«Ма­май­чу­ки. По­гляд по­за ча­сом»

У Хер­со­ні впер­ше від­кри­ла­ся ви­став­ка Анатолія Мель­ни­ка

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон, фото ав­то­ра

Екс­по­зи­цію пред­став­ле­но в Хер­сон­сько­му обла­сно­му ху­до­жньо­му музеї ім. О. Шов­ку­нен­ка. У кіль­кох за­лах екс­по­ну­є­ться по­над 40 кар­тин на­ро­дно­го ху­до­жни­ка Укра­ї­ни Анатолія Мель­ни­ка. У Хер­со­ні він по­ка­зує свої ро­бо­ти впер­ше. Це ве­ли­че­зні мо­ну­мен­таль­ні по­ло­тна із са­мо­бу­тні­ми го­стро-со­ці­аль­ни­ми сю­же­тни­ми ком­по­зи­ці­я­ми, па­но­рам­ні пей­за­жі, де­ко­ра­тив­ні кві­тко­ві мо­ти­ви. Ви­став­ку об’єд­на­но на­звою «Ма­май­чу­ки. По­гляд по­за ча­сом».

Ге­рої кар­тин ху­до­жни­ка — Ма­май­чу­ки — це сьо­го­дні­шні укра­їн­ці, на­щад­ки ві­до­мо­го ко­за­ка Ма­мая, без при­крас, як їх від­чу­ває ав­тор. Во­ни по­ста­ли пе­ред по­ту­жни­ми со­ці­аль­ни­ми про­бле­ма­ми. Але, не­зва­жа­ю­чи ні на що, Ма­май­чу­ки не втра­ча­ють лю­бо­ві до жи­т­тя. «Це іро­нія до пев­них ти­па­жів укра­їн­ців та су­спіль­них си­ту­а­цій, в які во­ни по­тра­пля­ють. Але ме­ні зда­є­ться, я маю на неї пра­во як укра­ї­нець та як гро­ма­дя­нин», — ка­же Ана­то­лій Мель­ник.

У за­дум­ли­вих ко­за­цьких обра­зах ми вба­ча­є­мо бу­ден­ні про­бле­ми, ти­по­ві ха­ра­кте­ри, звичайні люд­ські ри­си: хо­ро­ші й по­га­ні. Лю­бов, ту­га, му­жність, роз­гу­бле­ність, зне­ві­ра, вмі­н­ня ста­ти лі­де­ром або під­ко­ри­ти­ся до­лі — все це при­та­ман­не Ма­май­чу­кам Анатолія Мель­ни­ка. Тим са­мим ав­тор під­кре­слює умов­ність істо­ри­чних сте­ре­о­ти­пів. Ху­до­жник смі­ли­во на­дає сво­їм ге­ро­ям са­ти­ри­чно­сті, іро­ні­зує з їхніх людських слаб­ко­стей: мар­но­слав­ство, ма­нія ве­ли­чі, ба­жа­н­ня вла­ди, гор­до­ви­тість. Але вмі­н­ня по­смі­я­ти­ся над со­бою, яке мо­жна про­чи­та­ти з ба­га­тьох по­ло­тен, на­дає ви­став­ці за­галь­но­го по­зи­тив­но фо­ну, до­бро­го гу­мо­ру і по­штовх за­ду­ма­тись над на­шою істо­рі­єю і не­ро­зрив­но пов’яза­ним сьо­го­де­н­ням.

У на­звах кар­тин ми чи­та­є­мо та­кі акту­аль­ні сло­ва і сми­сли: « Лю­стра­ція » , « Не­за­ле­жність » , « Мо­бі­лі­за­ція » . Про­во­ди ко­за­ка на вій­ну, сум­на дум­ка ота­ма­на за рі­дним кра­єм, ко­за­цький стрій, який го­то­вий іти за сво­їм лі­де­ром. Ці обра­зи лег­ко про­е­кту­ю­ться на укра­їн­ську су­ча­сність, хо­ча біль­шість ро­біт на­пи­са­но ще кіль­ка ро­ків то­му.

«МО­БІ­ЛІ­ЗА­ЦІЯ»

«ДМИ­ТРО ТА ВІ­РА»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.