ЧО­МУ «стра­ждає» ШОКIН?

Ек­сперт: «Ця вла­да, яка, вла­сне, як і всі по­пе­ре­дні, оби­рає ви­клю­чно «сво­їх». Це пи­та­н­ня си­сте­ми»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Дми­тро КРИВЦУН, «День»

Дня­ми став­ся чер­го­вий скан­дал за уча­стю Ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра Ві­кто­ра Шо­кі­на. Очіль­ник ГПУ на­пи­сав ли­ста мі­ні­стру за­кор­дон­них справ Пав­лу Клім­кі­ну про пе­ре­вір­ку що­до по­ру­ше­н­ня за­ко­ну та «під­ри­ву ав­то­ри­те­ту» Ген­про­ку­ра­ту­ри. Лист став ре­а­кці­єю на за­кли­ки МЗС звіль­ни­ти чо­ти­рьох одіо­зних про­ку­ро­рів кон­кур­сної ко­мі­сії, яка оби­рає чле­нів Спе­ці­аль­ної ан­ти­ко­ру­пцій­ної про­ку­ра­ту­ри. Мі­ні­стер­ство у сво­їх звер­не­н­нях до ГПУ ке­ру­ва­ли­ся ви­мо­га­ми пред­став­ни­ків ЄС та США, які зро­би­ли це одні­єю з ви­мог ві­зо­вої лі­бе­ра­лі­за­ції з Єв­ро­со­ю­зом.

За пів­то­ра року пі­сля Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті, змі­ни­ло­ся вже три очіль­ни­ки ГПУ. На­дії по­кла­да­ли­ся на Ві­та­лія Яре­му, про­те во­ни швид­ко роз­ві­я­ли­ся. Остан­ні мі­ся­ці «хма­ри згу­сти­ли­ся» над чин­ним Ген­про­ку­ро­ром Ві­кто­ром Шо­кі­ним. Від­су­тність роз­слі­ду­ва­н­ня зло­чи­нів про­ти акти­ві­стів Єв­ро­май­да­ну, ре­зо­нан­сні звіль­не­н­ня «ді­а­ман­то­вих про­ку­ро­рів » , вте­ча Сер­гія Клю­є­ва та арешт Іго­ря Мо­сій­чу­ка, ска­су­ва­н­ня сан­кцій з Ан­дрія Пор­тно­ва та по­да­н­ня Ві­кто­ра Яну­ко­ви­ча до Єв­ро­пей­сько­го су­ду з прав лю­ди­ни... Чо­го вар­тує одна спра­ва « Гон­га­дзе— По­доль­сько­го » , в якій до­сі не по­став­ле­на оста­то­чна юри­ди­чна кра­пка. За­мість то­го, щоб шу­ка­ти та на­зва­ти за­мов­ни­ків, го­лов­но­го свідка зло­чи­ну Ми­ко­лу Мель­ни­чен­ка за­раз хо­чуть зро­би­ти го­лов­ним зви­ну­ва­че­ним. Не так дав­но про­ку­ра­ту­ра про­ве­ла об­шу­ки у ньо­го вдо­ма.

Кри­ти­ки на адре­су ГПУ ба­га­то. І не тіль­ки в Укра­ї­ні. Не­що­дав­но по­мі­чник Держ­се­кре­та­ря США Ві­кто­рія Ну­ланд за­яви­ла, що Ген­про­ку­ра­ту­ра по­вин­на ста­ти « ін­сти­ту­том, який слу­жить гро­ма­дя­нам Укра­ї­ни, а не шко­дить їм » . « Це озна­чає, що во­на по­вин­на роз­слі­ду­ва­ти й успі­шно пе­ре­слі­ду­ва­ти ви­пад­ки ко­ру­пції та спра­ви що­до по­вер­не­н­ня акти­вів, вклю­ча­ю­чи ко­рум­по­ва­них спів­ро­бі­тни­ків са­мої Ген­про­ку­ра­ту­ри » , — за­зна­чи­ла Ну­ланд.

