«Не­ймо­вір­на екс­пе­ди­ція» – за 10 днів

Хер­сон­ська мо­лодь зня­ла фільм про ту­ри­сти­чну при­ва­бли­вість ре­гіо­ну

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

30 жов­тня в Хер­со­ні від­бу­де­ться прем’єр­ний по­каз дов­го­о­чі­ку­ва­ної для ба­га­тьох го­ро­дян кар­ти­ни — «Кар­то­гра­фи Google. Екс­пе­ди­ція в Хер­сон­ську область». Ідея філь­му за­ро­ди­ла­ся у про­це­сі впро­ва­дже­н­ня про­е­кту «Ци­фро­ве пе­ре­тво­ре­н­ня Хер­сон­ської обла­сті » , яке здій­сню­ва­ла ком­па­нія Google Укра­ї­на, ХОБФ «Об’єд­на­н­ня» за під­трим­ки мі­сце­вої вла­ди. Про­ект вті­лю­вав­ся у кіль­ка ета­пів, ре­зуль­та­та­ми яко­го ста­ли кіль­ка зру­чних он­лайн- карт: істо­ри­чно­го цен­тру Хер­со­на, мі­ських об’єктів ко­му­наль­ної вла­сно­сті, ма­па окру­гів, ство­ре­н­ня сай­ту discoverkherson.com.ua, при­свя­че­но­го за­по­від­ним те­ри­то­рі­ям краю, а та­кож низ­ка се­мі­на­рів і тре­нін­гів.

В хо­ді кіль­кох екс­пе­ди­цій по обла­сті (Оле­шків­ські пі­ски, о. Джа­рил­гач, Аска­нія-Но­ва, о. Бі­рю­чий, плав­ні Ни­жньо­дні­пров­сько­го на­ціо­наль­но­го при­ро­дно­го пар­ку, узбе­реж­жя Чор­но­го мо­ря та ін­ші) мо­ло­ді ре­жи­се­ри, опе­ра­то­ри й акто­ри відзня­ли чи­ма­ло яскра­во­го ма­те­рі­а­лу для пов­но­цін­но­го філь­му.

«Які­сних ві­део­ма­те­рі­а­лів про на­шу область ду­же ма­ло. Клю­чо­вий мо­мент, який ми хо­ті­ли до­не­сти до гля­да­чів: Хер­сон­щи­на — без­кі­не­чно не­ймо­вір­на, — ко­мен­тує «Дню» ди­ре­ктор кар­ти­ни Ана­ста­сія Гришко. — У про­це­сі зйо­мок ми зро­зумі­ли, що на­віть мі­сце­ві ме­шкан­ці да­ле­ко не все зна­ють про свою ба­тьків­щи­ну. Тож на­ше зав­да­н­ня — за­ці­ка­ви­ти та на­ди­хну­ти хер­сон­ців, укра­їн­ців за­га­лом та жи­те­лів ін­ших кра­їн від­кри­ва­ти для се­бе Хер­сон­щи­ну».

«Го­ту­ва­лись до зйо­мок філь­му пів­ро­ку, а зня­ли все за де­сять днів у трав­ні, — до­дає Ана­ста­сія. — Но­чу­ва­ли в пу­сте­лі у на­ме­тах, співали пі­сень під гі­та­ру, жи­ли на без­лю­дно­му остро­ві, хо­ди­ли на бай­дар­ках у плав­ні... емо­ції бу­ли про­сто не­ймо­вір­ні! І нам ду­же хо­че­ться, щоб гля­да­чі пе­ре­йня­ли­ся на­шим драй­вом і са­мі ви­ру­ша­ли по­до­ро­жу­ва­ти, бо у на­шій обла­сті на­справ­ді чи­ма­ло при­над для ту­ри­стів».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.