В Угор­щи­ні від­бу­ли­ся Дні укра­їн­сько­го кі­но

Від кла­си­ки і аван­гар­ду — до су­ча­сних стрі­чок

Den (Ukrainian) - - Культура - Алі­са АНТОНЕНКО

УБу­да­пе­шті про­йшли Дні укра­їн­сько­го кі­но в Угор­щи­ні, по­ві­дом­ляє Дер­жав­не агент­ство Укра­ї­ни з пи­тань кі­но. за­хо­дах при­йма­ли участь: го­ло­ва Держ­кі­но Пи­лип Іл­лєн­ко, ре­жи­сер філь­му «По­во­дир» Олесь Санін та про­дю­сер кар­ти­ни «Жи­ва ва­тра» Ген­на­дій Ко­фман.

«Дні» ор­га­ні­зо­ва­ні По­соль­ством Укра­ї­ни в Угор­щи­ні за під­трим­ки Дер­жав­но­го агент­ства Укра­ї­ни з пи­тань кі­но та На­ціо­наль­но­го цен­тру Оле­ксанд ра Дов­жен­ка, а та­кож Угор­сько­го на­ціо­наль­но­го куль­тур­но­го фон­ду та На­ціо­наль­но­го кі­но­те­а­тру «Ура­нія». Ме­тою акції бу­ло по­зна­йо­ми­ти угор­ську пу­блі­ку з ви­со­ко­які­сни­ми стрі­чка­ми су­ча­сно­го укра­їн­сько­го кі­не­ма­то­гра­фу та кла­си­кою ві­тчи­зня­но­го аван­гар­ду.

Як роз­ка­за­ли «Дню» ор­га­ні­за­то­ри, про­гра­ма за­до­воль­ня­ла ін­те­ре­си та впо­до­ба­н­ня рі­зних гля­да­цьких ка­те­го­рій. У ній бу­ли пред­став­ле­ні су­ча­сні ху­до­жні філь­ми «По­во­дир» Оле­ся Са­ні­на, «Бра­ти. Оста­н­ня спо­відь» Ві­кто­рії Тро­фі­мен­ко та «Плем’я» Ми­ро­сла­ва Сла­бо­шпи­цько­го, які отри­ма­ли по­зи­тив­ні від­гу­ки між­на­ро­дної спіль­но­ти та кі­но­кри­ти­ків, а та­кож від­ре­став­ро­ва­ні ні­мі філь­ми кін­ця 1920 — по­ча­тку 1930-х рр. — «Зем­ля» Олександра Дов­жен­ка і «Два дні» Ге­ор­гія Ста­бо­во­го. До­ку­мен­таль­ний кі­не­ма­то­граф Укра­ї­ни пред­став­ля­ла ро­бо­та Оста­па Ко­стю­ка «Жи­ва ва­тра». Стрі­чки да­ли мо­жли­вість угор­ським кі­но ма­нам біль­ше до­від­а­ти­ся про істо­рію укра­їн­сько­го на­ро­ду, йо­го ба­га­то­ві­ко­ві тра­ди­ції та су­ча­сність.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.