У Льво­ві не­зря­чі во­ка­лі­сти спів­а­ти­муть для во­ї­нів та во­лон­те­рів

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

30 жов­тня, у пе­ред­день Дня пра­ців­ни­ка со­ці­аль­ної сфе­ри, ко­трий від­зна­ча­ють у пер­шу не­ді­лю листопада, в Те­а­трі ім. Марії Зань­ко­ве­цької від­бу­де­ться кон­церт «Від­чи­ни­ло­ся жи­т­тя». До те­а­тру за­про­си­ли уча­сни­ків Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті, бій­ців АТО, по­ра­не­них, ко­трі про­хо­дять курс лі­ку­ва­н­ня і ре­а­бі­лі­та­ції у вій­сько­во­му шпи­та­лі, со­ці­аль­них пра­ців­ни­ків, ре­а­бі­лі­то­ло­гів, лі­ка­рів, бла­го­дій­ни­ків та гро­мад­ських акти­ві­стів. За­хід роз­по­чне­ться уро­чи­стою ака­де­мі­єю, під час якої ке­рів­ни­ки мі­ста й обла­сті на­го­ро­джу­ва­ти­муть пра­ців­ни­ків со­ці­аль­ної сфе­ри та во­лон­те­рів за осо­бли­ві за­слу­ги пе­ред Укра­ї­ною. Да­лі у про­гра­мі ве­чо­ра — кон­церт за уча­стю ор­ке­стру те­а­тру, не­зря­чих спів­а­ків з Укра­ї­ни і Гру­зії та зань­ків­чан. При­су­тні ма­ти­муть на­го­ду по­чу­ти пе­ре­мо­жни­цю ТВ-шоу «Укра­ї­на має та­лант-2010» Оле­ну Ков­тун з Пол­та­ви, фі­на­ліс­тку ТВ-шоу «На­ро­дна зір­ка-2009» Зе­ру Кі­ра­джи­є­ву із Сім­фе­ро­по­ля, та­ла­но­ви­то­го те­но­ра з Кри­му Сте­па­на Гон­ча­рен­ка в ду­е­ті з Ва­лен­ти­ною Сте­по­вою, по­пу­ля­ри­за­то­ра пі­сень Ку­зьми Скря­бі­на Ва­си­ля Чов­ба­на з Му­ка­че­во­го, ма­лень­ких зі­ро­чок Со­фій­ку Хо­му та Оста­па Не­сте­ров­сько­го. Во­ка­лі­сти виконуватимуть тво­ри у жи­во­му супроводі ор­ке­стру, і це че­рез від­су­тність мо­жли­во­сті ба­чи­ти па­ли­чку ди­ри­ген­та — ду­же і ду­же скла­дно. Ор­га­ні­за­тор за­хо­ду — Львів­ський обла­сний осе­ре­док ВГО «Укра­їн­ська спіл­ка ін­ва­лі­дів — УСІ». Ор­га­ні­за­то­ри на­го­ло­шу­ють: при­їзд ба­га­тьох уча­сни­ків кон­цер­ту був під за­гро­зою з огля­ду на кор­до­ни, чи­ма­лі відстані, до­ро­жне­чу авіа­кви­тків. Однак, до­да­ють, усім все вда­ло­ся! Без­пре­це­ден­тний куль­тур­но-ми­сте­цький про­ект «Від­чи­ни­ло­ся жи­т­тя» за уча­стю не­зря­чих спів­а­ків стар­ту­вав у сі­чні 2008 року са­ме на ба­зі Те­а­тру Зань­ко­ве­цької і са­ме з ор­ке­стром цьо­го те­а­тру під ке­ру­ва­н­ням Бо­г­да­на Мо­чу­ра­да та за уча­стю зань­ків­чан, зокре­ма — Ле­сі Бон­ков­ської та Лі­дії Острин­ської, по­ві­дом­ляє Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів.

ФОТО З АРХІВУ «Дня»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.