Туск: Си­ту­а­ція з мі­гран­та­ми мо­же за­гро­жу­ва­ти існу­ван­ню ЄС

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Си­ту­а­ція, що скла­ла­ся в Єв­ро­пі в ре­зуль­та­ті мі­гра­цій­но­го кри­зи, ство­рює за­гро­зу для існу­ва­н­ня Євросоюзу. Та­ку дум­ку пре­зи­дент Єв­ро­пей­ської ради До­нальд Туск ви­сло­вив учо­ра, ви­сту­па­ю­чи в Єв­ро­пар­ла­мен­ті в Страс­бур­зі, пе­ре­дає УНІАН. «Ни­ні­шня мі­гра­цій­на кри­за — це, су­дя­чи з усьо­го, най­біль­ший ви­клик, з яким ЄС до­ве­ло­ся зі­штов­хну­ти­ся за остан­ні ро­ки. Не сум­ні­ва­ю­ся, що во­на зда­тна по­хи­тну­ти ЄС», — ска­зав Туск. Він та­кож ви­знав, що наплив мі­гран­тів і пов’яза­ні з цим по­дії «ста­ли справ­жнім зем­ле­тру­сом для по­лі­ти­чної сфе­ри Єв­ро­пи». «Не­об­хі­дно га­ран­ту­ва­ти збе­ре­же­н­ня єд­но­сті кра­їн-чле­нів ЄС та ін­сти­ту­тів спів­то­ва­ри­ства», — під­кре­слив пре­зи­дент Єв­ро­ра­ди. Го­во­ря­чи про за­хо­ди що­до вре­гу­лю­ва­н­ня си­ту­а­ції, Туск вка­зав на ва­жли­вість «за­без­пе­чи­ти агент­ство ЄС з без­пе­ки зов­ні­шніх кор­до­нів « Фрон­текс » ме­ха­ні­зма­ми, які за­без­пе­чать без­пе­ку кор­до­нів ЄС». За під­ра­хун­ка­ми Між­на­ро­дної ор­га­ні­за­ції з мі­гра­ції ( МОМ) з по­ча­тку року в Єв­ро­пу по Се­ред­зем­но­му мо­рю при­бу­ло 704 тис. 227 мі­гран­тів та бі­жен­ців.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.