Кі­нець істо­рії, істо­рія без кін­ця

Den (Ukrainian) - - Культура -

«Подія» укра­їн­сько­го ре­жи­се­ра Сер­гія Ло­зни­ці (Ні­дер­лан­ди — Бель­гія) — це 74 хви­ли­ни з 180- ти. Чор­но- бі­лий не­і­гро­вий фільм про три дні сер­пне­во­го пу­тчу 1991 р. у Ле­нін­гра­ді, ни­ні Санкт- Пе­тер­бур­зі. Укра­їн­ська прем’єра щой­но від­бу­ла­ся на фе­сти­ва­лі «Мо­ло­дість».

Ло­зни­ця взяв за осно­ву ні­ким в пов­но­му об­ся­зі не ба­че­ний три­го­дин­ний ма­те­рі­ал з ар­хі­вів сту­дії «Лен­до­кфільм». Ше­сте­ро сту­дій­них опе­ра­то­рів то­ді зні­ма­ли все, що від­бу­ва­ло­ся у мі­сті, — від сти­хій­них мі­тин­гів до за­сі­дань Лен­ра­ди.

Про що, вла­сне, фільм? Про під­мі­ну, мас­шта­би якої спов­на роз­кри­ли­ся ли­ше че­рез де­ся­ти­лі­т­тя.

У одно­му з епі­зо­дів, зня­тих бі­ля Лен­ра­ди, ко­гось з по­че­ту Соб­ча­ка гу­ка­ють: « Во­ло­дя! Во­ло­дя!», — але володар над­то зна­йо­мої по­ти­ли­ці не обер­та­є­ться; кли­чуть з сьо­го­де­н­ня? Кіль­ка хви­лин по­то­му ни­ні­шній пре­зи­дент Ро­сії, а то­ді аси­стент Соб­ча­ка з’ яв­ля­є­ться у всій кра­сі по­ряд із бо­сом. Та­ких алю­зій тут чи­ма­ло. Річ, утім, не в мо­ло­до­му Пу­ти­ні, який ще не від­ро­стив вла­дні ікла, на­віть не в про­ро­чій фра­зі одно­го з ора­то­рів про те, що «Ро­сія мо­же спро­бу­ва­ти лі­кві­ду­ва­ти ре­спу­блі­ки [ що здо­бу­ли не­за­ле­жність] » ( Ана­то­лій Стрє­ля­ний). Змі­ни в облич­чях і в про­сто­рі — от що тут най­кра­сно­мов­ні­ше.

« Подія » ( до ре­чі, ці­ка­во, на­скіль­ки по- га­зе­тно­му ней­траль­но, на­віть без­барв­но зву­чить ця на­зва) ви­бу­ду­ва­на ду­же чі­тко дра­ма­тур­гі­чно. У зав’яз­ці — роз­гу­бле­ні й роз­рі­зне­ні лю­ди, які по- сту­по­во пе­ре­хо­дять до більш актив­них дій і са­мо­ор­га­ні­за­ції. Ле­нін­град­ці обго­во­рю­ють но­ви­ни, жа­ді­бно тя­гну­ться за ли­стів­ка­ми, бу­ду­ють ба­ри­ка­ди, у куль­мі­на­ції — дов­го­му ні­чно­му епі­зо­ді — очі­ку­ють но­вин з Мо­скви. Че­ка­н­ня, су­ціль­не че­ка­н­ня; «Мы ждем пе­ре­мен» Цоя в цьо­му за­сти­гло­му по­ві­трі зву­чить див­но: на змі­ни не че­ка­ють, їх здій­сню­ють. Є зво­ру­шли­ві мо­мен­ти — мо­ре па­ра­со­льок під до­щем, площа, що під­ня­ла ру­ки на знак скор­бо­ти за за­ги­бли­ми в Мо­скві, але не­має ані по­ри­ву, ані пов­но­цін­но­го трі­ум­фу від перемоги, та й са­ма пе­ре­мо­га обер­та­є­ться чер­го­вим же­стом — змі­ною пра­по­ра над мі­ським пар­ла­мен­том, і от те­пер три­ко­лор ма­йо­рить над ти­ми са­ми­ми здо­ро­вен­ни­ми сер­пом і мо­ло­том. За­тем­не­н­ня між епі­зо­да­ми су­про­во­джу­ю­ться фра­гмен­та­ми з «Ле­бе­ди­но­го озе­ра » : то­чне ви­ко­ри­ста­н­ня му­зи­чно­го мо­ти­ву пу­тчу пе­ре­дає на­ро­ста­ю­чу три­во­гу, але во­дно­час і ру­ти­ну, яка де­да­лі біль­ше по­гли­нає по­ча­тко­вий ім­пульс.

Оста­то­чний злам від­бу­ва­є­ться в бли­ску­чій мон­та­жній склей­ці: пі­сля змі­ни пра­по­ра хтось співає пі­сню з жит­тє­ствер­джу­ю­чим ре­фре­ном «не кру­жись чер­ный во­рон над го­ло­вою, а кру­жи шар го­лу­бой над го­ло­вой» — і тут екран за­пов­нює картина пу­стин­них і мов­ча­зних око­лиць Смоль­но­го, на флаг­што­ку яко­го, на­че ні­чо­го й не ста­ло­ся, трі­по­тить червона ган­чір­ка, а зву­ко­ва до­ріж­ка ви­дає да­ле­ке, але ви­ра­зне кар­ка­н­ня. Чи бу­ло це на ори­гі­наль­ній плів­ці, чи це зна­хід­ка зву­ко­ре­жи­се­ра (ро­бо­та зву­ко­во­го це­ху на філь­мах Ло­зни­ці вза­га­лі вар­та окре­мої по­хва­ли) — не над­то ва­жли­во, бо ду­же від­по­від­ає вбив­чо­му кон­тра­сту між ба­га­то­лю­дни­ми й га­ла­сли­ви­ми ву­ли­ця­ми і мер­тов­ним, упев­не­ним спо­ко­єм, що па­нує дов­ко­ла й усе­ре­ди­ні бу­дів­лі, звід­ки, по су­ті, і роз­пов­зло­ся зло сві­том.

Гру­па акти­ві­стів, яка йде в ти­ші гу­чним ко­ри­до­ром пі­сля фор­маль­но­го опе­ча­ту­ва­н­ня ка­бі­не­тів (що зре­штою ні до чо­го не при­зве­ло), — оста­то­чний акорд зда­чі.

Це не ре­во­лю­ція. Це подія. Про­сто подія — де­кіль­ка ряд­ків ре­пор­та­жу, яко­му су­ди­ло­ся осі­сти в ар­хі­ві но­вої ти­ра­нії.

У нас « по­дії » за­вер­ши­ли­ся 21 листопада 2013 року.

Ін­терв’ю із Сер­гі­єм Ло­зни­цею чи­тай­те в най­ближ­чих чи­слах «Дня».

Дми­тро ДЕСЯТЕРИК, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.