На сце­ні го­лов­ні –жін­ки!

Den (Ukrainian) - - Культура - Алі­са АНТОНЕНКО

Ви­ста­ва «Ка­те­ри­на» — це бо­лю­ча істо­рія жін­ки, яка втра­ти­ла ко­ха­но­го і ста­ла по­кри­ткою. Як і у шев­чен­ків­ській по­е­мі, жін­ка блу­кає ра­зом із ди­ти­ною в по­шу­ках сво­го на­ре­че­но­го, а щоб пе­ре­да­ти гли­би­ну її бо­лю і стра­ж­да­н­ня, образ Ка­те­ри­ни на сце­ні тво­рять шість ру­са­лок»...

У цій во­каль­но-пла­сти­чній дра­мі мо­ло­дий по­ста­нов­ник Бо­г­дан Рев­ке­вич про­де­мон­стру­вав зді­бно­сті ре­жи­се­ра­ком­по­зи­то­ра, ви­бу­до­ву­ю­чи спе­ктакль у сти­лі во­каль­но-хо­ре­о­гра­фі­чних — по­е­ти­чних — пе­ре­ли­вів. Жі­но­чий спе­ктакль (за­ді­я­ні ли­ше шість актрис) від­хо­дить від кон­цер­тної фор­ми й ру­ха­є­ться у бік еле­гій­ної ри­ту­аль­но­сті.

Сим­во­лі­чним у ви­ста­ві є ві­нок Ка­те­ри­ни. Він не­мов окре­ма ді­йо­ва по­стать, адже по­стає то як не­мов­ля, то як до­ро­га, і на­віть як за­шморг...

— Шев­чен­ко — мі­стик, який існує на мен­таль­но­му рів­ні. Ко­ли я пра­цю­вав над по­ста­нов­кою, вра­зи­ло, що він спіл­ку­є­ться на­о­дин­ці і без­по­се­ре­дньо че­рез Бо­га. Та­рас Гри­го­ро­вич про­ни­за­ний са­мо­тні­стю, то­му всю свою спо­відь ви­ли­вав на па­пір. Ме­не у ньо­му ці­ка­вить пе­ре­д­усім йо­го акту­аль­ність сьо­го­дні. Шев­чен­ко пра­цю­вав з ду­шею, про­мов­ляв че­рез ду­шу. Ду­ша — це су­тність, во­на не змі­ню­є­ться, — роз­ка­зав «Дню» про свою по­ста­нов­ку «Ка­те­ри­ни» Бо­г­дан РЕВ­КЕ­ВИЧ. — Ще ме­не вра­жає тон­ке від­чу­т­тя жін­ки, її вну­трі­шній світ, по­ри­ви, пе­ре­жи­ва­н­ня. «Ка­те­ри­на» — це уза­галь­не­н­ня то­го, що до­ля жін­ки — це від­дзер­ка­ле­н­ня до­лі на­шої дер­жа­ви, та­ка со­бі сум­на па­ра­лель. Якщо ува­жно про­сте­жи­ти за йо­го тво­ром, все про­ни­за­не сло­ва­ми: «лю­ди сер­ця не по­ба­чать, ска­жуть ле­да­що», «лю­ди не про­стять», «свої лю­ди, як чу­жії» то­що — все це сло­ва, які ка­жуть про на­шу мен­таль­ність. Бі­да у нас са­мих, адже ли­ше ми го­спо­да­рі сво­го дому, і до­ки в ньо­му не на­ве­де­мо лад, до­ти не бу­де­мо ма­ти спо­кою».

ФОТО ТА­РА­СА ВАЛЬКА

ІЗ 27 ЖОВ­ТНЯ ПО 4 ЛИСТОПАДА У НІЖИНСЬКОМУ ТЕ­А­ТРІ ІМ. М. КО­ЦЮ­БИН­СЬКО­ГО ТРИ­ВА­ТИ­МЕ ХІ МІЖ­НА­РО­ДНИЙ ТЕ­А­ТРАЛЬ­НИЙ ФЕ­СТИ­ВАЛЬ ЖІ­НО­ЧОЇ ТВОР­ЧО­СТІ ІМ. М.ЗАНЬ­КО­ВЕ­ЦЬКОЇ. ЗА­КРИЄ ФО­РУМ МЕ­ЛО­ДРА­МА «КА­ТЕ­РИ­НА» ШЕВ­ЧЕН­КА (ЛЬВІВ­СЬКИЙ ТЕ­АТР ІМ. М.ЗАНЬ­КО­ВЕ­ЦЬКОЇ) — НА ФОТО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.