ЦИ­ФРИ ДНЯ

Den (Ukrainian) - - День України - Під­го­ту­ва­ла Ма­рія СЕМЕНЧЕНКО, «День»

В ане­ксо­ва­но­му Ро­сі­єю Кри­му за­ли­ши­ло­ся 1,2 міль­йо­на об’єктів му­зей­но­го фон­ду, — на­чаль­ник управ­лі­н­ня му­зей­ної спра­ви Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри Укра­ї­ни Ва­силь Рож­ко. На оку­по­ва­ну те­ри­то­рію До­неч­чи­ни при­бу­ли 24 ван­та­жів­ки гум­до­по­мо­ги від між­на­ро­дно­го ко­мі­те­ту Чер­во­но­го Хре­ста, — ре­чник Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та з пи­тань АТО пол­ков­ник Ан­дрій Ли­сен­ко. Кіль­кість уні­вер­си­те­тів в Укра­ї­ні має ско­ро­ти­ти­ся до 60—70, — за­сту­пник мі­ні­стра осві­ти і на­у­ки Олег Де­рев’ян­ко. У Ста­ни­ці Лу­ган­ській у пер­ший день фун­кціо­ну­ва­н­ня кон­троль­но­го пун­кту про­пу­ску на оку­по­ва­ну те­ри­то­рію Лу­ган­щи­ни ним ско­ри­ста­ли­ся по­над 500 осіб, — пре­сцентр Держ­при­кор­дон­слу­жби Укра­ї­ни. У Чер­нів­цях до но­вої по­лі­ції по­да­ли 4400 ан­кет, — ко­ор­ди­на­тор но­вої по­лі­ції Укра­ї­ни Му­ста­фа Найєм. У Ки­їв­ській обла­сті вчо­ра га­си­ли тлі­н­ня тор­фу на за­галь- ній пло­щі близь­ко 55 ге­кта­рів. Бу­ло за­лу­че­но 232 лю­дей та 59 оди­ниць те­хні­ки, — прес-слу­жба Дер­жав­ної слу­жби Укра­ї­ни з над­зви­чай­них си­ту­а­цій МВС за­яв­ляє, що під час роз­слі­ду­ва­н­ня ви­яв­ле­но біль­ше 400 пра­во­по­ру­шень з бо­ку пра­во­охо­рон­ців під час Май­да­ну, — прес-слу­жба ві­дом­ства. Си­ли АТО вчо­ра від­ве­ли ар­ти­ле­рію мен­ше 100 мм від лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня на Дон­ба­сі, — прес-центр АТО ЗДер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби звіль­не­но 42% ке­рів­но­го скла­ду апа­ра­ту і 15% ке­рів­ни­ків на мі­сцях, — го­ло­ва Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби Ро­ман Насіров. Укра­ї­на під­ня­ла­ся на 13 по­зи­цій у що­рі­чно­му рей­тин­гу лег­ко­сті ве­де­н­ня бі­зне­су від Сві­то­во­го бан­ку Doing Business, по­сів­ши 83 мі­сце, — екс­пер­ти Сві­то­во­го бан­ку. Се­ре­дня за­ро­бі­тна пла­та шта­тно­го пра­ців­ни­ка в Укра­ї­ні у ве­ре­сні зро­сла на 3,3%, або на 138 гри­вень по­рів­ня­но з сер­пнем, — Дер­жав­на слу­жба ста­ти­сти­ки Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.