Якщо по­трі­бні вір­ту­о­зи

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Роз­мов­ляв Юрій ВІЛЕНСЬКИЙ

У си­сте­мі ін­сти­ту­тів НАМН Укра­ї­ни ство­ре­на і успі­шно діє су­ча­сна го­спі­таль­на ба­за на 700 лі­жок для кар­ди­наль­но­го по­кра­ща­н­ня спе­ці­а­лі­зо­ва­но­го лі­ку­ва­н­ня по­ра­не­них із зо­ни про­ве­де­н­ня АТО

« Если ра­ны — не­боль­шой...» — спів­а­ло­ся у ста­рій пі­сні ча­сів гро­ма­дян­ської вій­ни. Сьо­го­дні ре­аль­ність ча­сто ви­гля­дає іна­кше: во­ї­ни Зброй­них сил Укра­ї­ни, сол­да­ти і до­бро­воль­ці ін­ших бо­йо­вих фор­му­вань, які про­ти­сто­ять во­гне­вій агре­сії на схо­ді кра­ї­ни, в чи­ма­лій ча­сти­ні по­ра­нень отри­му­ють важ­кі і не­без­пе­чні ушко­дже­н­ня. Це по­ясню­є­ться і тим, що бу­ла розв’яза­на мас­шта­бна вій­на із за­сто­су­ва­н­ням трав­ма­ти­чних ви­дів зброї. Зна­чить, по­трі­бні і но­ві кро­ки на­зу­стріч і на­пе­ре­кір не­від­кла­дним ме­ди­чним ви­кли­кам. Ось чо­му в на­да­н­ня ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ва­ної до­по­мо­ги по­стра­жда­лим актив­но вклю­чи­ли­ся і під­роз­ді­ли низ­ки ін­сти­ту­тів, що вхо­дять до скла­ду На­ціо­наль­ної ака­де­мії ме­ди­чних на­ук Укра­ї­ни. Укла­де­но уго­ди з ме­ди­чни­ми під­роз­ді­ла­ми ар­мії та ін­ших укра­їн­ських вій­сько­вих ме­ди­чних служб про по­ря­док і прин­ци­пи ці­ле­спря­мо­ва­ної не­від­кла­дної до­став­ки та­ких по­ра­не­них в клі­ні­ки НАМН Укра­ї­ни.

— Упро­довж ни­ні­шньо­го року тут про­лі­ко­ва­но і про­кон­суль­то­ва­но на но­вій осно­ві біль­ше ти­ся­чі по­ра­не­них уча­сни­ків АТО. По­над 800 по­ра­не­них про­кон­суль­то­ва­но фа­хів­ця­ми ака­де­мі­чних НДІ у вій­сько­вих го­спі­та­лях. Біль­ше 650 осіб про­о­пе­ро­ва­но в ака­де­мі­чних клі­ні­ках, — го­во­рить ві­це­пре­зи­дент НАМН Укра­ї­ни, ві­до­мий ней­ро­хі­рург, ака­де­мік НАМН Ві­та­лій ЦИМ­БА­ЛЮК, який ко­ор­ди­нує в ака­де­мії ро­бо­ту з на­да­н­ня до­по­мо­ги по­ра­не­ним. — Зви­чай­но ж, пе­ред на­ми тіль­ки про­дов­же­н­ня актив­но­го від­гу­ку лі­ка­рів і вче­них НАМН на роз­ви­ток три­во­жних по­дій. Ці осо­бли­ві вмі­н­ня фа­хів­ців ви­яви­ли­ся за­тре­бу­ва­ни­ми вже в пер­ші го­ди­ни і дні на­пру­ги на Май­да­ні, зро­зумі­ло, перш за все в хі­рур­гі­чно­му клю­чі. Але тре­ба бу­ло дивитися і впе­ред. За про­по­зи­ці­єю Пре­зи­дії НАМН, у скла­ді основ­них ака­де­мі­чних хі­рур­гі­чних бло­ків бу­ли уком­пле­кто­ва- ні го­то­ві до пра­кти­чних дій мо­біль­ні бри­га­ди, із за­лу­че­н­ням до них хі­рур­гів, ане­сте­зі­о­ло­гів, опе­ра­цій­них се­стер. Цей ре­сурс не­від­кла­дно­сті і сьо­го­дні пе­ре­бу­ває на­по­го­то­ві до екс­тре­маль­них фа­ктів.

