До­сі без пла­ну по­ря­тун­ку

Еко­ло­ги ви­ма­га­ють від уря­ду на­ре­шті роз­ро­би­ти про­гра­му від­нов­ле­н­ня при­ро­ди Донбасу, по­ні­ве­че­ної вій­ною

Den (Ukrainian) - - День України - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

14 мі­льяр­дів гри­вень — це зби­тки, зав­да­ні двом за­по­від­ним об’єктам уна­слі­док вій­сько­вих дій на схо­ді Укра­ї­ни. Еко­ло­ги на­ра­ху­ва­ли та­ких об’єктів 37. Тоб­то мі­льяр­дна су­ма — це кри­хта до за­галь­ної кар­ти­ни зав­да­ної шко­ди при­ро­ді. Однак це не ар­гу­мент для Мі­ні­стер­ства еко­ло­гії роз­ро­бля­ти план по­ря­тун­ку дов­кі­л­ля, по­шко­дже­но­го вій­ною. Не ар­гу­мент і під­го­тов­ле­ний гро­мад­ськи­ми еко­ло­гі­чни­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми по­сі­бник з ре­ко­мен­да­ці­я­ми, що ж ро­би­ти. Не ар­гу­мент і сві­то­вий до­свід, ко­ли кра­ї­ни­у­ча­сни­ки вій­сько­вих кон­флі­ктів на­пра­цьо­ву­ва­ли вла­сне ба­че­н­ня по­до­ла­н­ня еко­ло­гі­чних на­слід­ків вій­ни.

За пів­то­ра ро­ки вій­сько­вих дій ні­що не зму­си­ло уряд взя­тись за щось схо­же в Укра­ї­ні. То­му екс­пер­ти на­га­ду­ють: 6 листопада у сві­ті від­зна­ча­є­ться Між­на­ро­дний день за­по­бі­га­н­ня екс­плу­а­та­ції нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща під час вій­ни і озбро­є­них кон­флі­ктів. Зві­сно, за ти­ждень ра­зю­чих змін від Мі­н­еко­ло­гії екс­пер­ти не очі­ку- ють, але ра­но чи пі­зно тре­ба та­ку ро­бо­ту по­чи­на­ти. Тим па­че, ще взим­ку екс­пер­ти на­зва­ли основ­ні про­бле­ми, над яки­ми ма­ло б пра­цю­ва­ти мі­ні­стер­ство: руй­ну­ва­н­ня очи­сних спо­руд, за­то­пле­н­ня шахт, за­бру­дне­н­ня по­ві­тря та грун­тів, зни­ще­н­ня ланд­ша­фтів та зна­чних площ лі­сів. Чо­му до­сі не­має дер­жав­ної про­гра­ми від­нов­ле­н­ня зруй­но­ва­них те­ри­то­рій?

— Ма­ють бу­ти мас­шта­бні та пла­но­мір­ні ро­бо­ти що­до від­нов­ле­н­ня дов­кі­л­ля. На це по­трі­бні ко­шти, але ні­хто і не на­ма­гав­ся їх шу­ка­ти чи ви­ді­ли­ти з бю­дже­ту, — ко­мен­тує еко­лог МБО «Еко­ло­гія-Пра­во-Лю­ди­на» Оле­ксій Ва­си­люк. — Ме­ні зда­є­ться, що дер­жав­ні ор­га­ни про­сто не хо­чуть цим за­йма­тись, бо у від­по­відь на всі за­пи­ти чи при­ва­тні спіл­ку­ва­н­ня чу­є­мо: «А там же вій­на, там стрі­ля­ють». Там, де віль­ні те­ри­то­рії, чи­нов­ни­кам за­ва­жа­ють роз­тяж­ки, мі­ни. Там, де роз­мі­но­ва­но, все одно не ви­хо­дить пра­цю­ва­ти. Тоб­то всі цю те­му ігно­ру­ють. І це ля­кає.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.