Стар­ту­вав дру­гий етап «від­кри­то­го» бю­дже­ту

Уряд спро­стив для укра­їн­ців по­шук ін­фор­ма­ції про те, на що йдуть їхні по­да­тки

Den (Ukrainian) - - Економіка - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

Мі­ні­стер­ство фі­нан­сів Укра­ї­ни за­пу­сти­ло дру­гий етап офі­цій­но­го пор­та­лу з опри­лю­дне­н­ня ін­фор­ма­ції про ви­ко­ри­ста­н­ня бю­дже­тних ко­штів. На­га­да­є­мо, що 15 ве­ре­сня 2015 року Мі­ні­стер­ство фі­нан­сів Укра­ї­ни (Мін­фін) спіль­но з гро­мад­ськи­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми пре­зен­ту­ва­ли пор­тал « Є- да­та » http:// edata. gov. ua/. Він від­крив до­ступ укра­їн­цям до роз­по­ря­дже­н­ня бю­дже­тни­ми ко­шта­ми дер­жав­них та ко­му­наль­них під­при­ємств, Пен­сій­но­го фон­ду, Фон­дів со­ці­аль­но­го стра­ху­ва­н­ня і НБУ. За­га­лом пу­блі­чни­ми ста­ли «до­хо­ди-ви­тра­ти» май­же 75 ти­сяч бю­дже­тних роз­по­ря­дни­ків. Ре­жим он­лайн за­без­пе­чує слу­жба Держ­ка­зна­чей­ства. «За­пуск пер­шо­го мо­ду­лю пор­та­лу у ве­ре­сні до­зво­лив від­слід­ко­ву­ва­ти всі пла­те­жі, які про­хо­дять че­рез Дер­жав­ну ка­зна­чей­ську слу­жбу, а це близь­ко міль­йо­на тран­за­кцій за до­бу, у ре­жи­мі ре­аль­но­го ча­су » , — йде­ться у по­ві­дом­лен­ні. Мі­ні­стер­ства фі­нан­сів Укра­ї­ни.

На­ра­зі на пор­та­лі за­пра­цю вав дру гий мо дуль — «Слу­жбо­вий ка­бі­нет» з від­кри­тим до­сту­пом до ро­бо­чих ка­бі - не тів, по се ред ниц т вом яких роз по ряд ни ки та одер жу ва чі бюд жет них кош тів змо жуть роз­кри­ва­ти ін­фор­ма­цію про їх ви ко ри стан ня. « Ця ін фор ма - ція, від по від но до За ко ну Укра ї ни « Про від кри тість ви - ко ри стан ня пуб ліч них кош - тів», має бу­ти опри­лю­дне­на не пі­зні­ше 4 листопада по­то­чно­го року», — анон­су­ва­ли в Мін­фі­ні. Це до зво лить ана лі зу ва ти по каз ни ки об лас них та міс це - вих бюд же тів в роз рі зі ви ко - на­н­ня бю­дже­тних про­грамм. У Мін­фі­ні та­кож по­ві­до­ми­ли, що на ступ ний мо дуль, який бу де від кри то на пор та лі « Є- да - та » — роз крит тя ін фор ма ції дер жав ни ми під при єм ст ва ми та під­при­єм­ства­ми, які ма­ють дер­жав­ну час­тку.

Екс пер ти хоч і схва лю ють дії Мін фі ну, од нак, ка жуть, що тре­ба до­пра­цю­ва­ти.

