ПРОФIЦИТ «ре­фор­ма­то­рів». ДЕФIЦИТ «пла­тни­ків»

Про два ва­рі­ан­ти по­да­тко­вої лі­бе­ра­лі­за­ції: уря­до­вий та пар­ла­мент­ський — ін­терв’ю з го­ло­вою ко­мі­те­ту з пи­тань по­да­тко­вої та ми­тної по­лі­ти­ки Ні­ною Южа­ні­ною

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Ко­мі­тет Верховної Ради з пи­тань по­да­тко­вої та ми­тної по­лі­ти­ки за­ре­є­стру­вав про­ект за­ко­ну №3357 про вне­се­н­ня змін до По­да­тко­во­го ко­де­ксу що­до по­да­тко­вої лі­бе­ра­лі­за­ції. Ві­дмін­ний ва­рі­ант по­да­тко­вої ре­фор­ми має Мін­фін.

Вже сам факт на­яв­но­сті двох за­ко­но­про­е­ктів, на дум­ку за­сту­пни­ка ке­рів­ни­ка ГО «Пу­блі­чний ау­дит» Ан­дрія Ві­гі­рін­сько­го, ста­вить під за­гро­зу мо­жли­вість отри­ма­н­ня до кін­ця цьо­го року близь­ко $ 4 млрд фі­нан­со­вої до­по­мо­ги від МВФ.

Як пи­сав «День» («Іме­нем МВФ» — «День», від 23 жов­тня 2015 року), до під­го­тов­ле­но­го пар­ла­мен­та­ря­ми за­ко­но­про­е­кту до­сить ске­пти­чно по­ста­вив­ся по­стій­ний пред­став­ник МВФ в Укра­ї­ні Же­ром Ва­ше, за­явив­ши, що якщо він бу­де прийня­тий в та­ко­му ви­гля­ді Фонд мо­же вза­га­лі за­мо­ро­зи­ти фі­нан­со­ву підтримку для Укра­ї­ни.

Стан укра­їн­ської еко­но­мі­ки до­сить скла­дний: курс грив­ні зни­жу­є­ться вже да­ле­ко не під впли­вом мі­лі­тар­них фа­кто­рів, а че­рез ви­сна­же­н­ня еко­но­мі­ки. Си­ту­а­ція по­тре­бує не­стан­дар­тних рі­шень. Чи є во­ни в пар­ла­мент­сько­му ва­рі­ан­ті лі­бе­ра­лі­за­ції по­да­тко­вої ре­фор­ми «День» на­ма­гав­ся зро­зу­мі­ти, зу­стрів­шись в день ре­є­стра­ції від­по­від­но­го за­ко­но­про­е­кту з го­ло­вою ко­мі­те­ту ВРУ з пи­тань по­да­тко­вої та ми­тної по­лі­ти­ки Ні­ною ЮЖА­НІ­НОЮ.

— Є два ва­рі­ан­ти по­да­тко­вої ре­фор­ми: ваш (роз­ро­бле­ний ко­мі­те­том ВРУ з пи­тань по­да­тко­вої та ми­тної по­лі­ти­ки) і Мі­ні­стер­ства фі­нан­сів (так зва­ний, уря­до­вий про­ект). Я пра­виль­но ре­зю­мую си­ту­а­цію, яка скла­лась на сьо­го­дні? Якщо так, то по­ясніть, чо­му так ви­йшло: в чо­му пар­ла­мент «ро­зі­йшов­ся» зі сво­їм ко­а­лі­цій­ним уря­дом?

— Ска­за­ти по-прав­ді, я уже за­гу­би­ла­ся в то­му, що го­тує в пи­тан­ні по­да­тко­вої ре­фор­ми уряд. І вже на­віть не від­сте­жую но­ви­ни по цій те­мі...

