Хор «Орі­а­на» здо­був Гран-прі на кон­кур­сі в Бель­гії

Den (Ukrainian) - - Культура -

Уча­сни­ці оде­сько­го мо­ло­ді­жно­го жі­но­чо­го хо­ру «Орі­а­на» гі­дно пред­ста­ви­ли на­шу кра­ї­ну на одно­му з най­пре­сти­жні­ших сві­то­вих хо­ро­вих кон­кур­сів — 13 International Choir Competition Flanders-Maasmechelen 2015. Про це по­ві­дом­ляє Де­пар­та­мент ін­фор­ма­ції та зв’яз­ків з гро­мад­ські­стю Оде­ської мі­ської ради.

Зма­га­ю­чись з пред­став­ни­ка­ми хо­ро­вих шкіл Ла­твії, Ін­до­не­зії, Ні­меч­чи­ни, Бель­гії, Сло­ве­нії та Голландії, «Орі­а­на» ста­ла пе­ре­мо­жни­цею в де­кіль­кох но­мі­на­ці­ях. Дів­ча­та здо­бу­ли 1 мі­сце в ка­те­го­рії «одно­рі­дні хо­ри». Та­кож жу­рі ви­зна­ло «Орі­а­ну» най­кра­щим хо­ром кон­кур­су за кіль­кі­стю на­бра­них ба­лів. Крім то­го, оде­си­тки за­во­ю­ва­ли спе­ці­аль­ний приз за кра­ще ви­ко­на­н­ня обов’яз­ко­во­го тво­ру бель­гій­сько­го ком­по­зи­то­ра. За під­сум­ка­ми кон­кур­су «Орі­а­на» ста­ла во­ло­дар­кою Гран-прі.

«Ви­со­кий рі­вень укра­їн­ської хо­ро­вої му­зи­ки ці­ка­вий за ме­жа­ми кра­ї­ни не тіль­ки фа­хів­цям. Ма­со­вий гля­дач-ці­ни­тель хо­ро­во­го ми­сте­цтва при­ймає кон­цер­ти «Орі­а­ни» ду­же те­пло і зав­жди з ве­ли­ким ін­те­ре­сом. Нам є чим пи­ша­ти­ся, і цю му­зи­ку по- вин­ні чу­ти яко­мо­га біль­ше лю­дей», — за­зна­чає пре­зи­дент хо­ру Оль­га Ку­плі­ван­чук.

2015 року хор «Орі­а­на» брав участь у між­на­ро­дних кон­кур­сах у Мол­до­ві та Гре­ції. Так, на VII Фе­сти­ва­лі-кон­кур­сі Intrenational de Muzica Corala в Мол­до­ві оде­си­тки ста­ли пе­ре­мо­жни­ця­ми в ка­те­го­рії «Ка­мер­ні хо­ри». А на 32-му Intrenational Сhoral Festival of Preveza в Гре­ції за­во­ю­ва­ли приз у ка­те­го­рії «Одно­рі­дні хо­ри», а та­кож спе­ці­аль­ний приз «Най­кра­щий ди­ри­гент» та приз за кра­ще ви­ко­на­н­ня ду­хов­ної му­зи­ки.

На­га­да­є­мо, мо­ло­ді­жний жі­но­чий хор «Орі­а­на» — ама­тор­ський ко­ле­ктив, який існує з 2008 року. У ре­пер­ту­а­рі хо­ру: на­ціо­наль­ний укра­їн­ський фоль­клор, фоль­клор рі­зних куль­тур, духовна му­зи­ка, а та­кож кла­си­чна і су­ча­сна му­зи­ка. Свою мі­сію уча­сни­ці хо­ру ба­чать у від­ро­джен­ні та по­пу­ля­ри­за­ції ба­га­тих укра­їн­ських тра­ди­цій хо­ро­во­го співу. За час сво­го існу­ва­н­ня мо­ло­ді­жний жі­но­чий хор «Орі­а­на» ор­га­ні­зу­вав по­над 100 ви­сту­пів, по­бу­вав у 15 кра­ї­нах, за­во­ю­вав 12 пер­ших при­зів, три Гран-прі.

ФОТО З САЙТА I.YTIMG.COM

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.