Лі­ки та­ки бу­дуть...

Між­на­ро­дні за­ку­пів­лі на­ре­шті стар­ту­ють. МОЗ під­пи­са­ло до­го­вір з ПРООН що­до ку­пів­лі мед­пре­па­ра­тів на су­му по­над 600 міль­йо­нів гри­вень

Den (Ukrainian) - - День України - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Над цим Укра­ї­на пра­цю­ва­ла ще з ве­сни. Впер­ше в істо­рії кра­ї­ни за­ку­по­ву­ва­ти ме­ди­чні пре­па­ра­ти бу­дуть ав­то­ри­те­тні сві­то­ві ком­па­нії. Про старт та­кої спів­пра­ці МОЗ­ін­фор­му­ва­ло вже не­о­дно­ра­зо­во. Так, ще влі­тку мі­ністр охо­ро­ни здо­ров’я Оле­ксандр Квіташвілі за­яв­ляв, що між­на­ро­дни­кам уже пе­ре­да­ли за­ку­пів­лі за сі­мо­ма на­ціо­наль­ни­ми про­гра­ма­ми. Але не­що­дав­но акти­ві­сти пі­ке­ту­ва­ли Ка­бмін, щоб уряд при­ско­рив цей про­цес...

От­же, те­пер 620 міль­йо­нів гри­вень до 15 листопада має пе­ре­ка­за­ти Укра­ї­на на ра­хун­ки ПРООН. За ці ко­шти ор­га­ні­за­ція за­ку­пить пре­па­ра­ти для лі­ку­ва­н­ня і ді­а­гно­сти­ки ту­бер­ку­льо­зу, ВІЛ-ін­фе­кції, ге­мо­фі­лії ти­пів А або В, ві­ру­сно­го ге­па­ти­ту Ві С та ор­фан­них за­хво­рю­вань. Ніл Во­кер, ко­ор­ди­на­тор Про­гра­ми ООН в Укра­ї­ні, обі­цяє: одра­зу ж по­чнуть пе­ре­ра­ху­ва­ти отри­ма­ні ко­шти ви­ро­бни­кам, щоб яко­мо­га швид­ше до­ста­ви­ти лі­ки в Укра­ї­ну. За йо­го сло­ва­ми, та­ка спів­пра­ця — це пе­ре­хі­дна си­сте­ма, яка має до­по­мог­ти МОЗу­до­ско­на­ли­тись та ви­ро­би­ти про­зо­ру й ефе­ктив­ну про­це­ду­ру за­ку­пі­вель на на­сту­пні ро­ки вже без сто­рон­ньої до­по­мо­ги. Сам до­го­вір діє ли­ше на 2015 рік.

Оле­ксандр Квіташвілі за­зна­чив: усьо­го на між­на­ро­дні за­ку­пів­лі за­пла­но­ва­но ви­не­сти 12 на­ціо­наль­них про­грам на за­галь­ну су­му по­над два мі­льяр­ди гри­вень. На­сту­пно­го року та­ка спів­пра­ця має про­дов­жи­тись, що­прав­да, гро­мад­сько­сті хо­че­ться ін­ших тем­пів ро­бо­ти. Щоб все успі­шно за­вер­ши­лось із між­на­ро­дни­ми за­ку­пів­ля­ми, уряд має швид­ко під­го­ту­ва­ти не­об­хі­дні підза­кон­ні акти. Па­ці­єнт­ські ор­га­ні­за­ції че­ка­ють цьо­го вже на най­ближ­чих за­сі­да­н­нях Ка­бмі­ну. За сло­ва­ми мі­ні­стра, ба­га­то ча­су пі­шло на ви­рі­ше­н­ня те­хні­чних мо­мен­тів.

«Цей рік — це пе­ре­хі­дний пе­рі­од, на 100% пе­ре­да­ти все у ру­ки між­на­ро­дним ор­га­ні­за­ці­ям ми б не змо­гли, то­му по­ді­ли­ли умов­но мі­сце­ві та між­на­ро­дні за­ку­пів­лі, ви­хо­дя­чи з то­го, що є в кра­ї­ні, що тре­ба за­ку­пи­ти ма­кси­маль­но швид­ко, чим мо­жна пе­ре­кри­ти де­фі­ци­ти. Ці фа­кто­ри бу­ли основ­ни­ми. На­при­клад, ва­кцин БЦЖ Укра­ї­на змо­гла ку­пи­ти ли­ше 100 ти­сяч доз, це 10% від по­тре­би, і це ста­лось не то­му, що гро­шей не бу­ло, а за­мов­ле­н­ня бу­ло пі­зно зро­бле­но, єв­ро­пей­ські ви­ро­бни­ки не всти­гли йо­го ви­ко­на­ти. Щоб за­по­біг­ти про­бле­мі, ми хо­че­мо, щоб за­ку­пів­лі ва­кцин у цьо­му ро­ці йшли че­рез ЮНІСЕФ», — по­яснив мі­ністр, пе­ре­ко­ну­ю­чи що де­фі­ци­ту з лі­ка­ми не бу­де. За йо­го сло­ва­ми, у сер­пні-ве­ре­сні про­ве­ли тен­де­ри за 25 на­ціо­наль­ни­ми про­гра­ма­ми, а до 15 листопада ма­ють бу­ти акце­пто­ва­ні ре­шта про­грам.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.