На пер­ших по­рах, ко­ли ми го­ту­ва­ли і пред­став­ля­ли на­ші дві кон­це­пції на На­ціо­наль­ній ра­ді ре­форм, я ще чи­та­ла їх про­по­зи­ції, ви­вча­ла їх... За­раз я ні­чо­го но­во­го, окрім слай­дів і за­галь­них по­нять, які бу­ли пре­зен­то­ва­ні Мін­фі­ном то­ді, не маю. Хо­ча я не­о­дно­ра­зо­во за цей час чу­ла, що мі­ні­стер­ство свою кон­це­пцію до­пра­цьо­вує, змі­нює, ви­ки­дає щось «пор­ці­я­ми»... Але я на пев­но­му ета­пі пе­ре­ста­ла вни­ка­ти в ті ме­си­джі, які во­ни вки­да­ли в ін­форм­про­стір, бо ма­ла за­йма­ти­ся своєю кон­це­пцію по­да­тко­вої ре­фор­ми. Нам же в до­во­лі сти­слі тер­мі­ни тре­ба ж бу­ло все це в за­ко­но­про­ект ви­пи­са­ти...

На­скіль­ки я ро­зу­мію, мі­ні­стер­ство фі­нан­сів за­лу­чає до роз­роб­ки по­да­тко­вої ре­фор­ми ви­со­ко­опла­чу­ва­них фа­хів­ців ві­до­мих ком­па­ній. У нас та­кої мо­жли­во­сті не бу­ло. Ми пра­цю­ва­ли на ен­ту­зі­а­змі де­пу­та­тів та гро­мад­ських екс­пер­тів: все ро­би­лось на­ши­ми ру­ка­ми, дня­ми і но­ча­ми, які ми про­во­ди­ли тут у Ко­мі­те­ті. В цьо­му у нас пер­ша рі­зни­ця. Тоб­то, наш за­ко­но­про­ект — це все та­ки на­пра­цю­ва­н­ня пред­став­ни­ків бі­зне­су і пар­ла­мен­та­рів. Ра­зом з усі­ма спе­ці­а­лі­ста­ми, ми ви­ма­льо­ву­ва­ли кін­це­ву мо­дель, яка і ля­гла в осно­ву за­ко­но­про­е­кту. Що сто­су­є­ться мін­фі­нів­ської, я ду­маю, во­на вже за цей час змі­ни­ла­ся в яки­хось де­та­лях, але кон­це­пту­аль­но — ні...

— Під­хід 20/20/20 за­ли­ша­є­ться (в кон­це­пції Мі­ні­стер­ства фі­нан­сів зни­жу­є­ться на­ван­та­же­н­ня на фонд опла­ти пра­ці, яке має скла­сти 20% Єди­но­го со­ці­аль­но­го вне­ску (да­лі — ЄСВ), 20% по­да­тку на до­хо­ди фі­зи­чних осіб, про­те зро­стає по­да­ток на при­бу­ток до 20%. — Ред.)? — Так... Ми у сво­є­му за­ко­но­про­е­кті вра­хо­ву­ва­ли ли­ше сут­тє­ві мо­мен­ти, які сто­су­ю­ться по­да­тків, ста­вок, ба­зи опо­да­тку­ва­н­ня — всіх ню­ан­сів, які на наш по­гляд ду­же ва­жли­ві.

І го­лов­не — це адмі­ні­стру­ва­н­ня. Са­ме існу­ва­н­ня дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби в та­ко­му ви­гля­ді, в яко­му во­на сьо­го­дні є, в подаль­шо­му не­при­пу­сти­ме. Її аб­со­лю­тно то­чно тре­ба пе­ре­тво­рю­ва­ти на сер­ві­сну слу­жбу. Іна­кше ми не з ці­єю ре­фор­мою не впо­ра­є­мо­ся.

— Про кон­кре­тні ре­чі ми ще по­го­во­ри­мо. За­раз — що­до про­це­ду­ри: ваш за­ко­но­про­ект за­ре­є­стро­ва­ний, і па­ра­лель­но Мін­фін ре­є­стру­ва­ти­ме свій?

