ін­но­ва­цій для сто­ли­ці

Ко­ман­да про­е­кту Kyiv Smart City – про те, як зеко­но­ми­ти 17 міль­йо­нів за два мі­ся­ці й ви­рі­ши­ти про­бле­му із за­то­ра­ми в мі­сті

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Ін­фор­ма­цій­ні те­хно­ло­гії спро­щу­ють ба­га­то ре­чей. В еле­ктрон­ний ре­жим мо­жна пе­ре­ве­сти ви­да­чу до­від­ок і ме­ди­чних ре­це­птів. Че­рез комп’юте­ри мо­жна управ­ля­ти ру­хом транс­пор­ту і про­во­ди­ти за­ку­пів­лі для мі­ста. Це еко­но­мить час і гро­ші, а та­кож б’є по ко­ру­пції: де­та­лі всіх обо­ру­док мо­жна пе­ре­ві­ри­ти в Ін­тер­не­ті. З еле­ктрон­ни­ми но­ва­ці­я­ми мі­сто стає smart, тоб­то «ро­зум­ним».

«Smart City — ши­ро­ке по­ня­т­тя, яке вклю­чає ба­га­то еле­мен­тів із рі­зних га­лу­зей: жи­тло­во-ко­му­наль­не го­спо­дар­ство, спорт­май­дан­чи­ки, ме­ди­ци­на, осві­та, — роз­по­від­ає Ігор Ні­ко­нов, пер­ший за­сту­пник го­ло­ви Ки­їв­ської мі­ської дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції, ку­ра­тор про­е­кту Kyiv Smart City. — По­ді­бні про­е­кти є у ба­га­тьох мі­стах, але по де­яких аспе­ктах ми ви­пе­ре­джа­є­мо всіх, бо ди­ви­мо­ся у ХХІІ сто­лі­т­тя».

Рі­зні лю­ди — гро­мад­ські ді­я­чі, сто­ли­чні чи­нов­ни­ки, пред­став­ни­ки сфе­ри ІТ, бі­зне­сме­ни — об’єд­на­ли­ся, щоб роз­ви­ну­ти си­сте­му мі­сько­го управ­лі­н­ня з ви­ко­ри­ста­н­ням ін­фор­ма­цій­них те­хно­ло­гій. Ко­шти за­лу­ча­ють як із бю­дже­ту мі­ста, так і від ін­ве­сто­рів. Що­ти­жня ко­ман­да Kyiv Smart City зві­тує про свої здо­бу­тки. Ми де­таль­ні­ше зу­пи­ни­ли­ся на основ­них роз­роб­ках про­е­кту. За­зна­чи­мо: по­си­ла­н­ня на іні­ці­а­ти­ви Kyiv Smart City, що вже ді­ють, є на сай­ті КМДА — у роз­ді­лі «Емі­сто».

ВІД­КРИ­ТИЙ БЮ­ДЖЕТ

Ця ро­зроб­ка вже до­зво­ляє про­ана­лі­зу­ва­ти ви­ко­на­н­ня бю­дже­ту мі­ста. При­то­му не тіль­ки по ра­йо­нах — є да­ні для кон­кре­тних шкіл, лі­ка­рень та ін­ших ко­му­наль­них уста­нов. Лю­ди­на мо­же не ли­ше пе­ре­ві­ри­ти ви­да­тки і над­хо­дже­н­ня мі­ста, а й по­рів­ня­ти да­ні ана­ло­гі­чних за­кла­дів. На­при­клад, чо­му дві шко­ли ви­тра­ча­ють зов­сім рі­зні ко­шти на енер­го­но­сії? Мо­жли­во, хтось без­ла­дно ста­ви­ться до ре­сур­сів? Або шко­лу тре­ба уте­пли­ти? «Від­кри­тий бю­джет» дасть ба­га­то ці­ка­вої ін­фор­ма­ції — го­лов­не, ана­лі­зу­ва­ти її.

ЕЛЕ­КТРОН­НІ ЗА­КУ­ПІВ­ЛІ

Про­ект офіційно за­пра­цю­вав із 28 ли­пня. Ста­ном на 20 жов­тня зав­дя­ки йо­му про­ве­ли 2404 успі­шні за­ку­пів­лі на 117 міль­йо­нів гри­вень. При цьо­му за­оща­ди­ли 17 міль­йо­нів. На сай­ті КМДА є ста­ти­сти­ка за­ку­пі­вель і су­пу­тні до­ку­мен­ти. Ке­рів­ник на­пря­му «Еле­ктрон­ні за­ку­пів­лі» про­е­кту Kyiv Smart City Оле­на Ва­си­лець опи­са­ла про­цес: «На­зи­ва­є­мо за­ку­пів­лю і ви­зна­ча­є­мо її по­ча­тко­ву вар­тість. Ви­став­ля­є­мо крок ау­кціо­ну і че­ка­є­мо про­по­зи­цій. По­да­ва­ти про­по­зи­ції мо­жна до по­ча­тку ау­кціо­ну. Тор­ги про­хо­дять у три ра­ун­ди. За ре­зуль­та­та­ми тре­тьо­го ра­ун­ду си­сте­ма ви­зна­чає по­тен­цій­но­го пе­ре­мож­ця — за най­ниж­чою за­про­по­но­ва­ною ці­ною. По­тім лю­ди пе­ре­ві­ря­ють, на­скіль­ки уча­сни­ки ау­кціо­ну від­по­від­а­ють ви­мо­гам, і оби­ра­ють пе­ре­мож­ця».