На дум ку го ло ви прав - лі­н­ня «Цен­тру про­ти­дії Ко­ру­пції » Ві та лія Ша бу ні на, пор - тал — один з клю­чо­вих ін­стру­мент в ча­сти­ні ви­кри­ва­н­ня ко­руп ції. Хо ча за раз йо го роль і зна­че­н­ня не­до­оці­не­ний. «Йо­го вплив на ви­кри­т­тя ко­ру­пції не мен­ший, аніж від­кри­тих ре­єст рів влас нос ті и чи пор та лу про дер­жав­ні за­ку­пів­лі. Ми по­ба­чи­мо на що ідуть гро­ші. Чо­му так ба га то ін фор ма ції про ко руп цію в дер жав них за ку - пів­лях? Адже ба­чи­мо, хто і ко­му пла­тить. Це клю­чо­ва ін­фор­ма­ція для бо­роть­би з ко­ру­пціо­не­ра­ми. На­ра­зі ко­ру­пцій­ні ви­крит тя ско ли ху ють дер жав ні за­ку­пів­лі, але ж є ще ба­га­то ці­ка­вих ре­чей, окрім них. Як от за ро біт ні пла ти лю дям, які пра цю ють тіль ки на па пе рі, або опла­та не існу­ю­чих по­слуг, за­ку­пів­лі в об­хід тен­де­рів. Це все мож на по ба чи ти на цьо му пор та лі » , — по яс нює « Дню » Ві та лій Ша бу нін. Крім то го, про дов жує він, пор тал до зво - ляє ба­чи­ти рух ко­штів з Ка­зна­чей­ства. «Ра­ні­ше у дер­жза­ку­пів­лях я не ба­чив мо­мен­ту пе­ре­ве­де­н­ня гро­шей Ка­зна­чей­ством окре­мим ви­ко­нав­цям. Тоб­то не мож на зро зу мі ти чи ви - ко на ний кон т ракт, тіль ки за під сум ка ми річ но го чи квар - таль но го зві ту. Те пер це мож - ли во в ре жи мі он- лайн... Го - лов­не те­хні­чно пра­виль­но від­кри­ти тран­за­кцій Ка­зна­чейст - вом і ство­ри­ти зру­чний ін­стру­мент по­шу­ку по­трі­бної на сай­ті ін фор ма ції » , — де та лі зує у роз мо ві з « Днем » . Якщо пра - виль­но по­бу­ду­ва­ти ро­бо­ту пор­та лу, то ще ба га то гро шей мож на зе ко но ми ти дер жав но - му бю­дже­ту, пе­ре­ко­на­ний Ша­бу нін. « У 2013 ро ці з 250 мі - лья р дів бюд жет них гри вень ук ра ли 50 мі лья р дів. За раз мар­жа ко­ру­пцій­но­го роз­пи­лю­ва­н­ня держ­ко­штів в се­ре­дньо­му впа­ла з 100—50% при Яну­ко ви чу до 5— 10% . І це з од - них до сяг нень Май да ну » , — го­во­рить він.

