Фран­цу­зи та бри­тан­ці най­більш ске­пти­чні до при­йо­му бі­жен­ців, — опи­ту­ва­н­ня

Den (Ukrainian) - - День Планети -

46% фран­цу­зів та бри­тан­ців від­ки­да­ють ідею про те, що обов’яз­ком їхніх дер­жав є при­йом бі­жен­ців з кра­їн, що по­тер­па­ють від го­ло­ду та війн. Про це свід­чать ре­зуль­та­ти опи­ту­ва­н­ня, про­ве­де­но­го Фран­цузь­ким ін­сти­ту­том гро­мад­ської дум­ки ( IFOP) у се­ми єв­ро­пей­ських кра­ї­нах — Фран­ції, Голландії, Ні­меч­чи­ні, Ве­ли­ко­бри­та­нії, Іта­лії, Іспа­нії і Да­нії. Про це по­ві­дом­ляє ви­да­н­ня Le Monde. Во­дно­час та­кої ж дум­ки до­три­му­ю­ться зна­чно мен­ше іспан­ців ( 33%), іта­лій­ців (32%) та нім­ців (21%). Крім то­го, 63% фран­цу­зів вва­жа­ють, що «їхня кра­ї­на вже прийня­ла ба­га­то іно­зем­ців або осіб іно­зем­но­го по­хо­дже­н­ня, то­му роз­мі­ще­н­ня до­да­тко­вих мі­гран­тів не є мо­жли­вим». Для по­рів­ня­н­ня, цю то­чку зо­ру по­ді­ля­ють та­кож 48% іспан­ців і 33% нім­ців. Та­кож фран­цу­зи лі­ди­ру­ють се­ред тих, хто вва­жає, що най­кра­щим рі­ше­н­ням ни­ні­шньої мі­гра­цій­ної кри­зи ста­не по­си­ле­н­ня при­кор­дон­но­го кон­тро­лю — та­кої дум­ки до­три­му­ю­ться 30% фран­цузь­ких ре­спон­ден­тів. Для при­кла­ду, ли­ше 15% нім­ців та 8% іспан­ців вва­жає та­ке рі­ше­н­ня вда­лим для по­до­ла­н­ня кри­зи. На­то­мість фран­цу­зи по­сі­ли остан­нє мі­сце се­ред тих, хто вва­жає, що ви­рі­ши­ти кри­зу мо­жна шля­хом ста­бі­лі­за­ції кра­їн по­хо­дже­н­ня мі­гран­тів та до­по­мо­ги їм — та­ку ідею під­три­му­ють ли­ше 29% опи­та­них ре­спон­ден­тів із Фран­ції.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.