У кра­є­знав­чо­му музеї Ко­ро­сте­ня від­кри­ли екс­по­зи­цію, при­свя­че­ну во­ї­нам АТО

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Скла­да­є­ться во­на з кіль­кох роз­ді­лів. Роз­по­чи­на­є­ться ме­мо­рі­аль­ною ві­три­ною, де зі­бра­но до­ку­мен­таль­ні ма­те­рі­а­ли про за­ги­бло­го на Май­да­ні ко­ро­стен­ця Сер­гія Кем­сько­го, про во­ї­нів АТО з Ко­ро­стен­щи­ни, які від­да­ли свої жи­т­тя, за­хи­ща­ю­чи ко­жно­го з нас: Ві­кто­ра Бу­три­ка, Яна Да­ман­сько­го, Во­ло­ди­ми­ра Шлан­ча­ка, Олексія Бо­гу­ша, Ро­ма­на Ко­за­рен­ка, Юрія Бро­ни­ка, Ан­дрія Ва­ськів­сько­го, Ва­си­ля Пе­трен­ка, Сер­гія Са­га­на (він ро­дом із смт Єміль­чи­не, пра­цю­вав у м. Ко­ро­стень), Сер­гія Ро­ман­чу­ка. Збором ма­те­рі­а­лів за­ймав­ся увесь ко­ле­ктив му­зею, який очо­лює Во­ло­ди­мир Поль­гуй. Пра­ців­ни­ки вва­жа­ють осо­бли­во цін­ни­ми му­зей­ни­ми екс­по­на­та­ми ре­чі, які пе­ре­да­ли рі­дні за­ги­блих ге­ро­їв. Ма­ма Яна Да­ман­сько­го від­да­ла до фон­дів му­зею йо­го «дем­бель­ську» вій­сько­ву фор­му, в якій він при­йшов зі стро­ко­вої слу­жби. В екс­по­зи­ції ро­змі­ще­ні ре­чі Яна, які зна­йшли на мі­сці йо­го за­ги­бе­лі бі­ля Са­вур-мо­ги­ли — роз­би­тий те­ле­фон, за­паль­ни­чку, срі­бний пер­стень, се­реж­ку йо­го ко­ха­ної, яку но­сив з со­бою... Де­я­кі з осо­би­стих до­ку­мен­тів сво­їх за­ги­блих чо­ло­ві­ків пе­ре­да­ли до му­зею дру­жи­ни Сер­гія Са­га­на і Ва­си­ля Пе­трен­ка. Се­ред ін­ших екс­по­на­тів — гіль­зи, фор­ма по­ра­не­но­го снай­пе­ром під Де­баль­це­вим нац­гвар­дій­ця з ба­таль­йо­ну іме­ні Куль­чи­цько­го, фо­то­гра­фії... У ще одно­му роз­ді­лі екс­по­зи­ції роз­по­від­а­є­ться про во­ї­нів-зем­ля­ків, які по­вер­ну­ли­ся з АТО або ни­ні ще не­суть слу­жбу, про во­лон­те­рів. Тут ба­га­то фо­то­гра­фій, вій­сько­ві фор­ми, які пе­ре­да­ли са­мі во­ї­ни. А вій­сько­вий ка­пе­лан Орест Ка­ре­лін-Ро­ма­ни­шин, який по­бу­вав у Ко­ро­сте­ні, пе­ре­дав му­зею пра­по­ри, які він ви­го­тов­ляє для рі­зних вій­сько­вих під­роз­ді­лів. Як ска­за­ла стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник му­зею Лю­дми­ла Поль­гуй, екс­по­зи­ція ще по­пов­ню­ва­ти­ме­ться екс­по­на­та­ми, бу­дуть і ди­тя­чі ро­бо­ти, які ста­ли обе­ре­га­ми для на­ших во­ї­нів, по­ві­дом­ляє Окса­на КЛИМЧУК, Житомирська область.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.