МІСТОБУДІВНИЙ КАДАСТР

Ця опція до­зво­ляє ви­зна­чи­ти, чи є за­кон­ни­ми за­бу­до­ва або брид­кий ре­клам­ний ба­нер у ва­шо­му дво­рі. Всі бу­дів­ни­цтва і ре­клам­ні об’єкти Ки­є­ва вве­де­ні у кадастр. Мо­жна по­ба­чи­ти ста­тус будь-яко­го бу­ді­вель­но­го май­дан­чи­ка. Якщо об’єкт по­зна­че­но зе­ле­ним — все нор­маль­но, чер­во­ним — є про­бле­ми. Не факт, що пі­до­зрі­ле бу­дів­ни­цтво є не­за­кон­ним, але там не ви­ста­чає яки­хось до­ку­мен­тів. Ста­тус бу­дів- ни­цтва ва­жли­во пе­ре­ві­ри­ти, якщо зби­ра­є­те­ся при­дба­ти квар­ти­ру — ку­пу­ва­ти щось на об’єкті з «чер­во­ною» по­зна­чкою ри­зи­ко­ва­но. Та­кож мо­жна по­ві­до­ми­ти про са­мо­чин­не бу­дів­ни­цтво чи не­за­кон­ну ре­кла­му — ки­їв­ська вла­да зо­бов’яза­на ви­їха­ти на мі­сце і пе­ре­ві­ри­ти ста­тус об’єкту.

До ре­чі, на ін­шо­му ре­сур­сі діє ба­за ко­му­наль­но­го май­на. Все, чим во­ло­діє КМДА, вне­се­но в єди­ний ре­єстр. Будь-який ки­я­нин мо­же пе­ре­ві­ри­ти, що є у мі­ста, що зда­но в орен­ду і що мо­жна орен­ду­ва­ти або ку­пи­ти.

ЕЛЕ­КТРОН­НІ ПО­СЛУ­ГИ

Вже 21 по­слу­га до­сту­пна на спе­ці­аль­но­му веб-пор­та­лі — й ор­га­ні­за­то­ри пла­ну­ють пе­ре­ве­сти в он­лайн-ре­жим зна­чно біль­ше сер­ві­сів. Тре­ба зай­ти на сайт, іден­ти­фі­ку­ва­ти­ся за до­по­мо­гою пла­ті­жної кар­тки або «Кар­тки ки­я­ни­на», за­мо­ви­ти по­слу­гу і отри­ма­ти її в еле­ктрон­но­му ви­гля­ді. На­при­клад, уже мо­жна офор­ми­ти суб­си­дію на опла­ту жи­тло­во-ко­му­наль­них по­слуг. «Еле­ктрон­ний» під­хід еко­но­мить ку­пу ча­су і ро­бить сто­сун­ки гро­ма­ди і чи­нов­ни­ків про­зо­рі­ши­ми.

ІН­ТЕ­ЛЕ­КТУ­АЛЬ­НА ТРАНС­ПОРТ­НА СХЕ­МА

Цей мас­шта­бний про­ект ство­рю­ва­ли про­тя­гом дев’яти мі­ся­ців за до­по­мо­гою Сві­то­во­го бан­ку. По­пе­ре­дню транс­порт­ну схе­му для сто­ли­ці ство­рю­ва­ли кіль­ка де­ся­ти­літь то­му, і во­на вже від­чу­тно за­ста­рі­ла. У но­вій мо­де­лі в ре­жи­мі ре­аль­но­го ча­су мо­жна вво­ди­ти за­пла­но­ва­ні об’єкти, оці­ню­ва­ти транс­порт­ні по­то­ки і ефе­ктив­ність мар­шру­тів. «Ма­є­мо ве­ли­че­зну кіль­кість мар­шру­тів, які ду­блю­ю­ться. Лю­ди втра­ча­ють на пе­ре­сад­ках 10 — 15 хви­лин, — на­го­ло­шує Ігор Ні­ко­нов. — Ми ви­вчи­ли по­то­ки транс­пор­ту — це най­го­лов­ні­ше. Ба­чи­мо, звід­ки, хто і ку­ди їде. Змі­ню­є­мо мар­шру­ти­за­цію, вве­ли змі­ни у про­ект Ге­не­раль­но­го пла­ну мі­ста, який ще бу­дуть роз­гля­да­ти. Ма­те­ма­ти­чні роз­ра­хун­ки по­ка­зу­ють, що Київ мо­же обі­йти­ся без «ко­рок». Для цьо­го тре­ба ухва­ли­ти за­кон про пар­ку­ва­н­ня і вве­сти від­по­від­аль­ність за йо­го по­ру­ше­н­ня».