— Не знаю. Я бу­ла б ра­да, як­би во­ни пер­ші за­ре­є­стру­ва­ли свій за­ко­но­про­ект і ми б пра­цю­ва­ли б з ним за осно­ву. Все та­ки наш уряд від­по­від­ає за еко­но­мі­чну по­лі­ти­ку в кра­ї­ні. Во­ни пра­цю­ють з ма­кро­еко­но­мі­чни­ми по­ка­зни­ка­ми. То­му та­кий по­ря­док дій був би до­ре­чні­шим. Але уже ста­ло­ся як ста­ло­ся. Я ду­маю, що пі­сля ре­є­стра­ції на­шо­го про­е­кту За­ко­ну уряд має пра­цю­ва­ти нав­ко­ло ньо­го, і при­йма­ти йо­го за ба­зо­вий.

Але мо­же та­ке бу­ти й та­ке, що ви­яви­ться, що ми ма­є­мо кар­ди­наль­но рі­зні по­гля­ди на еко­но­мі­ку в кра­ї­ні, її мо­жли­во­сті, кри­ти­чні кро­ки, які не­об­хі­дно зро­би­ти, щоб змі­ни­ти стан ре­чей...

Хо­ча, ска­жу від­вер­то, ме­не осо­би­сто ду­же по­ра­ду­вав вчорашній ви­ступ прем’єр-мі­ні­стра в рам­ках «10 хви­лин з прем’єром» на ка­на­лі «1+1», ко­ли він ска­зав, що пер­ший па­кет еко­но­мі­чних пе­ре­тво­рень уря­ду сто­су­вав­ся ста­бі­лі­за­ції еко­но­мі­чної си­ту­а­ції і що во­ни ви­ко­на­ли йо­го (це зав­да­н­ня — Ред.) до­стой­но, і за­раз тре­ба дба­ти про еко­но­мі­ку, про її зро­ста­н­ня...

— В цьо­му ви з прем’єром схо­ди­тесь?

— Аб­со­лю­тно вір­но. По-пер­ше, це ду­же ва­жли­во бу­ло по­чу­ти всім і я бу­ду по­вто­рю­ва­ти йо­го сло­ва для всіх. То­му що не­за­до­во­ле­н­ня ро­бо­тою уря­ду — ве­ли­че­зне: є ку­па на­рі­кань, що не бу­ло про­ве­де­но ні­яких

еко­но­мі­чних ре­форм. Так от, ця ци­та­та є від­по­від­дю на та­кі за­яви.

Мо­жли­во, ми — пар­ла­мен­та­рі, бі­знес, гро­ма­дя­ни — не зов­сім во­ло­ді­є­мо усі­єю пов­но­тою ін­фор­ма­ції про си­ту­а­цію в кра­ї­ні і, мо­жли­во, справ­ді цей пер­ший па­кет пе­ре­тво­рень за­кін­чив­ся са­ме ста­бі­лі­за­ці­єю еко­но­мі­чної си­ту­а­ції в Укра­ї­ні. Я бу­ла б ду­же ра­да, як­би це бу­ло справ­ді так, і що на­ші на­мі­ри на подаль­шу ро­бо­ту одна­ко­ві...

Якщо, ще раз під­кре­слюю, пер­ший «акт» еко­но­мі­чної ста­бі­лі­за­ції за­кін­чив­ся, то ще один рік га­я­ти і го­во­ри­ти, що ми бу­де­мо роз­мір­ко­ву­ва­ти, при­йма­ти якісь рі­ше­н­ня і ли­ше 2017-го змо­же­мо ви­йти з яки­мись про­по­зи­ці­я­ми — це бу­де не­пра­виль­но. Це бу­де рік зга­я­но­го ча­су. За цей рік еко­но­мі­ка зруй­ну­є­ться до тла, і ми по­чи­на­ти­ме­мо з ну­ля. Я ду­маю, що до­пу­ска­ти цьо­го не мо­жна. То­му нам за­раз ва­жли­во ра­зом з Мі­ні­стер­ством фі­нан­сів пра­цю­ва­ти ра­зом. Як ба­зо­ву ма­є­мо прийня­ти са­ме по­да­тко­ву ре­фор­му за­про­по­но­ва­ну Ко­мі­те­том з пи­тань по­да­тко­вої та ми­тної по­лі­ти­ки, але до­о­пра­цю­ва­ти її, на осно­ві ро­зу­мі­н­ня всі­єї гли­би­ни ма­кро­еко­но­мі­чних по­ка­зни­ків, де­та­лей, яки­ми во­ло­діє уряд, і не во­ло­ді­ють де­пу­та­ти. По­пра­цю­ва­ти, аби ми мо­гли між пер­шим і дру­гим чи­та­н­ням по­ясни­ти де­пу­та­там в за­лі, що ми мо­же­мо вне­сти змі­ни, для то­го, щоб по­бу­ду­ва­ти Бю­джет-2016 на но­вих ба­зо­вих да­них, щоб одно­ча­сно при­йма­ти в за­лі і по­да­тко­ву ре­фор­му, і Бю­джет-2016.

