Сел­фі пі­сля ме­си со­лі­дар­но­сті

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Під час тра­ди­цій­ної слу­жби у Со­бо­рі Свя­то­го Пе­тра в Ва­ти­ка­ні Па­па Рим­ський Фран­циск за­кли­кав до со­лі­дар­но­сті з Па­ки­ста­ном та Аф­га­ні­ста­ном, які ско­ли­хнув зем­ле­трус. Сти­хія за­бра­ла жи­т­тя по­над 300 лю­дей. «Ми ли­ша­є­мо­ся по­руч з на­ро­да­ми Па­ки­ста­ну та Аф­га­ні­ста­ну, які по­стра­жда­ли від по­ту­жно­го зем­ле­тру­су, й спри­чи­нив чи­слен­ні жер­тви і жа­хли­ву руй­на­цію», — за­явив Фран­циск. Він та­кож за­зна­чив, що мо­ли­ти­ме­ться за сім’ї за­ги­блих лю­дей, а та­кож тих, хто ли­шив­ся без да­ху над го­ло­вою. Пі­сля слу­жби Па­па по­спіл­ку­вав­ся з ту­ри­ста­ми і зро­бив де­кіль­ка знім­ків на пам’ять з ви­хід­ця­ми із Па­ки­ста­ну та Аф­га­ні­ста­ну.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.