Ко­а­лі­ція за­вда­ла авіа­уда­рів по лі­кар­ні в Єме­ні

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Між­на­ро­дна ор­га­ні­за­ція « Лі­ка­рі без кор­до­нів » по­ві­до­ми­ла про низ­ку авіа­уда­рів, зав­да­них по бу­дів­лі лі­кар­ні в мі­сті Са­а­на на пів­ні­чно­му за­хо­ді Єме­ну. Про­те ін­фор­ма­ції про то­чні жер­тви і по­стра­жда­лих у ре­зуль­та­ті ін­ци­ден­ту на­ра­зі не­має. Як уто­чню­є­ться, ін­ци­дент став­ся вчо­ра вно­чі. За да­ни­ми ор­га­ні­за­ції, усе­ре­ди­ні при­мі­ще­н­ня лі­кар­ні зна­хо­ди­ли­ся лю­ди. «Ми­ну­лої но­чі кіль­ка авіа­уда­рів бу­ло зав­да­но по на­шо­му за­кла­ду в ємен­ській Са­а­ді, усе­ре­ди­ні за­кла­ду пе­ре­бу­ва­ли спів­ро­бі­тни­ки і па­ці­єн­ти», — іде­ться в за­яві «Лі­ка­рів без кор­до­нів» у Twitter. На­га­да­є­мо, збройний кон­флікт у Єме­ні три­ває з ми­ну­ло­го року. Між­на­ро­дна ко­а­лі­ція на чо­лі з Са­у­дів­ською Ара­ві­єю бом­бить йо­го те­ри­то­рію з бе­ре­зня, пі­сля то­го як пов­стан­ці за­хо­пи­ли біль­шу ча­сти­ну те­ри­то­рії кра­ї­ни і ви­гна­ли пре­зи­ден­та Ман­су­ра Ха­ді.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.