Олег Скри­пка по­да­рує свій го­лос Аві­а­то­ру

Den (Ukrainian) - - Культура -

Лі­дер «ВВ» озву­чить одно­го з пер­со­на­жів ди­тя­чо­го муль­тфіль­му «Ма­лень­кий принц». «Роль Аві а то ра над зви чай но ці ка ва для ме­не та від­по­від­аль­на. Адже фа­кти­чно Аві­а­тор — це і є ав­тор, Ек­зю пе рі. До то го ж ме ні ці ка - вий сам фор­мат — кла­си­чна істо­рія пе­ре­вті­ле­на у су­ча­сну ані­ма­цію. Цей фільм во­дно­час по­е­ти­чний, гли­бо­кий і при цьо­му над­зви­чай­но за­хо­плю­ю­чий. Він спонукає гля­да­чів бу­ти смі­ли­ві­ши­ми у сво їх мрі ях та більш від - кри­тим для тих мо­жли­во­стей, які нам про по нує світ. Впев не - ний, що гля­да­чі слід­ку­ва­ти­муть за ге ро я ми, за та му вав ши по - дих», — ци­тує сло­ва О. Скри­пки gazeta.ua.

Ані­ма­цій­на стрі­чка за мо­ти­ва­ми тво­ру Ан­ту­а­на де Сент-Ек­зю­пе­рі ви­хо­дить на екра­ни укра­їн­ських кі­но­те­а­трів 26 листопада.

ФОТО З САЙТА FACEBOOK.COM/VOLGA.UKRAINE

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.