«БЮ­ДЖЕТ УЧА­СТІ»

Ки­я­ни мо­жуть впли­ну­ти на фор­му­ва­н­ня ко­што­ри­су мі­ста у 2016 ро­ці. На он­лайн-пла­тфор­мі про­ве­дуть від­кри­те обго­во­ре­н­ня про­е­кту бю­дже­ту — так лю­ди по­ка­жуть, у що хо­чуть вкла­да­ти гро­ші. Бу­де де­кіль­ка на­пря­мів із під­пун­кта­ми — га­лу­зі, які фі­нан­сує мі­сто. Ко­жен ки­я­нин, ко­ли за­ли­шить мі­ні­маль­ну ін­фор­ма­цію про се­бе, змо­же про­го­ло­су­ва­ти, який на­прям вва­жає до­ціль­ні­шим для фі­нан­су­ва­н­ня. Чи­нов­ни­ки Ки­їв­ра­ди про­ана­лі­зу­ють ре­зуль­та­ти опи­ту­ва­н­ня і вра­ху­ють йо­го під час за­твер­дже­н­ня бю­дже­ту мі­ста.

ЕЛЕ­КТРОН­НІ ПЕ­ТИ­ЦІЇ

Лю­ди­на має ва­жли­ву про­по­зи­цію до вла­ди. На­при­клад, що­до збе­ре­же­н­ня істо­ри­чно­го бу­дин­ку. На спе­ці­аль­но­му ре­сур­сі — має за­пра­цю­ва­ти дня­ми — лю­ди­на по­дає еле­ктрон­ну пе­ти­цію. Якщо де­сять ти­сяч лю­дей про­тя­гом 90 днів під­пи­су­ють звер­не­н­ня — в то­му чи­слі в Ін­тер­не­ті, — чи­нов­ни­ки зо­бов’яза­ні роз­гля­ну­ти йо­го на за­сі­дан­ні Ки­їв­ра­ди і опу­блі­ку­ва­ти від­по­відь. Цю від­по­відь та­кож на­ді­шлють за­яв­ни­ку.

ЄДИ­НИЙ ДИСПЕТЧЕРСЬКИЙ ЦЕНТР

Цю іні­ці­а­ти­ву пла­ну­ють впро­ва­ди­ти у 2016 ро­ці й уже за­вер­ши­ли по­трі­бні тен­де­ри. У ко­жно­му транс­порт­но­му за­со­бі, не­за­ле­жно від фор­ми вла­сно­сті, який пе­ре­во­зить па­са­жи­рів, не­об­хі­дно ма­ти GPS-на­ві­га­тор, під­клю­че­ний до за­галь­ної си­сте­ми. Лі­цен­зій­на уго­да між вла­сни­ком за­со­бу і ки­їв­ською вла­дою ви­зна­чить до­три­ма­н­ня гра­фі­ку ру­ху, справ­ність ав­то­мо­бі­ля то­що. За сло­ва­ми пред­став­ни­ків ко­ман­ди Kyiv Smart City, во­дій мар­шру­тки біль­ше не змо­же сто­я­ти на зу­пин­ці й тя­гну­ти час, до­ки ма­ши­на за­пов­ни­ться. Єди­ний центр кон­тро­лю­ва­ти­ме від­хи­ле­н­ня від мар­шру­ту. Якщо во­дій по­ру­шить уго­ду, йо­го по­збав­лять лі­цен­зії.

У ба­зу дис­пе­тчер­сько­го цен­тру бу­де вне­се­но транс­порт усіх ко­му­наль­них служб. Так мо­жна оці­ни­ти ефе­ктив­ність їх ро­бо­ти: по­ба­чи­мо, ку­ди ви­во­зять сміття, ко­ли при­би­ра­ють ву­ли­ці то­що.

