Мо­дни­ця роз­мі­ром з... будинок

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Хто з дів­ча­ток у ди­тин­стві не мі­ряв ма­ми­ні ту­флі на під­бо­рах? Хо­ди­ти в них бу­ло важ­ко: роз­мір за­ве­ли­кий і, вза­га­лі, шпиль­ки — то ці­ла на­у­ка. Ча­сто та­ка при­мір­ка бу­ла ще й не­без­пе­чним ді­лом: ма­ми чо­мусь не лю­блять, ко­ли донь­ки мі­ря­ють їхнє взу­т­тя. Але до­пи­тли­вість бе­ре го­ру, і дів­ча­тка ба­га­тьох по­ко­лінь кру­тя­ться пе­ред дзер­ка­лом у ма­ми­них ту­флях, ча­сто ще й роз­ма­льо­ва­ні ма­ми­ною по­ма­дою.

Та­ка за­мрі­я­на мо­дни­ця — у ту­флях на де­кіль­ка роз­мі­рів біль­ше — ско­ро з’яви­ться на сті­ні бу­дин­ку по ву­ли­ці Ту­по­ле­ва у Ки­є­ві. Му­рал, тоб­то, кар­ти­ну на сті­ні, ство­рює ху­до­жник Оле­ксандр Кор­бан, ку­ра­тор — Юлія Остров­ська з бла­го­дій­но­го фон­ду Sky Art Foundation. Ро­бо­та з’яви­ться у рам­ках про­е­кту мі­сько­го роз­ви­тку DUCK (Dynamic Urban Culture Kyiv), що іні­ці­ю­вав Іл­ля Са­гай­дак.

За остан­ні кіль­ка мі­ся­ців у Свя­то­шин­сько­му ра­йо­ні Ки­є­ва в рам­ках про­е­кту DUCK з’яви­ли­ся вже пів­то­ра де­ся­тки рі­зних му­ра­лів і гра­фі­ті. Та­кі ми­сте­цькі іні­ці­а­ти­ви при­кра­ша­ють жи­т­тя мі­сце­вих жи­те­лів і при­вер­та­ють ува­гу ху­до­жни­ків та ін­ве­сто­рів, вва­жає Іл­ля Са­гай­дак. Мі­сце­ві ме­шкан­ці ре­а­гу­ють по­зи­тив­но на та­кі змі­ни та за­люб­ки ді­ля­ться фо­то­гра­фі­я­ми ву­ли­чно­го ми­сте­цтва у со­цме­ре­жах. За­га­лом же те­пер Свя­то­шин­ський ра­йон мо­же по­хва­ли­ти­ся пов­но­цін­ним екс­кур­сій­ним мар­шру­том, про­йшов­ши який, мо­жна по­ба­чи­ти но­ві облич­чя ста­рих бу­дин­ків.

ФОТО ІЛ­ЛІ САГАЙДАКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.