На­дзви­чай­ний за­клик

У Ки­є­ві зустрілися во­лон­те­ри та пра­ців­ни­ки Чер­во­но­го Хре­ста Укра­ї­ни з пред­став­ни­ка­ми між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій цьо­го ру­ху

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Юрій ВІЛЕНСЬКИЙ

Це вже дру­га, че­рез по­над рік пі­сля пер­шої, та­ка зу­стріч на підтримку Укра­ї­ни, ши­ро­ка ко­ор­ди­на­ція зу­силь і дій Чер­во­но­го Хре­ста Укра­ї­ни спіль­но з між­на­ро­дни­ми пар­тне­ра­ми, які щи­ро й енер­гій­но від­гу­кну­ли­ся на ни­ні­шні на­ші бі­ди. У пер­шу чер­гу йде­ться про акти­ві­за­цію ба­га­то­ком­по­нен­тної до­по­мо­ги ма­си­ву ви­му­ше­них пе­ре­се­лен­ців із зон зброй­них зі­ткнень на схо­ді кра­ї­ни, а та­кож ці­ле­спря­мо­ва­ну участь в за­без­пе­чен­ні пов­но­цін­но­го лі­ку­ва­н­ня та ре­а­бі­лі­та­ції по­ра­не­них і по­тер­пі­лих уна­слі­док кон­флі­кту во­ї­нів і ци­віль­них осіб. Тут, зокре­ма, по­трі­бні і подаль­ші зна­чні фі­нан­со­ві вкла­де­н­ня, і пла­но­мір­на по­бу­то­ва під­трим­ка, і спів­дру­жність з ме­ди­ка­ми. Гли­би­на від­гу­ку між­на­ро­дної гро­мад­сько­сті на на­дзви­чай­ний за­клик ча­су що­до укра­їн­ської кри­зи ви­кли­кає вдя­чність і на­ди­хає. У вза­є­мо­дії з укра­їн­ськи­ми ко­ле­га­ми, з кон­кре­тни­ми про­гра­ма­ми до­по­мо­ги бе­руть участь то­ва­ри­ства Чер­во­но­го хре­ста Ав­стрії, Ве­ли­ко­бри­та­нії, Да­нії, Іта­лії, Ла­твії, Лю­ксем­бур­гу, Фін­лян­дії, Япо­нії, Фран­ції, Че­хії, Ні­дер­лан­дів, ін­ших кра­їн. Ро­бо­та ве­де­ться в без­по­се­ре­дній ко­ор­ди­на­ції з Між­на­ро­дною Фе­де­ра­ці­єю то­ва­риств Чер­во­но­го Хре­ста та Чер­во­но­го Пів­мі­ся­ця, Між­на­ро­дним Ко­мі­те­том Чер­во­но­го Хре­ста, ЮНІСЕФ, Єв­ро­ко­мі­сі­єю з пи­тань гу­ма­ні­тар­ної до­по­мо­ги й за­хи­сту ци­віль­но­го на­се­ле­н­ня, Офі­сом ООН з гу­ма­ні­тар­ної си­ту­а­ції в Укра­ї­ні. Пред­став­ни­ки но­во­го гу­ма­ні­тар­но- го фрон­ту в го­ди­ни зу­стрі­чі бу­ли в єди­них ла­вах з пар­тне­ра­ми й ко­ле­га­ми, при­бу­ли­ми на фо­рум з Хар­ків­ської, Дні­про­пе­тров­ської, Оде­ської, Хер­сон­ської, До­не­цької й Лу­ган­ської обла­сних ор­га­ні­за­цій Чер­во­но­го Хре­ста Укра­ї­ни. Ко­жен го­во­рив пря­мо з мі­сця, по­за три­бу­ною...

На зу­стрі­чі ви­сту­пи­ли ви­ко­ну­вач обов’ яз­ків ди­ре­кто­ра Єв­ро­пей­сько­го ре­гіо­ну Фе­де­ра­ції Сай­мон Міс­сі­рі, гла­ва мі­сії Між­на­ро­дно­го Ко­мі­те­ту Чер­во­но­го Хре­ста в Укра­ї­ні Алан Ешлі­манн, ко­ор­ди­на­то­ри від­по­від­них про­філь­них про­грам в Укра­ї­ні Ра­фе­ел­ло Мюл­лер і Ві­о­ле­та Лом­бардс, пред­став­ни­ки ком­па­ній « Ко­ка- Ко­ла Бе­ве­рі­джіз Укра­ї­на » і « Про­ктер Енд Гембл Укра­ї­на » — най­актив­ні­ших до­но­рів укра­їн­сько­го Чер­во­но­го Хре­ста. Зна­мен­но, що на сво­їх про­гра­мах і стра­те­гії в кон­текс­ті пар­тнер­ства зу­пи­ни­ли­ся й за­про­ше­ні на зу­стріч про­від­ні спів­ро­бі­тни­ки Мі­ні­стер­ства со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки, Мі­ні­стер­ства охо­ро­ни здо­ров’ я Укра­ї­ни, Дер­жав­ної слу­жби Укра­ї­ни з над­зви­чай­них си­ту­а­цій.