Всі ці фа­кти при­му­си­ли гро­мад­ських акти­ві­стів ви­ма­га­ти від­став­ки Ві­кто­ра Шо­кі­на. Про­те чи змі­нить це си­ту­а­цію у ві­дом­стві, яке, як ба­чи­мо, від но­вих при­зна­чень не змі­нює ха­ра­кте­ру сво­єї ді­яль­но­сті?

Ге­не­раль­ний про­ку­рор по­тра­пив у « пі­кан­тне » ста­но­ви­ще. Фа­кти­чно, у да­ній си­ту­а­ції він ви­явив­ся край­нім, бо ра­ні­ше пи­та­н­ня ви­ни­ка­ли до Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та, яка впли­ва­ла на ро­бо­ту пра­во­охо­рон­них та су­до­вих ор­га­нів. Про це свід­чи­ли за­яви екс-суд­ді Ан­то­на Чер­ну­шен­ка, екс- го­ло­ви СБУ Ва­лен­ти­на На­ли­вай­чен­ка, під яко­го по­ча­ли «ко­па­ти» пі­сля кон­кре­тних за­яв про на­фто­ба­зу у Ва­силь­ко­ві.

Ми­нув час, в кра­ї­ні від­бу­ли­ся ві­до­мі тра­гі­чні по­дії, які три­ва­ють до­сі, однак, си­сте­ма не змі­ни­ла­ся. По­при без­ліч за­яв про не­об­хі­дність ре­фор­му­ва­ти про­ку­ра­ту­ру, цей ін­сти­ту­ту по су­ті за­ли­ша­є­ться ста­рим. Не­має про­су­ва­н­ня ні по дав­нім спра­вам, ні по те­пе­рі­шнім. За­кла­де­ні тра­ди­ції ще за пре­зи­дент­ства Ле­о­ні­да Ку­чми, схо­же, ні­ку­ди не ді­ли­ся.

« Но­ві­тня істо­рія Укра­ї­ни пи­ше­ться в Ген­про­ку­ра­ту­рі» — з та­ким за­го­лов­ком ви­хо­ди­ла на­ша га­зе­та 2011 року за пре­зи­дент­ства Яну­ко­ви­ча. І сто­су­вав­ся він, го­лов­ним чи­ном, ре­зо­нан­сної спра­ви « Гон­га­дзе— По­доль­сько­го » . Бо ре­аль­ни­ми хро­но­гра­фа­ми по­дій в кра­ї­ні, які ча­сто при­хо­ву­ва­ли від гро­мад­сько­сті, бу­ли са­ме пра­ців­ни­ки ГПУ. Але но­ві­тня істо­рія пи­ше­ться і про Ген­про­ку­ра­ту­ру. І якщо на її ро­бо­ту звер­та­ють ува­гу пред­став­ни­ки США та ЄС, то не слід кон­сер­ву­ва­ти про­бле­му, бо це мо­же при­зве­сти до гань­би не тіль­ки для вла­ди, а й для Укра­ї­ни за­га­лом. Тре­ба не бо­я­ти­ся змі­ню­ва­ти ке­рів­ни­ків Ген­про­ку­ра­ту­ри, до­ки не зна­йду­ться ті, які за­хо­чуть пра­цю­ва­ти за за­ко­ном.