— Але роз­ши­фруй­мо, Ві­та­лію Іва­но­ви­чу, но­ву ря­тів­ну ди­на­мі­ку.

— Це до­сить сер­йо­зні ци­фри. Вже на по­ча­тку ви­ко­на­н­ня но­вої про­гра­ми в Ін­сти­ту­ті іме­ні О.О. Ша­лі­мо­ва бу­ло на­да­но до­по­мо­гу 88 по­ра­не­ним, на­прав­ле­ним сю­ди за но­вим мо­стом вза­є­мо­дії, при цьо­му 59 осіб го­спі­та­лі­зо­ва­но і про­о­пе­ро­ва­но. Опе­ра­ції здій­сню­ва­ли­ся, зокре­ма, су­дин­ним хі­рур­гом П.І. Ні­куль­ні­ко­вим і йо­го ко­ле­га­ми в про­філь­ній клі­ні­ці, а та­кож в ін­ших від­ді­ле­н­нях. 118 бій­ців АТО бу­ло орі­єн­то­ва­но на Ін­сти­тут ней­ро­хі­рур­гії іме­ні А.П. Ро­мо­да­но­ва (го­спі­та­лі­зо­ва­но 69 осіб), 97 па­ці­єн­тів — на Ін­сти­тут трав­ма­то­ло­гії і ор­то­пе­дії НАМН (го­спі­та­лі­зо­ва­но 56 осіб). П’ять па­ці­єн­тів із го­стри­ми па­то­ло­гі­я­ми вну­трі­шніх ор­га­нів го­спі­та­лі­зо­ва­ні в Ін­сти­ту­ті га­стро­ен­те­ро­ло­гії НАМН Укра­ї­ни в Дні­про­пе­тров­ську, ві­сім хво­рих із зо­ни бо­йо­вих дій про­йшли лі­ку­ва­н­ня в Ін­сти­ту­ті кар­діо­ло­гії іме­ні М.Д. Стра­же­ска, чо­ти­ри осо­би — в цен­трі ра­ді­а­цій­ної ме­ди­ци­ни НАМН, 15 по­ра­не­них з го­стри­ми су­дин­ни­ми па­то­ло­гі­я­ми моз­ку кон­ту­зій­но­го та ін­шо­го ха­ра­кте­ру бу­ло го­спі­та­лі­зо­ва­но в ака­де­мі­чний На­у­ко­во-пра­кти­чний центр ен­до­ва­ску­ляр­ної ней­ро­рент­ге­но­хі­рур­гії. Ви­со­ко за­тре­бу­ва­ним ви­явив­ся і Ін­сти­тут очних хво­роб і тка­нин­ної те­ра­пії іме­ні В.П. Фі­ла­то­ва: тут про­лі­ко­ва­но і про­кон­суль­то­ва­но що­до рі­зних очних травм 119 по­ра­не­них, з них 62 осо­би за­ли­ше­но на ста­ціо­нар­не від­нов­лю­валь­не лі­ку­ва­н­ня. Адже ча­сто по­трі­бне умі­н­ня са­ме хі­рур­гів-вір­ту­о­зів.

— У да­них про ді­яль­ність ака­де­мі­чної го­спі­таль­ної ба­зи вка­зу­є­ться, що біль­ше ста па­ці­єн­там-во­ї­нам бу­ло на­да­но в цей пе­рі­од до­по­мо­гу в Ін­сти­ту­ті ме­ди­ци­ни пра­ці в Ки­є­ві. Але ж це уста­но­ва не хі­рур­гі­чно­го про­фі­лю...

— Ро­зу­мі­є­те, цей ін­сти­тут від­рі­зня­є­ться ори­гі­наль­ним пси­хо­фі­зіо­ло­гі­чним під­хо­дом що­до «люд­сько­го чин­ни­ка» в скла­дних си­ту­а­ці­ях, перш за все у ви­пад­ках ве­ли­ких те­хно­ген­них ава­рій. Але ж і бо­йо­ва пси­хі­чна трав­ма — ре­а­кція на над­зви­чай­ні дії. І ось, за іні­ці­а­ти­вою ди­ре­кто­ра ін­сти­ту­ту ака­де­мі­ка Ю.І. Кун­ді­є­ва, уста­но­ва при­єд­на­ла­ся до роз­по­ча­тих ака­де­мі­єю лі­ку­валь­но-ре­а­бі­лі­та­цій­них по­чи­нів якраз у та­ко­му клю­чі. До ре­чі, не­що­дав­но в Пре­зи­дію ака­де­мії при­йшов лист-по­дя­ка від гру­пи но­вих пі­до­пі­чних цьо­го ін­сти­ту­ту — із зон бо­йо­вих дій — за ефе­ктив­ну підтримку.

