Ар­се­ній ЯЦЕ­НЮК, прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни:

Den (Ukrainian) - - Економіка -

«...Я хо­тів би го­во­ри­ти про те, що тре ба ро би ти на за галь но дер - жав­но­му рів­ні для то­го, щоб укра­їн­ська еко­но­мі­ка по­ча­ла зро­ста­ти. Про тя гом остан ніх 18 мі ся ців на - ша про­гра­ма еко­но­мі­чних ре­форм бу­ла спря­мо­ва­на в пер­шу чер­гу на бюд жет ну і фі нан со ву ста бі лі за - цію. Не по мір ні бор ги, мі лья р д ні ви­тра­ти на їх об­слу­го­ву­ва­н­ня, не­ймо­вір­ні ко­шти, які по­трі­бно ви­тра­ча­ти на на­ціо­наль­ну без­пе­ку і обо­ро ну. Тре ба бу ло знай ти до дат ко - вий ре сурс для під ви щен ня за ро - бі­тних плат і пен­сій. Тре­ба бу­ло фі­нан­су­ва­ти со­ці­аль­ну, ме­ди­чну і осві­тню сфе­ри. То­му наш пер­ший па­кет еко но міч них пе ре тво рень був спря­мо­ва­ний ви­клю­чно на ста­бі­лі­за­цію еко­но­мі­чної си­ту­а­ції. І са­ме це є осно­вою на­шої про­гра­ми з між­на­ро­дни­ми кре­ди­то­ра­ми. Те - пер тре­ба го­во­ри­ти про те, як за­без­пе­чи­ти ріст».

Із ви­сту­пу «10 хви­лин із прем’єр-мі­ні­стром». Пов­на вер­сія текс­ту до­сту­пна на сай­ті www.kmu.gov.ua

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.