Пе­тро ПО­РО­ШЕН­КО,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Пре­зи­дент Укра­ї­ни: На жаль, вже в XXI сто­літ­ті, пі­сля се­ми де­ся­ти­літь пі­сля за­кін­че­н­ня най­біль­шо­го в істо­рії люд­ства во­єн­но­го кон­флі­кту, че­рез агре­сію Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції та під­кон­троль­них їй те­ро­ри­сти­чних фор­му­вань укра­їн­ці зі збро­єю в ру­ках за­хи­ща­ють су­ве­ре­ні­тет і те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність не тіль­ки сво­єї дер­жа­ви, а і спо­кій на­ро­дів всі­єї Єв­ро­пи (зі звер­не­н­ня гла­ви дер­жа­ви з на­го­ди 71-ї рі­чни­ці ви­зво­ле­н­ня Укра­ї­ни від на­ци­стів)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.