Ко­ло пре­зен­та­цій і діа­ло­гів від­крив пре­зи­дент то­ва­ри­ства Чер­во­но­го Хре­ста Укра­ї­ни, не­втом­ний лі­дер на цій ни­ві за­слу­же­ний лі­кар Укра­ї­ни Іван Усі­чен­ко, який очо­лює рух уже близь­ко трид­ця­ти ро­ків. 97-рі­чна істо­рія на­шо­го Чер­во­но­го Хре­ста, укрі­пле­на в йо­го ево­лю­ції дво­ма спе­ці­аль­ни­ми за­ко­на­ми Укра­ї­ни, — во­і­сти­ну ге­ро­ї­чний лі­то­пис, від днів Укра­їн­ської На­ро­дної Ре­спу­блі­ки, пе­рі­о­ду Дру­гої сві­то­вої вій­ни до чор­но­биль­ських ви­кли­ків. Іван Усі­чен­ко під­кре­слив: ме­та зу­стрі­чі по­ля­гає в подаль­шій мо­бі­лі­за­ції між­на­ро­дних ре­сур­сів для під­трим­ки іні­ці­а­тив і зу­силь укра­їн­сько­го чер­во­но­хре­сто­во­го ле­гіо­ну до­бра, що про­дов­жує — і сер­цем, і ро­зу­мом, і го­ло­сом со­ві­сті — не­втом­но й про­ду­ктив­но бра­ти участь у розв’ язан­ні що­най­го­стрі­ших со­ці­аль­них про­блем кра­ї­ни. У но­вих по­ді­ях і ви­кли­ках ця фі­лан­тро­пі­чна ар­ма­да, ча­сто без­по­се­ре­дньо се­ред во­гне­вих бід, си­ла­ми за­го­нів швид­ко­го ре­а­гу­ва­н­ня Чер­во­но­го Хре­ста Укра­ї­ни гі­дно про­я­ви­ла се­бе. У той же час мі­сія до­по­мо­ги лю­дям, вра­хо­ву­ю­чи мас­шта­би то­го, що від­бу­ва­є­ться, бу­де дов­го­три­ва­лою, й між­на­ро­дна під­трим­ка тут не­оці­ни­ма.

Ко­жне сло­во дру­зів Укра­ї­ни в ці дні бу­ло хви­лю­ю­чим і не­ор­ди­нар­ним: біль Укра­ї­ни сприйня­тий сві­том, як свій. Сим­во­лі­чні акцен­ти про­зву­ча­ли, зокре­ма, у ви­сту­пі ге­не­раль­но­го се­кре­та­ря На­ціо­наль­но­го Ко­мі­те­ту то­ва­ри­ства Чер­во­но­го Хре­ста Укра­ї­ни Ал­ли Ха­ба­ро­вої. Так, во­на за­зна­чи­ла, що в ра­йо­нах Донбасу, не­під­кон­троль­них сьо­го­дні Укра­ї­ні, про­дов­жує, на­да­ю­чи до­по­мо­гу на­се­лен­ню, пра­цю­ва­ти 101 па­тро­на­жна ме­ди­чна се­стра на­шо­го Чер­во­но­го Хре­ста, при­чо­му фі­нан­со­во ді­яль­ність ці­єї са­мо­від­да­ної ко­ман­ди по­дви­жни­цтва суб­си­дує Між­на­ро­дна Фе­де­ра­ція Чер­во­но­го Хре­ста.

ФОТО З FACEBOOK-СТО­РІН­КИ МА­РІ­У­ПОЛЬ­СЬКО­ГО МО ТЧХУ

ДО­ПО­МО­ГА ЗА­ГО­НІВ ЧЕР­ВО­НО­ГО ХРЕ­СТА ЛЮ­ДЯМ У ПРИ­ФРОН­ТО­ВІЙ ЗО­НІ І НА ОКУ­ПО­ВА­НИХ ТЕ­РИ­ТО­РІ­ЯХ ЗА­ЛИ­ША­Є­ТЬСЯ ЗНА­ЧНОЮ. ЗА­РАЗ У РА­ЙО­НАХ ДОНБАСУ, ТИМ­ЧА­СО­ВО НЕ­ПІД­КОН­ТРОЛЬ­НИХ УКРА­Ї­НІ, ПРО­ДОВ­ЖУЄ ПРА­ЦЮ­ВА­ТИ 101 ПА­ТРО­НА­ЖНА МЕ­ДИ­ЧНА СЕ­СТРА НА­ШО­ГО ЧЕР­ВО­НО­ГО ХРЕ­СТА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.