«НА­ША СИ­СТЕ­МА ГПУ ПРО­ТЯ­ГОМ 20 РО­КІВ «КРИШУВАЛА» РОЗ­КРА­ДА­Н­НЯ, «ДЕРИБАН» ТА КРИ­МІ­НАЛ»

Да­ри­на КАЛИНЮК, ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Цен­тру про­ти­дії ко­ру­пції:

— У нас не­має про­ку­ра­ту­ри, як це по­ня­т­тя ро­зу­мі­ють у ци­ві­лі­зо­ва­но­му сві­ті. На­ша си­сте­ма ГПУ про­тя­гом 20 ро­ків «кришувала» роз­кра­дан ня, « де ри бан » та кри мі нал. За рік ми хо че мо ре фор му ва ти її яки - мись «ні­жни­ми» спосо­ба­ми, але не­мо­жли­во ре­фор­му­ва­ти те, чо­го не існує. То­му, по­ки ми на­ма­га­є­мо­ся ре­фор­му­ва­ти цьо­го «мон­стра», за­пу­ска­ю­ться па­ра­лель­ні не­ве­ли­кі і не­за- ле­жні ін­сти­ту­ції, які ма­ють пе­ре­за­пу­сти­ти си­сте­му. НАБУ та Спе­ці­аль­на ан­ти­ко­ру­пцій­на про­ку­ра­ту­ра і є ця жи­ва кров. І на­віть за неї за­раз від­бу­ва­є­ться ду­же сер­йо­зна вій­на.

Хо­ча у НАБУ вже є ди­ре­ктор і де­те­кти­ви, во­но не мо­же по­ча­ти кри­мі­наль­ні про­ва­дже­н­ня, збір до­ка­зів, арешт май­на, про­це­су­аль­ні дії, до­ки не­має Ан­ти­ко­ру­пцій­но­го про­ку­ро­ра. Всі ці дії за­ле­жа­ти­муть від то­го, як по­ве­де се­бе ан­ти­ко­ру­пцій­ний про­ку­рор. Якщо він бу­де під­кон­троль­ним Шо­кі­ну або По­ро­шен­ку, а Пре­зи­дент са­ме цьо­го і хо­че, то Ан­ти­ко­ру­пцій­не бю­ро бу­де ви­ко­ри­ста­но як ін­стру­мент для по­лі­ти­чних роз­прав, ти­ску і бо­роть­би із не­уго­дни­ми. У Пре­зи­ден­та бу­де під­кон­троль­ний ген­про­ку­рор, ан­ти­ко­ру­пцій­ний про­ку­рор і ди­ре­ктор НАБУ — та­ко­го в де­мо­кра­ти­чній кра­ї­ні допу­сти­ти не мо­жна.

— Гро­мад­ськість ти­сне на Шо­кі­на, але він при­зна­че­ний Пре­зи­ден­том, від­по­від­но на ньо­го здій­сню­є­ться зов­ні­шній вплив. Шо­кін фа­тки­чно по­тра­пив в аго­ні­сти­чну ста­ру си­сте­му, з якої ду­же скла­дно пі­ти са­мо­му. Що то­ді добивається гро­мад­ськість, про­во­дя­чи акції про­ти Шо­кі­на?

— Зви­чай­но, Шо­кін — «ін­стру­мент » , а Пре­зи­дент мо­же зав­жди ска­за­ти « у ме­не не­за­ле­жний ген­про­ку­рор » . Але по­ча­ток пе­ре­вір­ки про­ти Клім­кі­на — це точка не­по­вер- не­н­ня для Ві­кто­ра Шо­кі­на. Тож ми взя­ли га­мів­ну со­ро­чку, при­не­сли її під ГПУ і за­яви­ли, що ге­не­раль­ний про ку рор є не без печ ним на цій по - са­ді. Та­кож ми повісили цю со­роч - ку на пар кан Адмі ніс т ра ції Пре зи­ден­та, пе­ре­дав­ши її на­шо­му га­ран­ту Кон­сти­ту­ції.

— Остан­нім ча­сом ре­зо­нанс ви­кли ка ло знят тя сан к цій з екс- за - ступ ни ка го ло ви АП Ан­дрія Пор т - но­ва та по­да­н­ня по­зо­ву про­ти Украї ни до ЄСПЛ Вік то ра Яну ко ви ча. Як про­ко­мен­ту­є­те?