ЕЛЕ­КТРОН­НИЙ РЕЦЕПТ

Па­ці­єнт при­хо­дить до лі­ка­ря, іден­ти­фі­ку­є­ться за до­по­мо­гою «Кар­тки ки­я­ни­на» і для ньо­го ство­рю­ють еле­ктрон­ний рецепт. Лю­ди­на при­хо­дить до апте­ки, рецепт зчи­ту­ють з кар­тки і ви­да­ють лі­ки. Па­ра­лель­но є на­мі­ри вве­сти в обіг па­пе­ро­ві ре­це­пти зі штрих-ко­да­ми. «Еле­ктрон­ний рецепт» во­се­ни пла­ну­ють впро­ва­ди­ти для лю­дей, за­ле­жних від ін­су­лі­ну. До кін­ця року зби­ра­ю­ться за­пу­сти­ти про­ект для всіх па­ці­єн­тів.

Проблема в то­му, що в за­ко­но­дав­стві Укра­ї­ни не­має по­ня­т­тя «еле­ктрон­ний рецепт». «На се­сії Ки­їв­ра­ди бу­де­мо при­йма­ти рі­ше­н­ня що­до по­ня­т­тя еле­ктрон­но­го ре­це­пту, але па­ра­лель­но на­шим гро­ма­дя­нам до­ве­де­ться ма­ти па­пі­рець із при­пи­са­ми лі­ка­ря. За­раз до­мов­ля­є­мо­ся з Мі­ні­стер­ством охо­ро­ни здо­ров’я — во­ни обі­ця­ють по­сту­по­во від­мі­ни­ти та­ке зо­бов’яза­н­ня, — роз­по­від­ає Юрій На­за­ров, ра­дник ки­їв­сько­го мі­сько­го го­ло­ви, ке­рів­ник про­е­кту Kyiv Smart City. — Ми очі­ку­є­мо, що не всі за­хо­чуть ко­ри­сту­ва­ти­ся но­вою си­сте­мою. Але все одно отри­ма­є­мо єди­ну еле­ктрон­ну ба­зу ре­це­птів, па­ці­єн­тів і лі­ків».

До кін­ця року ко­ман­да Kyiv Smart City хо­че за­про­ва­ди­ти про­ект «Еле­ктрон­на ре­є­стра­ту­ра» — у пі­ло­тно­му ра­йо­ні. Щоб у лі­кар­ні лю­дей іден­ти­фі­ку­ва­ли за до­по­мо­гою ті­єї ж «Кар­тки ки­я­ни­на» й одра­зу ба­чи­ли істо­рію хво­ро­би, ана­лі­зи, ре­ко­мен­да­ції лі­ка­рів.

ПІСЛЯСМАК

У про­е­ктах Kyiv Smart City ча­сто зга­ду­є­ться «Кар­тка ки­я­ни­на». Іні­ці­а­то­ри про­е­кту ра­дять усім жи­те­лям сто­ли­ці ма­ти та­ку по­свід­ку. Це — еле­ктрон­на пла­сти­ко­ва кар­тка, що є но­сі­єм пер­со­наль­них да­них вла­сни­ка і під­три­мує до­да­тки, пов’яза­ні з за­хо­да­ми со­ці­аль­ної під­трим­ки, рі­зни­ми ін­фор­ма­цій­ни­ми сер­ві­са­ми та по­слу­га­ми. Офор­ми­ти цей до­ку­мент мо­жуть лю­ди, про­пи­са­ні у Ки­є­ві, ті, хто пра­цює тут або вчи­ться, і пе­ре­се­лен­ці із зо­ни АТО.

«Ро­зум­ни­ми» хо­чуть бу­ти рі­зні мі­ста Укра­ї­ни. Ко­ман­да Kyiv Smart City обмі­ню­є­ться до­сві­дом зі Льво­вом та Він­ни­цею. У на­пря­мі smart щось пла­нує ство­рю­ва­ти й Оде­са. «Все, що ми ро­би­мо, є пер­шим в Укра­ї­ні до­сві­дом, яким ми із за­до­во­ле­н­ням ді­ли­мо­ся», — акцен­тує Юрій На­за­ров.

Ін­фор­ма­цій­ні те­хно­ло­гії мо­жуть зна­чно спро­сти­ти жи­т­тя ки­ян. Але про­цес має бу­ти дво­сто­рон­нім. Лю­дям до­ве­де­ться до­кла­сти зу­силь, щоб ро­зі­бра­ти­ся з тим, як пра­цю­ють но­ві ре­сур­си. А та­кі ме­ха­ні­зми, як еле­ктрон­ні пе­ти­ції чи «Бю­джет уча­сті», ді­ють, ко­ли гро­ма­дя­ни ре­гу­ляр­но про­по­ну­ють щось вла­ді, пи­шуть і під­пи­су­ють звер­не­н­ня, го­ло­су­ють за роз­по­діл ко­што­ри­су. Тож як не кру­ти, зро­би­ти на­ше жи­т­тя зру­чним мо­же­мо тіль­ки ми са­мі.

ФОТО БОРИСА КОРПУСЕНКА XVII Мiж на род ний фо то кон курс ФОТО — -2015

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.