— А чи ор­га­ні­зо­ва­но клі­ні­ки по­лі­травм?

— Так, в Ін­сти­ту­ті хі­рур­гії і транс­план­то­ло­гії ім. О.О. Ша­лі­мо­ва в Ки­є­ві та Ін­сти­ту­ті за­галь­ної і не­від­кла­дної хі­рур­гії іме­ні В.Т. Зай­це­ва в Хар­ко­ві, та­кі клі­ні­ки осо­бли­во ва­жли­во­го ре­а­ні­ма­цій­но­го рів­ня бу­ло одра­зу ж ство­ре­но. Оби­два ін­сти­ту­ти зда­тні мас­шта­бно і ді­є­во розв’язу­ва­ти по­ді­бні ба­га­то­про­блем­ні ви­кли­ки.

— Ві­та­лію Іва­но­ви­чу, а те­пер за­пи­та­н­ня пре­дме­тно до — в ме­жах ва­шої спе­ці­аль­но­сті. Ви, зокре­ма, одним із пер­ших у но­вих об­ста­ви­нах по­ча­ли за до­по­мо­гою ви­ко­ри­ста­н­ня ві­тчи­зня­них еле­ктро­сти­му­ля­то­рів та ін­ших оригінальних від­нов­лю­валь­них ме­то­дів ефе­ктив­но про­ти­сто­я­ти бо­льо­вим про­я­вам у по­ра­не­них бій­ців, ска­жі­мо, при фан­том­но­му син­дро­мі, по­шко­дже­н­нях нер­во­вих ство­лів. Як уза­га­лі бу­ду­є­ться ней­ро­хі­рур­гі­чна лі­нія?

— Її осо­бли­вість — ма­кси­маль­на ур­ген­тність при ви­со­кій ква­лі­фі­ка­ції. На­при­клад, до­свід­че­ні ней­ро­хі­рур­ги пред­став­ля­ють на­шу спе­ці­аль­ність в лі­кар­ні іме­ні І.І. Ме­чни­ко­ва у Дні­про­пе­тров­ську, і з ни­ми наш Ін­сти­тут ней­ро­хі­рур­гії під час розв’яза­н­ня осо­бли­во скла­дних ви­пад­ків кон­суль­та­тив­но зв’яза­ний. Зна­чно укрі­пле­но ней­ро­хі­рур­га­ми і мі­ську лі­кар­ню в Ма­рі­у­по­лі. До­дам, що не так дав­но де­кіль­ком укра­їн­ським вій­сько­вим і ци­віль­ним лі­ка­рям ( зокре­ма й ме­ні) бу­ло на­да­но мо­жли­вість озна­йо­ми­ти­ся з но­ві­тні­ми роз­роб­ка­ми і те­хно­ло­гі­я­ми з на­да­н­ня до­по­мо­ги по­ра­не­ним у го­спі­та­лі іме­ні Ж. Пом­пі­ду і вій­сько­во­му го­спі­та­лі іме­ні Пер­сі у Фран­ції. Це пер­спе­ктив­на спів­пра­ця.

— Ін­сти­ту­та­ми НАМН скла­де­но по­над 20 ме­то­ди­чних ре­ко­мен­да­цій для ке­рів­ни­цтва до дії, перш за все у вій­сько­вих го­спі­та­лях. Чи від­по­від­а­ють во­ни, в пла­ні за­галь­ної стра­те­гії, по­ло­же­н­ням ни­ні­шньої вій­сько­во-ме­ди­чної до­ктри­ни?

— Та­ка до­ктри­на, іна­кше ка­жу­чи, стра­те­гі­чний вій­сько­во-ме­ди­чний згу­сток дій, у ви­гля­ді фун­кціо­наль­но­го об’єд­на­н­ня сил і за­со­бів усіх ме­ди­чних служб в оста­то­чно­му ва­рі­ан­ті успі­шно ре­а­лі­зу­є­ться. Якраз у та­ко­му ра­кур­сі ді­ють клі­ні­ки НАМН Укра­ї­ни, що во­ло­ді­ють ви­со­ки­ми су­ча­сни­ми мо­жли­во­стя­ми.

ВІ­ТА­ЛІЙ ЦИМ­БА­ЛЮК

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.