— Це ре­зуль­тат ко­ру­пцій­ної без­ді­яль­но­сті ГПУ. І Шо­кін, і йо­го по­пе ред ник Яре ма чу до во зна ли, що якщо не бу­де до­ве­де­но зло­чин­но­сті по­хо­дже­н­ня май­на Пор­тно­ва й ін­ших со­ра­тни­ків Яну­ко­ви­ча, якщо не бу­де кри­мі­наль­них про­ва­джень сто­сов­но ко­ру­пції й роз­кра­да­н­ня дер­жав­но­го май­на, то сан­кції бу­дуть зня­ті. ЄС по­пе­ре­джав про це не­о­дно­ра­зо­во, а по­сол Євросоюзу Ян Том­бін­ський хо­див до Яре­ми та звер­тав­ся до Шо­кі­на що­до то­го, що во­ни не мо­жуть дов­го утри­му­ва­ти ці сан­кції, бо їх оскар­жу­ють. На жаль, ре­а­кції від ГПУ не бу­ло, а ЄС фа­кти­чно під­ста­вив се­бе, на­ма­га­ю­чись утри­ма­ти сан­кції яко­мо­га дов­ше. І рі­ше­н­ня по Пор­тно­ву мо­же ста­ти пре­це­ден­том, бо да­лі він по­про­сить про від­шко­ду­ва­н­ня зби­тків з бо­ку ЄС. Єв­ро­со­юз в свою чер­гу ска­же, що Укра­ї­на на­да­ла не­пра­виль­ні ві­до­мо­сті про спра­ви що­до цих лю­дей, то­му во­на має спла­ти­ти цей штраф. А пі­сля Пор­тно­ва бу­дуть всі ін­ші пред­став­ни­ки ре­жи­му Яну­ко­ви­ча, спра­ви яких до­сі не пе­ре­да­но до су­ду. А з сан­кцій­но­го спи­ску до су­ду пе­ре­да­но ли­ше 3— 4 спра­ви. Да­лі мо­жуть бу­ти бра­ти Клю­є­ви, Юрій Іва­ню­щен­ко і т.д.

Ми хо­че­мо по­до­ла­ти без­кар­ність, по­ка­ра­ти ко­ру­пціо­не­рів та кон­фі­ску­ва­ти їх гро­ші, але без­ді­яль­ність ГПУ до­во­дить Євросоюзу, що Укра­ї­на — не на­дій­ний пар­тнер. Бо всі спра­ви не тіль­ки по но­вій вла­ді, а на­віть по екс- ре­жи­му сві­до­мо «зли­ва­ють». То­му під за­гро­зою гро­шо­ва під­трим­ка, ві­зо­ва лі­бе­ра­лі­за­ція і вза­га­лі ви­граш вій­ни з Ро­сі­єю, бо Укра­ї­ну на гео­по­лі­ти­чно­му рів­ні під­три­му­ва­ти­муть, якщо во­на бу­де сер­йо­зним та на­дій­ним пар­тне­ром, який не під­став­ляє.

«ШО­КІН НЕ СТАВ НЕ­ЗА­ЛЕ­ЖНИМ ГЕ­НЕ­РАЛЬ­НИМ ПРОКУРОРОМ, ДЛЯ ЯКО­ГО Б ЄДИ­НИМ «ХА­ЗЯ­Ї­НОМ» СТАВ ЗА­КОН»

Га­ли­на КЛИМОВИЧ, екс-стар­ший слід­чий із осо­бли­во ва­жли­вих справ ГПУ (2003—2010), державний ра­дник юсти­ції 3-го кла­су:

