Па­о­ло ДЖЕНТІЛОНІ,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

мі­ністр за­кор­дон­них справ Іта­лії:

Га­даю, що за кіль­ка мі­ся­ців від­бу­ла­ся пев­на кон­со­лі­да­ція що­до при­пи­не­н­ня во­гню на Дон­ба­сі. Я ба­чу по­зи­тив­ні змі­ни в цьо­му пи­тан­ні, ми зро­би­ли пер­ший крок на пра­виль­но­му шля­ху… Я вас за­пев­няю: що­до те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті і еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку Укра­ї­на та Іта­лія зав­жди йти­муть пліч-о-пліч

(«Укр­ін­форм»)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.