Від ви­пад­ко­во­го по­шко­дже­н­ня до... від­крит­тів?

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

У Ка­їр­сько­му на­ціо­наль­но­му музеї, що в Єги­пті, роз­по­ча­ла­ся ре­став­ра­ція ві­до­мої на весь світ зо­ло­тої ма­ски Фа­ра­о­на Ту­тан­ха­мо­на. Для цьо­го в му­зей за­про­си­ли спе­ці­а­лі­стів з Ні­меч­чи­ни. Ар­те­факт був по­шко­дже­ний у сер­пні ми­ну­ло­го року під час ремонту про­вод­ки в музеї. Ко­ли від ма­ски від­ко­лов­ся шма­то­чок, еле­ктри­ки зля­ка­ли­ся і швид­ко при­кле­ї­ли йо­го епо­кси­дним клеєм. Зго­дом це по- мі­ти­ли спів­ро­бі­тни­ки му­зею, і ви­бу­хнув скан­дал. Те­пер ре­став­ра­то­рам тре­ба, пе­ре­д­усім, від­чи­сти­ти маску від епо­кси­дної смо­ли. За­га­лом ре­став­ра­ція мо­же три­ва­ти май­же два мі­ся­ці. Про­те є у цій си­ту­а­ції і по­зи­тив­ні мо­мен­ти. Те­пер на­у­ков­ці змо­жуть ви­вчи­ти ма­те­рі­ал, з яко­го ви­го­тов­ле­на ма­ска, а та­кож спро­бу­ють від­тво­ри­ти те­хно­ло­гію її ви­ро­бни­цтва. За­га­лом ма­сці вже по­над 3 300 ро­ків...

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.