— Осо­би­сто я по­кла­да­ла на Шо­кі­на ве­ли­кі на­дії, які не справ­ди­лись. Він так і не ото­чив се­бе фа­хів­ця­ми, не очи­стив про­ку­ра­ту­ру від не­чи­сті, не про­вів ре­фор­му. У всьо­му — бу­та­фо­рія, по­двій­ні стан­дар­ти, за­гра­ва­н­ня з по­лі­ти­ку­мом, три­ма­н­ня «но­са за ві­тром». Гид­ко й бо­ля­че спо­сте­рі­га­ти за цим. Ві­ктор Ми­ко­ла­йо­вич так і не став не­за­ле­жним ге­не­раль­ним прокурором, для яко­го б єди­ним «ха­зя­ї­ном» став за­кон. Від цьо­го й усі про­бле­ми. Пе­ре­ма­гає тіль­ки той, ко­му ні­чо­го втра­ча­ти. А ще — тре­ба бу­ти ду­же силь­ною осо­би­сті­стю на та­кій по­са­ді.

Від­став­ка Шо­кі­на об’єктив­но на­зрі­ла. Це факт. Однак, чи змо­же во­на змі­ни­ти си­ту­а­цію на кра­ще — ду­же сум­нів­но. Адже не­дар­ма ка­жуть, що «ні­ко­ли не бу­ває так по­га­но, щоб не бу­ло ще гір­ше». Ско­ріш за все, про­ку­ра­ту­ру очо­лить чер­го­вий «яре­ма» чи «ге­ле­тей» — лю­ди, да­ле­кі від пра­ва і мо­ра­лі. І змін на кра­ще не бу­де... У вся­ко­му ра­зі — при цій вла­ді, яка, вла­сне, як і всі по­пе­ре­дні, оби­рає ви­клю­чно «сво­їх», дба­ю­чи ли­ше про вла­сні ін­те­ре­си. Змі­ни мо­жли­ві то­ді, ко­ли кри­ти­чна ма­са про­ти­річ між вла­дою і нар­дом до­ся­гне спіль­ної ме­ти — са­ме цих змін. І то­ді ду­же ба­га­то бу­де за­ле­жа­ти від кон­кре­тної осо­би­сто­сті, яка очо­лить си­сте­му.

Про­ку­ра­ту­ра й сьо­го­дні ще до­сить по­ту­жна стру­кту­ра, яка мо­же пра­цю­ва­ти на ін­те­ре­си дер­жа­ви. Для цьо­го по­трі­бна щи­ра по­лі­ти­чна во­ля і актив­на під­трим­ка су­спіль­ства. А в кон­кур­си, осо­бли­во у на­шій кра­ї­ні, я не ві­рю. Ма­ла мо­жли­вість пе­ре­свід­чи­тись при ви­бо­рі ди­ре­кто­ра НАБУ.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

XVII Мiж на род ний фо то кон курс

ФОТО — -2015

ФОТО АНАТОЛІЯ МЕДЗИКА

ЛИ­ПЕНЬ 2002 РОКУ. ЛЕ­О­НІД КУ­ЧМА ПРЕД­СТАВ­ЛЯЄ НО­ВО­ГО ГЕ­НЕ­РАЛЬ­НО­ГО ПРО­КУ­РО­РА — СВЯ­ТО­СЛА­ВА ПІСКУНА. ПО­ПЕ­РЕ­ДНЬО­ГО ГЕН­ПРО­КУ­РО­РА МИХАЙЛА ПОТЕБЕНЬКА — ЗВІЛЬ­НЕ­НО. ПРА­ВИ­ЛА, ЗА­КЛА­ДЕ­НІ КУ­ЧМОЮ В ПРА­ВО­ОХО­РОН­НИХ ОР­ГА­НАХ, ЗОКРЕ­МА В ПРО­КУ­РА­ТУ­РІ ТАК ГЛИ­БО­КО ПУ­СТИ­ЛИ КО­РЕ­НІ, ЩО ВИ­КОР­ЧУ­ВА­ТИ ЇХ НЕ МО­ЖУТЬ НА­ВІТЬ ДВІ РЕ­ВО­ЛЮ­ЦІЇ

ГА­ЛИ­НА КЛИМОВИЧ

ДА­РИ­НА КАЛИНЮК

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.