Ве­ли­кі укра­їн­ці – для осо­бли­вих гро­ма­дян

У Льво­ві від­кри­ють ін­ста­ля­цію у сти­лі поп-арт

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

Ін­ста­ля­цію від­кри­ють 1 листопада у Па­ла­ці ми­стецтв у рам­ках про­е­кту «Тор­ка­ю­чись, ба­чу: ве­ли­кі укра­їн­ці», щоб не­зря­чі «по­ба­чи­ли» облич­чя ви­да­тних укра­їн­ців.

В екс­по­зи­ції бу­дуть пред­став­ле­ні скуль­пту­ри 12 по­ста­тей — і зі « ста­рої » істо­рії, і з но­вої. За сло­ва­ми ке­рів­ни­ка про­е­кту, ви­кла­да­ча Ака­де­мії ми­стецтв Ва­си­ля Одре­хів­сько­го, йде­ться, зокре­ма, про зо­бра­же­н­ня Ан­дрея Ше­пти­цько­го, Та­ра­са Шев­чен­ка, Ле­сі Укра­їн­ки, Іва­на Фран­ка, Гри­го­рія Ско­во­ро­ди, та­кож — Миколи Амо­со­ва, Во­ло­ди­ми­ра Іва­сю­ка, Ге­ор­гія Гон­га­дзе та Сер­гія Ні­го­я­на.

До оформ­ле­н­ня екс­по­на­тів до­лу­чи­ли ді­ток з ва­да­ми слу­ху, ко­трі роз­ма­лю­ва­ли скуль­пту­ри у ко­льо­ри, що, на їхню дум­ку, най­біль­ше від­по­від­а­ють тій чи ін­шій по­ста­ті. Бі­ля ко­жно­го скуль­птур­но­го зо­бра­же­н­ня по­кла­дуть текст шри­фтом Брай­ля. Та­кож зву­ча­ти­муть ау­діо­за­пи­си про всі пред­став­ле­ні на ви­став­ці по­ста­ті.

На­га­да­є­мо, це вже не пер­ша та­ка ви­став­ка у Льво­ві. Рік то­му «День» роз­по­від­ав про ана­ло­гі­чний про­ект, ко­трий де­мон­стру­ва­ли у Львів­ській га­ле­реї ми­стецтв (див. пу­блі­ка­цію «Тор­ка­ю­чись ба­чу» від 2 жов­тня 2014 року). На пред­став­лен­ні екс­по­зи­ції її ав­то­ри Ана­ста­сія Сім­фе­ров­ська та Ва­силь Одре­хів­ський го­во­ри­ли про те, що впер­ше в Укра­ї­ні від­кри­ва­ють лю­дям з осо­бли­ви­ми по­тре­ба­ми но­вий про­стір — три­ви­мір­ний.

«Ця со­ці­а­лі­зо­ва­на га­лузь ми­сте­цтва ду­же по­ши­ре­на в усьо­му сві­ті, — роз­по­вів «Дню» істо­рик ми­сте­цтва Ро­ман Яців. — На жаль, в Укра­ї­ні че­рез рі­зні об­ста­ви­ни до цьо­го до­хо­дять ду­же спо­ра­ди­чно. На мою дум­ку, та­кі про­е­кти ма­ють ча­сті­ша­ти, то­му що ми­сте­цтво не мо­же жи­ти у за­кон­сер­во­ва­но­му ста­ні — во­но са­мо по­вин­но про­по­ну­ва­ти-про­во­ку­ва­ти но­ві фор­ми за­ці­кав­лень, і, на моє пе­ре­ко­на­н­ня, ця ви­став­ка має ви­кли­ка­ти за­ці­кав­ле­ність не тіль­ки від­ві­ду­ва­чів, а й вла­ди, яка по­вин­на дба­ти про роз­ви­ток со­ці­аль­них про­грам».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.