— На­скіль­ки роз­ро­бле­ний ко­мі­те­том за­ко­но­про­ект ко­ре­лю­є­ться з Ко­а­лі­цій­ною уго­дою?

— Усі ідеї, які за­кла­де­ні в Ко­а­лі­цій­ній уго­ді вра­хо­ва­ні в на­шо­му за­ко­но­про­е­кті. Ні­яких не­узго­дже­них по­зи­цій не­має. Є нор­ми, які не­до­чи­тан­ні до кін­ця. Ме­ні де­я­кі де­пу­та­ти або ж під­при­єм­ці те­ле­фо­ну­ють з при- воду рі­зних пи­тань, і за­пи­ту­ють: а що ви змі­ни­ли що­до опо­да­тку­ва­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­сько­го ви­ро­бни­ка/що­до спро­ще­ної си­сте­ми опо­да­тку­ва­н­ня? Ко­ли текст ста­не за­галь­но­до­сту­пним, я хо­ті­ла б, щоб всі за­ці­кав­ле­ні: жур­на­лі­сти, під­при­єм­ці, де­пу­та­ти, екс­пер­ти — про­чи­та­ли йо­го, а по­тім за­да­ва­ли пи­та­н­ня над яки­ми ми би ма­ли ще по­пра­цю­ва­ти.

Я го­ту­ю­ся до дру­го­го ета­пу ро­бо­ти — чі­тко­го по­ясне­н­ня по­зи­ції ко­мі­тет­сько­го за­ко­но­про­е­кту. І цей етап не та­кий про­стий як мо­же зда­ти­ся. От я вже чу­ла зви­ну­ва­че­н­ня: «ви там змі­ню­є­те якусь нор­му, то­му що ви­рі­ши­ли вби­ти га­лузь». Ні. Це, що ми про­по­ну­є­мо, скла­дним по­ряд­ком якраз бу­де від­обра­же­но в ін­ших ста­т­тях, які до­по­мо­жуть га­лу­зі ви­жи­ти, ста­бі­лі­зу­ва­ти­ся і роз­ви­ва­ти­ся. Це, зокре­ма сто­су­є­ться, лі­кві­да­ції спе­цре­жи­му по ПДВ для с/г ви­ро­бни­ків, крім тва­рин­ни­цтва, і спро­ще­ної си­сте­ми опо­да­тку­ва­н­ня... Я пе­ре­ко­на­на: спро­ще­на си­сте­ма опо­да­тку­ва­н­ня, яка за­ду­му­ва­лась пер­шо­по­ча­тко­во як тим­ча­со­ве по­ня­т­тя, по­вин­на ево­лю­ціо­ну­ва­ти. Во­на має бу­ти мо­дер­ні­зо­ва­на. Єди­не, чо­го б ме­ні ду­же хо­ті­ло­ся, це — за­го­стре­н­ня бо­роть­би ве­ли­ко­го бі­зне­су про­ти ма­ло­го, і осо­бли­во, щоб ті, хто сьо­го­дні пра­цю­ють на спро­ще-