Го ло ва Цен т ру по лі тич - них сту­дій та ана­лі­ти­ки Ві­ктор Та­ран, який є одним з уча­сни­ків роз роб ки пор та лу від гро - мадсь кос ті, роз по вів « Дню » , що за­га­лом «Є-да­та» мав би за­пра цю ва ти 15 ве рес ня. « Оскіль ки Мін фі ну по тріб ні бу­ли до­да­тко­ві ко­шти на йо­го за­пуск, то не всти­гли вкла­сти­ся в цю да­ту. За­раз Мін­фін на - здо­га­няє. Ро­бить він це опе­ра­тив­но і ко­жен крок по­го­джує з гро мадсь кіс тю. Це тро хи спо - віль нює про цес, але ро бить пор тал якіс ні шим » , — по яс - нює він. За сло­ва­ми Та­ра­на, за­пуск « Служ бо во го ка бі не ту » впо ряд кує ро бо ту з ін фор ма - цію про ви­ко­ри­ста­н­ня ко­штів. « На пор та лі є ве ли чез ний по - тік ін фор ма ції. Якщо від ві ду - вач сай ту не еко но міст чи фі - нан­сист за осві тою, то він плу - та ти меть ся в циф рах. Він прос то « по то не » у по то ці каз - на­чей­ської ін­фор­ма­ції. «Слу­жбо вий ка бі нет » ге не ру ва ти ме по тріб ну окре мій лю ди ні ін - фор ма цію. Якщо жур на лі­строз­слу­ду­вач ви­вчає ді­яль­ність окре­мо­го держ­під­при­ємств, то він за­хо­дить у си­сте­му, ре­є­стру­є­ться, за­мов­ляє по­трі­бні да­ні і во­ни ав­то­ма­ти­чно над­хо­ди­ти­муть в йо­го ка­бі­нет. Це зна­чно спро щує ро бо ту з сай том і під ви щує рі вень йо го про зо - рос ті » , — де та лі зує Та ран. За йо­го сло­ва­ми, на­ра­зі сайт пу­блі­чних держ­фі­нан­сів від­ві­да­ло 45 ти­сяч уні­каль­них спо­жи­ва­чів, але ба­га­то лю­дей не по­вер­та­ю­ться, бо на ньо­му ще скла­дно пра цю ва ти. Однак за га лом сис те ма ді єва, про дов жує він. Під твер д жу ють це ті « па ли - ці», які роз­ро­бни­кам і акти­ві­стам на ма га ють ся встав ля ти з різ них сто рін, про дов жує Та - ран. Зокре­ма, за йо­го сло­ва­ми, за раз від чу ва єть ся ата ка з бо - ку де­пу­та­тів, які на­ма­га­ю­ться зву зи ти спе ци фі ку пор та лу. « Два на род ні де пу та ти від « На род но го фрон ту » і БПП ( Кри вен ко Ва дим і Іван Він - ник) за­ре­є­стру­ва­ли за­ко­но­про­ект № 3302 « Про від кри тість ви­ко­ри­ста­н­ня пу­блі­чних ко­штів (що­до га­ран­ту­ва­н­ня ін­фор­ма цій ної без пе ки). Во ни про - по ну ють на пе рі од війсь ко вої агре сії РФ за кри ти дер жав ні за­ку­пів­лі, які ро­блять при­кор­дон ни ки, ЗСУ, На ці о наль на по­лі­ція, Слу­жба спе­ці­аль­но­го за хис ту та зв’ яз ку, РНБО то - що. В цьо­му є ре­аль­на не­без­пе - ка, бо ніх то не знає скіль ки три ва ти ме АТО » . — ка же Та - ран. Від­так лю­бий із цих ор­га­нів, за йо­го сло­ва­ми, змо­же за гри­фом се­кре­тно схо­ва­ти своє мар­но­трат­ство і ко­ру­пцію. Нато мість гро мадсь кість про по - нує ком п ро міс: пуб лі ку ва ти цю ін фор ма цію з « за піз нен - ням» на пів­ро­ку, аби во­рог не міг ви ко рис та ти її у сво їх ці - лях. За­га­лом, про­дов­жує го­ло­ва Цен т ру по лі тич них сту дій та ана лі ти ки Вік тор Та ран, згід но за ко ну про пуб ліч ний до­ступ до бю­дже­тних фі­нан­сів, пор­тал пов­но­цін­но за­пра­цює з 18 лю­то­го 2016 року.

Про ект пор та лу і до ступ до пуб ліч них кош тів — це су - пер, ка же « Дню » еко но міст, ке рів ник про ек ту « Успіш на кра ї на » Ан­дрій Блі нов. « Ми на реш ті по ба чи ли клю чо ві пла тів ки Держ каз на чей ст ва, які ро бить дер жа ва за кош ти плат ни ків по дат ків » , — го во - рить він. Блі­нов до­дає по­ра­ду, як мо­жна ще біль­ше по­лі­пши­ти пор­тал. «По­трі­бно на­пов­ни­ти як най ш вид ше сайт кон к - ре­тни­ми да­ни­ми, аби по­ба­чи­ти чи до стат ню від кри тість де - мон­струє Мін­фін. По­ки що це не зро зу мі ло. На прик лад, не ясно чи вся ін­фор­ма­ція ви­кла­да єть ся за кон к рет ни ми під - при єм ст ва ми. Як тіль ки все на­пов­ни­ться, то­ді ста­не зро­зу­мі ло, де ле жить ме жа на ці о - наль ної без пе ки в опри люд - нен ні ін фор ма ції, а де — ба - жан ня при хо ва ти прав ду » , — по­яснює він.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.