­же­н­ня кон­ку­рен­ції. В Укра­ї­ні та­ко­го не­має. На­справ­ді є ці­лий ряд зло­вжи­вань СКМ сво­їм мо­но­поль­ним ста­но­ви­щем, яке ви­яв­ля­є­ться в ці­но­во­му ди­кта­ті, ство­рен­ні тру­дно­щів із ре­а­лі­за­ці­єю ву­гі­л­ля дер­жав­них шахт і до­ве­ден­ні їх до бан­крут­ства, пе­ре­ка­чу­ва­н­ня ко­штів дер­жав­ної під­трим­ки че­рез дер­жав­ні ша­хти в свої ком­па­нії і по­ді­бне, але про це — окре­ма роз­мо­ва.

Проблема де­мо­но­по­лі­за­ції — клю­чо­ва для Укра­ї­ни. Її розв’язан­ню спри­я­ти­ме впро­ва­дже­н­ня по­ло­жень Уго­ди про асо­ці­а­цію між ЄС і Укра­ї­ною, яка має на­бра­ти чин­но­сті на по­ча­тку 2016 року. Зокре­ма, до­ку­мент мі­стить пра­во­ві нор­ми що­до не­д­опу­ще­н­ня обме­жень кон­ку­рен­ції, кон­тро­лю над кон­цен­тра­ці­єю суб’єктів го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті, роз­ді­ле­н­ня по­ту­жно­стей для ви­до­бу­тку, пе­ре­тво­ре­н­ня (па­ли­ва — на те­пло— або еле­ктро­енер­гію), транс­пор­ту­ва­н­ня енер­го­ре­сур­сів. Ці нор­ми Укра­ї­на по­вин­на бу­де ім­пле­мен­ту­ва­ти до сво­го за­ко­но­дав­ства.

Осо­бли­ве й бо­лі­сне пи­та­н­ня — на­да­н­ня дер­жав­ної під­трим­ки ву­гіль­ній про­ми­сло­во­сті. Уго­дою про асо­ці­а­цію і нор­ма­ми СОТ в прин­ци­пі це не за­бо­ро­ня­є­ться, але має ряд обме­жень. В укра­їн­ських ре­а­лі­ях че­рез від­су­тність успі­шної пра­кти­ки ефе­ктив­но­го кон­тро­лю над ко­шта­ми дер­жав­ної під­трим­ки (а у ву­гіль­ній га­лу­зі існує ма­са мо­жли­во­стей «за­ри­ти в зем­лю» будь-які гро­ші так, що жо­ден кон­тро­лю­ю­чий ор­ган їх не «від­ко­пає») най­кра­щим ва­рі­ан­том ста­ла б при­ва­ти­за­ція дер­жав­них шахт. Май­же всі во­ни ма­ють со­лі­дний по­тен­ці­ал роз­ви­тку, зна­чні мо­жли­во­сті при­ро­сту ви­до­бу­тку ву­гі­л­ля, для чо­го по­трі­бні ін­ве­сти­ції (у дер­жа­ви їх не­має), су­ча­сні те­хні­ка, те­хно­ло­гії та управ­лі­н­ня. Ці ша­хти ін­ве­сти­цій­но при­ва­бли­ві для іно­зем­них ком­па­ній, але для них не є при­ва­бли­вим існу­ю­чий за­галь­ний ін­ве­сти­цій­ний клі­мат у на­шій кра­ї­ні. З йо­го змі­ною мо­жли­ві і розв’яза­н­ня про­блем гір­ни­ків.

За­раз роз­ро­бля­є­ться Про­гра­ма роз­ви­тку ву­гіль­ної про­ми­сло­во­сті, на жаль, її по­ло­же­н­ня, під­хо­ди не ви­но­ся­ться на обго­во­ре­н­ня. Хо­ті­ло­ся б спо­ді­ва­ти­ся, що в ній бу­де вра­хо­ва­но по­тен­ці­ал ни­ні зби­тко­вих дер­жав­них шахт, по­ки­ну­тих роз­рі­зів, і їх не бу­де до­стро­ко­во за­кри­то і лі­кві­до­ва­но ли­ше че­рез те, що бра­кує про­фе­сіо­на­лі­зму, а го­лов­не — во­лі та че­сті у дер­жав­них управ­лін­ців їх під­ня­ти. Адже для по­си­ле­н­ня енер­ге­ти­чної без­пе­ки Укра­ї­ни ефе­ктив­на ро­бо­та цих ко­па­лень і роз­рі­зів жит­тє­во не­об­хі­дна.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.