ній си­сте­мі опо­да­тку­ва­н­ня не по­ча­ли кри­ча­ти, що бу­дуть ви­хо­ди­ти на ву­ли­цю і за­хи­ща­ти свої пра­ва. По­ки у нас бу­де та­кий під­хід по­да­тко­ва ре­фор­ма не за­пра­цює. За­до­во­ле­н­ня все­за­галь­но­го не мо­же бу­ти, але має бу­ти ро­зу­мі­н­ня. Якщо че­рез спро­ще­ну си­сте­му опо­да­тку­ва­н­ня сьо­го­дні справ­ді ви­ми­ва­ю­ться ко­шти для спла­ти за­ро­бі­тної пла­ти в кон­вер­тах (бо це дає по­да­тко­ве на­ван­та­же­н­ня на рів­ні 4%), то як­би ми не змі­ню­ва­ли став­ку по­да­тку на фонд опла­ти пра­ці, все одно йо­го пла­ти­ти бу­де не­ви­гі­дно, бо це ви­хо­ди­ти­ме все ж біль­ше ніж 4%. Нам тре­ба зро­би­ти так, щоб не­мо­жли­во бу­ло ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти спро­ще­ну си­сте­му як схе­му. І про це ма­ли б дба­ти са­мі під­при­єм­ці, які зна­хо­дя­ться на спро­ще­ній си­сте­мі. Не да­вай­те мо­жли­во­сті ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти вас. Якщо ви є справ­жнім під­при­єм­цем, не да­вай­те за­пов­ню­ва­ти пов­ні­стю до­зво­ле­ний за­ко­ном вам об­сяг для опти­мі­за­ції. Лю­ди­на за весь рік на­пра­цьо­вує міль­йон чи два міль­йо­ни обо­ро­ту, але дає «до­га­ня­ти» якраз на­да­ю­чи се­бе для про­гон­ки ко­штів. Це не­пра­виль­но. В су­спіль­стві має ро­сти са­мо­сві­до­мість. Ми ма­є­мо йти по цьо­му шля­ху, який про­йшли, ко­ли тре­ба бу­ло ство­рю­ва­ти ар­мію «з ну­ля»... Зав­дя­ки ор­га­ні­зо­ва­но­сті во­лон­те­рів, лю­ди не­сли їм ко­шти ні під що — ні під які ка­со­ві апа­ра­ти і кви­тан­ції... Все бу­ду­ва­лось на до­ві­рі. То­му со­тні міль­йо­нів гри­вень бу­ли зі­бра­ні во­лон­те­ра­ми. Як­би не во­ни, си­ту­а­ція, я ду­маю, роз­вер­та­лась би зов­сім ін­шим шля­хом...

— По­да­тко­ві ін­спе­кто­ри в Укра­ї­ні, м’яко ка­жу­чи, не ко­ри­сту­ю­ться та­кою до­ві­рою, як во­лон­те­ри.

— Аб­со­лю­тно вір­но. То­му, зав­да­н­ня № 1 — ре­фор­му­ва­ти дер­жав­ну фі­скаль­ну слу­жбу до тої мі­ри, щоб спла­та по­да­тків бу­ла ба­жа­ною. Це — обов’язок гро­ма­дя­ни­на. Але їх роз­мір сьо­го­дні не­по­силь­ний, в то­му чи­слі для суб’єктів під­при­єм­ни­цької ді­яль­но­сті. От ка­жуть, «став­ки не ма­ють зна­че­н­ня», та ма­ють во­ни зна­че­н­ня. Для на­шо­го укра­їн­сько­го бі­зне­су — осо­бли­во. Якщо мар­жи­наль­ність бі­зне­су не до­зво­ляє не­сти по­да­тко­ве на­ван­та­же­н­ня в 47%, то як йо­му пла­ти­ти ці по­да­тки? То­му бі­знес пу­ска­є­ться в рі­зні схе­ми опти­мі­за­ції і в пер­шу чер­гу -ви­дає за­ро­бі­тну пла­ту в кон­вер­тах. На­ше гро­ма­дян­ське су­спіль­ство має ви­йти з ло­зун­гом - »хо­чу отри­му­ва­ти бі­лу зар­пла­ту!». Це не зна­чить «до­но­си­ти» на сво­го ро­бо­то­дав­ця. Це зна­чить сти­му­лю­ва­ти дер­жа­ву, зро­би­ти по­да­тко­ве на­ван­та­же­н­ня та­ке, щоб ро­бо­то­да­вець мав змо­гу за­пла­ти­ти зар­пла­ту в бі­лу.

— От ви яке на­ван­та­же­н­ня на фонд опла­ти пра­ці за­кла­ли в за­ко­но­про­е­кті? — До 30%... — Як я ро­зу­мію, го­ло­ва пред­став­ни­цтва МВФ Укра­ї­ни не ду­же ві­рить в те, що пі­сля то­го, ко­ли бу­дуть зни­же­ні став­ки, ра­птом з’яви­ться

по­да­тко­ва ди­сци­плі­на в Укра­ї­ні. Ті ко­мен­та­рі, які по­ши­ри­ли на­ші ЗМІ, по­си­ла­ю­чись на ва­шу роз­мо­ву з па­ном, що це бу­ло — шан­таж?

— Ми, ма­буть, спро­во­ку­ва­ли са­мі та­ку дум­ку пред­став­ни­ків МВФ про Укра­ї­ну. Пе­ре­д­усім, що не по­ка­за­ли ре­аль­ний при­клад то­го, що ми зда­тні пла­ти­ти по­да­тки. А як же ми мо­гли до­во­ди­ти, якщо у нас па­ді­н­ня еко­но­мі­ки, ВВП? Мо­жли­во­сті та­кої і не бу­ло. Я ду­маю, що, по ве­ли­ко­му ра­хун­ку, про­від­ні еко­но­мі­сти МВФ ро­зу­мі­ють/зна­ють і це вже не один раз до­ве­де­но про те, що якщо в та­ко­му ста­ні зна­хо­ди­ться еко­но­мі­ка, в яко­му во­на є в Укра­ї­ні, то ли­ше че­рез лі­бе­раль­ні ре­фор­ми її мо­жна під­ня­ти. На­по­ля­га­ти на то­му фі­скаль­но­му на­ван­та­жен­ні, яке є за­раз, або ж на­віть на йо­го по­си­лен­ні — не­пра­виль­но. Біль­ше то­го, ке­ру­ю­чись твер­дже­н­ням, що це ви­клю­чно для то­го, щоб зба­лан­су­ва­ти бю­джет. Лі­бе­ра­лі­за­ція і зба­лан­су­ва­н­ня бю­дже­ту — ось що по­трі­бно укра­їн­ській еко­но­мі­ці. Нам слід орі­єн­ту­ва­ти­ся на по­тре­би на­ціо­наль­но­го то­ва­ро­ви­ро­бни­ка. Тран­сна­ціо­наль­ні кор­по­ра­ції на­ші про­бле­ми не ви­рі­шать...

P.S. До дру­ку ми по­да­є­мо ли­ше ча­сти­ну роз­мо­ви. Го­во­ри­ли і про бо­роть­би з кон­тра­бан­дою, і про по­да­тко­ві сти­му­ли для вну­трі­шньо­го то­ва­ро­ви­ро­бни­ка, і про ІТ-ри­нок... (Пов­ну вер­сію ін­терв’ю чи­тай­те на сай­ті «Дня» www.day.kiev.ua.) Але від­по­відь на клю­чо­ве в цьо­му кон­текс­ті за­пи­та­н­ня, як пе­ре­клю­чи­ти «ру­биль­ник» си­ро­вин­но-орі­єн­то­ва­ної мо­де­лі еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку на «те­хно­ло­гі­чну», а ще кра­ще — «ін­но­ва­цій­ну», ми, на жаль, від «по­да­тків­ця» чи то пак «ау­ди­то­ра»-пар­ла­мен­та­ря ми так і не по­чу­ли. Схо­же, де­пу­та­ти все ще не пі­ді­йшли до пи­та­н­ня по­да­тко­вої ре­фор­ми сер­йо­зно.

МАЛЮНОК АНАТОЛІЯ КАЗАНСЬКОГО / З АРХІВУ «Дня», 1997 р.

НІ­НА ЮЖА­НІ­НА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.